Νόμος 4001/11 - Άρθρο 104

Άρθρο 104: Μεταφορά Προσωπικού της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ που προέρχεται από τη ΔΕΗ ΑΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάθεση του προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας που έχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατεθεί στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, λήγει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηςΔημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας η οποία λαμβάνεται εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και με την ίδια απόφαση το Προσωπικό αυτό μεταφέρεται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η μεταφορά του προαναφερόμενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.

 

2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 178/2002 (ΦΕΚ 162/Α/2002) και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρείας αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

 

3. Στο παραπάνω Προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας συνεχίζει να καταβάλλεται ποσόν που αντιστοιχεί στη διαφορά των πάσης φύσεως αποδοχών που καταβαλλόταν σε αυτούς κατά το χρόνο της διάθεσης τους στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποδοχών τους μετά τη λήξη της διάθεσης τους στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το ποσόν αυτό διατηρείται ως προσωπική διαφορά στην οποία συμψηφίζονται οι για οποιοδήποτε λόγο αυξήσεις στο μέλλον των αποδοχών τους (μισθολογική προαγωγή, χρονοεπίδομα, οικογενειακό επίδομα κ.λ.π.).

 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας καθορίζεται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.