Νόμος 4001/11 - Άρθρο 80ig

Άρθρο 80ΙΓ: Μεταβιβάσεις μετοχών ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) πωλεί και μεταβιβάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), μετοχές που αντιστοιχούν σε 50% του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. συν 1 μετοχή κυριότητάς του, με αποκλεισμό της δυνατότητας ξεχωριστής πώλησης μετοχών εκδόσεως των θυγατρικών της. Η διαδικασία διάθεσης των ανωτέρω μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. μπορεί να ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης τελεί υπό τον όρο της προηγούμενης ολοκλήρωσης της διάσπασης του άρθρου 80Ι και της απορρόφησης της παραγράφου 1 του άρθρου 80ΙΑ. Στη διαδικασία πώλησης μπορούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι αγοραστές οικονομικοί φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 80Ζ.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) και 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), οι υπόλοιπες μετοχές της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., κυριότητας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, μεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο κατά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. Τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των μετοχών αυτών ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

Οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) μετά την υπογραφή της συμφωνίας μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 80ΙΔ, με υποχρέωση των μερών να προβούν στις απαραίτητες εγγραφές στα βιβλία μετόχων της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. μέσα σε προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω συμφωνίας.

 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) και 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), εκ των μετοχών της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, οι μετοχές που αντιστοιχούν στο 51% του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. μεταβιβάζονται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στο Ελληνικό Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου. Τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των μετοχών αυτών ασκούνται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι μετοχές που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να διατεθούν με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, το δε ποσοστό κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. δεν μπορεί να καταστεί μικρότερο του 51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. Το ΤΑΙΠΕΔ πωλεί και μεταβιβάζει τις υπόλοιπες μετοχές της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με το νόμο 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης της πλειοψηφίας των μετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 1. Στη διαδικασία πώλησης δεν μπορούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι αγοραστές οικονομικοί φορείς που δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 80Ε, καθώς και τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 80Ζ.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.