Νόμος 4001/11 - Άρθρο 111

Άρθρο 111: Διορισμός τρίτου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης από την Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως σε περίπτωση κατ' εξακολούθηση μεροληπτικής συμπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της που λαμβάνεται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας να διορίσει τρίτο πρόσωπο ως Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ο οποίος οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ ιδίως στο άρθρο 13 αυτής. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διατηρεί την κυριότητα του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει με την ίδια ως άνω απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο υποψήφιος διαχειριστής να συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 110,

 

β) ο υποψήφιος διαχειριστής να διαθέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς, τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του άρθρου 94,

 

γ) ο υποψήφιος διαχειριστής να συμμορφωθεί προς το δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος υπό την εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,

 

δ) η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με την ιδιότητα της ως κυρίας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας να τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από την παράγραφο 5. Για το σκοπό αυτόν, η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεώνεται να παρέχει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τα σχέδια συμφωνιών με τον υποψήφιο διαχειριστή και κάθε άλλη συναφή οντότητα, και

 

ε) ο υποψήφιος διαχειριστής να είναι σε θέση να τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από τον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009 συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

 

2. Εφόσον ο υποψήφιος διαχειριστής πληροί τις προϋποθέσεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου 1 και του άρθρου 114, εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίησης, είτε του άρθρου 113 και του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 είτε του άρθρου 114.

 

3. Κάθε Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης τελών πρόσβασης, επιβαρύνσεων συμφόρησης και πληρωμών στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009, καθώς και για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με προγραμματισμό των αναγκαίων επενδύσεων. Για την ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταφοράς, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αδειοδότησης, την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας νέας υποδομής. Για το σκοπό αυτόν, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος ενεργεί ως Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του παρόντος νόμου. Ο κύριος του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε και για τον προγραμματισμό των επενδύσεων.

 

4. Σε περίπτωση διορισμού Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο κύριος του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας:

 

α) Συνεργάζεται με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος και συνδράμει στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, παρέχοντας ιδίως κάθε σχετική πληροφορία.

 

β) Χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις οποίες αποφασίζει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος και εγκρίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ή συμφωνεί στη χρηματοδότησή τους από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος. Η μορφή χρηματοδότησης των ως άνω έργων εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετά από Διαβούλευση με τον κύριο και τους χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.

 

γ) Παρέχει τα εχέγγυα για την κάλυψη των ευθυνών που ανακύπτουν από τη χρήση των πάγιων στοιχείων του Συστήματος, με εξαίρεση τις ευθύνες που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων από μέρους του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος, και

 

δ) παρέχει τα εχέγγυα για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επεκτάσεων του Συστήματος, με εξαίρεση τις επενδύσεις για τις οποίες, σύμφωνα με το στοιχείο β', συμφώνησε να χρηματοδοτηθούν από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος.

 

5. Η Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εποπτεύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κυρίου του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και λαμβάνει κάθε σχετικό μέτρο σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη συμμόρφωση του κυρίου προς τις υποχρεώσεις αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.