Νόμος 4001/11 - Άρθρο 80id

Άρθρο 80ΙΔ: Συμφωνίες Μετόχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο πλαίσιο της διάθεσης των μετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 80ΙΓ, καταρτίζεται συμφωνία μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και του ή των επενδυτών που πρόκειται να αποκτήσουν την πλειοψηφία των μετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μετά τη μεταβίβαση των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 80ΙΓ, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας υπεισέρχεται στη θέση του Ελληνικού Δημοσίου στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία μετόχων. Στη συμφωνία μετόχων προβλέπεται, μεταξύ άλλων, δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και δικαιώματα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δημοσίου σε αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. Τα δικαιώματα αρνησικυρίας περιορίζονται στις αναγκαίες και αναλογικές δράσεις για: α) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η υφιστάμενη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου. με τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, β) την εφαρμογή υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης και μέτρων και σχεδίων εξασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας της Χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, γ) τη διασφάλιση γεωπολιτικά διαφοροποιημένων πηγών εφοδιασμού (είτε μέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) της Χώρας με φυσικό αέριο και δ) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με εμπορικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ή η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών της τελευταίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 80ΙΓ σε διεθνή έργα, όπως ενδεικτικά δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) και στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.