Νόμος 4001/11 - Άρθρο 179

Άρθρο 179: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2364/1995 και του νόμου 3428/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων από τις Εταιρείες Παροχής Αερίου επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου, χρονικής ισχύος από 25 μέχρι 35 έτη, η οποία μπορεί να παρατείνεται ανά πενταετία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Για τη χορήγηση της άδειας διανομής λαμβάνεται υπόψη η παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4 και 5 (σε συνδυασμό με την παράγραφο 8) του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ προς την οποία εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με το νόμο 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005).}

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Την υποχρέωση ανάπτυξης των δικτύων διανομής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται στην άδεια διανομής.}

 

3. Μετά την περίπτωση η' της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 

{θ) Την υποχρέωση ασφάλισης του κατόχου της άδειας διανομής για αστική ευθύνη έναντι τρίτων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του.

 

ι) Την υποχρέωση λειτουργίας, συντήρησης, επιθεώρησης, επισκευής και αντικατάστασης του συστήματος διανομής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

 

ι)α) Την υποχρέωση λήψης κάθε αναγκαίου μέτρου για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος διανομής και την αποφυγή πρόκλησης σωματικής βλάβης ή περιουσιακής ζημίας.

 

ι)β) Την υποχρέωση υποβολής Προγράμματος Ανάπτυξης του συστήματος διανομής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετά την παρέλευση πενταετίας από τη χορήγηση της άδειας διανομής, το οποίο θα αφορά τα επόμενα πέντε έτη.

 

ι)γ) Την υποχρέωση υποβολής έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Έκθεσης Δραστηριότητας για το προηγούμενο έτος.

 

ι)δ) Την υποχρέωση ενημέρωσης ετησίως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την πρόοδο των εργασιών ανάπτυξης του συστήματος διανομής και για την πρόοδο ολοκλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεων του κατόχου της άδειας διανομής.}

 

4. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 αριθμούνται ως αυτοτελείς παράγραφοι 6 και 7 και αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μπορούν να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητας διανομής σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του νόμου 3428/2005, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου και να προσδιορίζεται ο τρόπος ελέγχου τηρήσεως των ως άνω όρων, καθώς και της κατάχρησης τυχόν δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας στην αγορά από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.}

 

{7. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ασκήσεως των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της άδειας διανομής δεν μπορούν να τροποποιούνται χωρίς τη συναίνεση του κατόχου της.}

 

5. Οι επόμενες παράγραφοι 6, 7, 8, 9 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα.

 

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995, που αναριθμείται σε 8, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Δημόσια Επιχείριση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να προκηρύξει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 10, για την ανάδειξη ιδιώτη επενδυτή, στον οποίο ανατίθεται η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων της παραγράφου 3, με συμμετοχή τούτου στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας (Εταιρεία Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία) σε ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 35% της αξίας της αντίστοιχης Εταιρείας Παροχής Αερίου, όπως αυτή προκύπτει αθροιστικά από την αποτίμηση των εισφορών σε είδος κατά την παράγραφο 23 του άρθρου 7 και της οικονομικής προσφοράς του ιδιώτη επενδυτή. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων που έχουν εμπειρία στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση συστημάτων διανομής φυσικού αερίου.

 

Οι Εταιρείες Παροχής Αερίου αποτελούν εταιρείες αποκλειστικού σκοπού, ο οποίος συνίσταται στην άσκηση των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 δικαιωμάτων. Τα γεωγραφικά όρια της δραστηριότητας τους καθορίζονται στο καταστατικό τους και μπορούν να επεκτείνονται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.}

 

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995, η οποία αναριθμείται σε 10, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ιδίως:}

 

Στην περίπτωση δ' της ίδιας παραγράφου προστίθεται υποπερίπτωση (iv) ως εξής:

 

{(iv) στην υποχρέωση επανεπένδυσης για την επέκταση του δικτύου, επίτευξης επιπλέον εσόδων που τυχόν προκύπτουν σε περίπτωση υψηλότερου εσωτερικού συντελεστή απόδοσης σε σχέση με τον προβλεπόμενο στην απόφαση παρέκκλισης που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ προς την οποία εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με το νόμο 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005)}

 

8. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ε) οι ελάχιστοι υποχρεωτικοί όροι αγοράς φυσικού αερίου των Εταιρειών Παροχής Αερίου, οι οποίοι αναφέρονται ιδίως:

 

(i) στη μέγιστη διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη,

 

(ii) στις ελάχιστες ετήσιες ποσότητες φυσικού αερίου που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ανώτατες ποσότητες που έχουν προσδιοριστεί με την ως άνω απόφαση παρέκκλισης και

 

(iii) στα σημεία εισόδου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στα οποία παραδίδονται οι ως άνω ποσότητες αερίου.

 

Για την απόδειξη εξασφάλισης του δικαιώματος αγοράς φυσικού αερίου από τους υποψήφιους επενδυτές επί τη βάσει των παραπάνω ελαχίστων όρων, αρκεί η υποβολή σχετικής δήλωσης του προμηθευτή φυσικού αερίου ή / και σχετικού προσυμφώνου αγοράς φυσικού αερίου.}

 

9. Προστίθεται στο τέλος του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 η ακόλουθη παράγραφος:

 

{10. Το αργότερο μέχρι την παρέλευση 1 έτους από την έναρξη λειτουργίας καθενός εκ των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης που θα διέρχονται από τις γεωγραφικές περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η Δημόσια Επιχείριση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία οφείλει να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 για τη δημιουργία και λειτουργία με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών 2 νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου ήτοι της Εταιρείας Παροχής Αερίου Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και της Εταιρείας Παροχής Αερίου Πελοποννήσου με γεωγραφικά όρια δραστηριότητας τις αντίστοιχες Περιφέρειες.}

 

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995, στην τρίτη σειρά, μετά τη λέξη συντάσσεται προστίθενται οι λέξεις:

 

{πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού}.

 

11. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η έκθεση αποτίμησης συντάσσεται πριν από την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών προς τους ιδιώτες επενδυτές που θα έχουν προεπιλεγεί και τους παραδίδεται στο στάδιο υποβολής προσφορών προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τη διαμόρφωση της οικονομικής τους προσφοράς για την ανάληψη ποσοστού συμμετοχής στην αντίστοιχη Εταιρείας Παροχής Αερίου.}

 

12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικότερα για την Εταιρεία Παροχής Αερίου Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και την Εταιρείας Παροχής Αερίου Πελοποννήσου (που θα περιλαμβάνει και το νομό Κορινθίας) η Δημόσια Επιχείριση Αερίου οφείλει να προβεί στις παραπάνω ενέργειες πριν την παρέλευση 1 έτους από την έναρξη λειτουργίας αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης που θα διέρχονται από τις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές των Εταιρειών Παροχής Αερίου Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου}

 

13. Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του νόμου 3428/2005, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{5. Στις Εταιρείες Παροχής Αερίου που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, χορηγείται Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2364/1995, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 49 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.