Νόμος 4001/11 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Ανεξαρτησία της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού της Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 106, η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας:

 

α) διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη επιχείρηση της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, ιδίως όσον αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση ή ανάπτυξη του Συστήματος, και

 

β) έχει την εξουσία να αντλεί κεφάλαια στην χρηματαγορά, ιδίως μέσω δανεισμού και αύξησης του κεφαλαίου της.

 

2. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την εύρυθμη διενέργεια της δραστηριότητας της μεταφοράς, καθώς και για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός επαρκούς, αποτελεσματικού, ασφαλούς και οικονομικού Συστήματος Μεταφοράς.

 

3. Τυχόν θυγατρικές επιχειρήσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας απαγορεύεται να αποκτήσουν άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η απόκτηση συμμετοχής στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν επιτρέπεται να συνεπάγεται την απόκτηση του Ελέγχου από τις επιχειρήσεις αυτές ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος άμεσα ή έμμεσα επί της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν έχει ούτε άμεση ούτε έμμεση συμμετοχή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου ούτε λαμβάνει μερίσματα ή άλλο οικονομικό όφελος από τις επιχειρήσεις αυτές.

 

4. Η συνολική οργάνωση της δραστηριότητας της διαχείρισης και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, διασφαλίζουν την ουσιαστική ανεξαρτησία του τελευταίου σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο. Ειδικότερα, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία απαγορεύεται ιδίως να ορίζει άμεσα ή έμμεσα τη συμπεριφορά της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε σχέση με τις καθημερινές δραστηριότητες της και τη διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και σε σχέση με τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία του δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 108.

 

5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15 και 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009, η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν προβαίνει σε διακρίσεις κατά διαφορετικών ατόμων ή φορέων και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού στην παραγωγή ή την προμήθεια ιδίως προς όφελος των Συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

 

6. Όλες οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας και της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρεί λεπτομερή αρχεία των ως άνω εμπορικών και οικονομικών σχέσεων και τα θέτει στη διάθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατόπιν αιτήσεως της τελευταίας.

 

7. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υποβάλλει προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας όλες τις εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες με την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας.

 

8. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ενημερώνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τους οικονομικούς πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και είναι διαθέσιμοι για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή / και για την αντικατάσταση των παρόντων παγίων στοιχείων του Συστήματος.

 

9. Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας απέχει από κάθε πράξη που επηρεάζει τη συμμόρφωση της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου η εκπλήρωση των οποίων δεν εξαρτάται με κανέναν τρόπο από αυτήν.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.