Νόμος 4001/11 - Άρθρο 112

Άρθρο 112: Ανεξαρτησία του κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση διορισμού Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111, ο κύριος του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον αποτελεί μέρος Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης, οφείλει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον ως προς τη νομική μορφή, την οργάνωση και τη λήψη των αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη μεταφορά.

 

2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς της παραγράφου 1, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:

 

α) εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 2 ως και 9 του άρθρου 105, και

 

β) ο κύριος του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται για να αποκλείεται η μεροληπτική συμπεριφορά και διασφαλίζει τη δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του υπεύθυνου συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107.

 

3. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με αποφάσεις της εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ για να διασφαλίζεται η πλήρης και αποτελεσματική συμμόρφωση του κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς με την παράγραφο 2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.