Νόμος 4001/11 - Άρθρο 123

Άρθρο 123: Νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός της δραστηριότητας Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρο 24 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός 8 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται να προβεί στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας της διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της, με την εισφορά του Κλάδου Διανομής στη θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία.

 

2. Η απόσχιση του ως άνω κλάδου πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως 79 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου 2166/1993 με αναλογική εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 98. Για τους σκοπούς του παρόντος ως Κλάδος Διανομής νοείται η ομώνυμη αυτόνομη οργανωμένη λειτουργική μονάδα Γενική Διεύθυνση Διανομής της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω Μονάδων, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

3. Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας υποκαθίσταται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τόσο το Προσωπικό που συνταξιοδοτήθηκε προ της 31-12-2011 και απασχολούνταν στη δραστηριότητα του Κλάδου Διανομής όσο και το μεταφερόμενο κατά το άρθρο 125 Προσωπικό, και απολαμβάνει των φορολογικών προνομίων και ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και από την ημερομηνία της καταχώρισης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ομοίως η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση, ή αφορούν τα πάγια των δικτύων που παραμένουν στην κυριότητα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία που αφορά τον Κλάδο Διανομής και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης στη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας προς όφελος ή βάρος αυτής.

 

4. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή την επανάληψη τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της.

 

5. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, σχετικά με τον εισφερόμενο Κλάδο Διανομής, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όσον αφορά την ασφάλιση των οχημάτων της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 764/1978.

 

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας αυξάνεται λόγω της απορρόφησης, κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του Κλάδου Διανομής, θα εκδοθούν από τη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας νέες μετοχές που θα παραδοθούν στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία. Οι μετοχές αυτές παρέχουν στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.

 

7. Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων της εισφέρουσας και της απορροφώσας εταιρείας, που έχουν ήδη ληφθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου προς το σκοπό της συμμόρφωσης της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας με τις υποχρεώσεις διαχωρισμού της δραστηριότητας διανομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.

 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1468/1950 (ΦΕΚ 169/Α/1950), της παραγράφου 1 του άρθρου 36 και του άρθρου 37 του από [ΒΔ] 28-01-1951 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 35/Α/1951), των άρθρων 12, 13 και 14 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1672/1951 (ΦΕΚ 36/Α/1951) και των άρθρων του νόμου 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α/1965), όπως ισχύουν, καθώς και τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, διέλευσης γραμμών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθμών, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και εν γένει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή υπηρεσιών ή άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.