Νόμος 4001/11 - Άρθρο 113

Άρθρο 113: Πιστοποίηση του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλει να γνωστοποιήσει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τη συμμόρφωση της με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' και να αιτηθεί τη χορήγηση πιστοποίησης ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούται να υποβάλλει την αίτηση της προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να τηρηθούν η διαδικασία και οι προθεσμίες του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009. Η αίτηση συνοδεύεται από κάθε απαραίτητο έγγραφο και στοιχεία και καταχωρείται στο μητρώο αιτήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Για το σκοπό αυτόν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες και υποδείξεις αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της αίτησης. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, εντός ταχθείσας προθεσμίας, δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να ζητήσει από την Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κάθε πληροφορία σχετικά με την τήρηση των όρων του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου και να αιτηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της τη λήψη μέτρων προς το σκοπό συμμόρφωσης της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' εντός ρητώς ταχθείσας προθεσμίας. Κατόπιν τεκμηριωμένης γνωστοποίησης από την Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της συμμόρφωσης του με τις υποδείξεις της, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενεργεί κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.

 

3. Σε περίπτωση που επανειλημμένως η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18.

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εκδίδει απόφαση σχετικά με την αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 4 μηνών από την κοινοποίηση της. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας τεκμαίρεται ως θετική, εφόσον η Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας δεν εκφράσει αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου. Η έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κοινοποιείται αμελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες και στοιχεία.

 

5. Η Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εκδίδει την τελική απόφαση για την πιστοποίηση της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση της γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή εντός 2 μηνών από τη σιωπηρή αποδοχή της Επιτροπής. Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και η τυχόν γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

6. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον πιστοποιηθεί, γνωστοποιεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κάθε σχεδιαζόμενη συναλλαγή, εταιρική μεταβολή ή οποιοδήποτε γεγονός που ενδεχομένως καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση των όρων υπό τους οποίους χορηγήθηκε η πιστοποίηση.

 

7. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρακολουθεί τη διαρκή συμμόρφωση της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προς τα οριζόμενα στο άρθρο 101, και για το λόγο αυτόν, τηρώντας την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, δύναται να ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο από την Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και επιχειρήσεις που ασκούν κάποια από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

 

8. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να εκκινεί οποτεδήποτε τη διαδικασία ελέγχου της εκπλήρωσης των κριτηρίων της πιστοποίησης και ιδίως:

 

α) ύστερα από γνωστοποίηση της Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 7,

 

β) με δική της πρωτοβουλία, όταν περιέλθει σε γνώση της ότι σχεδιαζόμενη αλλαγή στον έλεγχο ή τρόπο λήψης αποφάσεων της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ενδέχεται να καταλήξει ή έχει συντελεσθεί παράβαση του άρθρου 101, ή

 

γ) ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

9. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τηρεί την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που τίθενται υπόψη της κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Διαχειριστή του Συστήματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.