Νόμος 4001/11 - Άρθρο 171

Άρθρο 171: Απαλλοτρίωση ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν απαιτείται κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δασών, δασικών ή άλλης οποιασδήποτε μορφής εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, αποκλειστικά και σε όση έκταση μόνο είναι αναγκαία για τον σκοπό της παραγράφου 1 του άρθρου 165, καθώς και για την ανέγερση και τοποθέτηση των αναγκαίων κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντίστοιχα, αυτή επιτρέπεται και διενεργείται μόνον υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες της εταιρείας TRANS-BALKAN PIPELINE BV, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ισχύοντος Συντάγματος και του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε με το νόμο 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), ως προς όλα τα σχετικά με αυτή θέματα.

 

2. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 αναγκαστική Απαλλοτρίωση ακινήτων κηρύσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συνεπάγεται αυτοδικαίως και την απαλλοτρίωση κάθε υπάρχοντος επ' αυτών κτίσματος ή άλλης κατασκευής, δένδρων, καθώς και όλων των κατά τα άρθρα 953 και επόμενα του Αστικού Κώδικα συστατικών του πράγματος, έστω και αν αυτά δεν περιλαμβάνονται ρητώς στην απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή στον οικείο κτηματολογικό πίνακα.

 

3. Οι απαλλοτριούμενες εκτάσεις παραδίδονται κατά χρήση στην εταιρεία TRANS-BALKAN PIPELINE BV για την πραγματοποίηση του σκοπού της απαλλοτρίωσης. Δάση και δασικές εκτάσεις που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο παραδίδονται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα σε αυτήν για την εκτέλεση του έργου.

 

4. Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 19 του νόμου 2882/2001.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 45 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.