Νόμος 4199/13

Ν4199/2013: Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4199/2013: Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 216/Α/2013), 11-10-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός - πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών

Άρθρο 4: Δίκτυο υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών

Άρθρο 5: Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 6: Εκτέλεση δημοσίων υπεραστικών επιβατικών μεταφορών

Άρθρο 7: Χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων ή και αποζημίωσης

Άρθρο 8: Διασφάλιση της συνεχούς παροχής υπεραστικών μεταφορών επιβατών

 

Κεφάλαιο Β: Σχεδιασμός και καθορισμός του δικτύου υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών

 

Άρθρο 9: Σχεδιασμός υπεραστικών γραμμών

Άρθρο 10: Βασικές κατευθύνσεις σχεδιασμού

Άρθρο 11: Περιγραφή υπεραστικών γραμμών

Άρθρο 12: Κίνηση επιβατών - Ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικών δρομολογίων

Άρθρο 13: Τεκμηρίωση περιφερειακού σχεδιασμού υπεραστικών γραμμών

Άρθρο 14: Καθορισμός υπεραστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών

 

Κεφάλαιο Γ: Υποδομές υπεραστικών οδικών μεταφορών

 

Άρθρο 15: Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων

Άρθρο 16: Δίκτυο δημοσίων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων

Άρθρο 17: Υφιστάμενοι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων

Άρθρο 18: Δικαίωμα πρόσβασης στους σταθμούς του δημοσίου δικτύου

Άρθρο 19: Κανόνες λειτουργίας υπεραστικών σταθμών λεωφορείων

Άρθρο 20: Κανόνες χρέωσης για τη χρήση των εγκαταστάσεων των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων

 

Κεφάλαιο Δ: Προκήρυξη ανοικτών διαγωνισμών

 

Άρθρο 21: Ανάθεση υπεραστικών οδικών μεταφορών

Άρθρο 22: Αναθέτουσα και εποπτεύουσα Αρχή

Άρθρο 23: Δημοσίευση πληροφοριών για επικείμενους διαγωνισμούς

Άρθρο 24: Προκήρυξη διαγωνισμών

Άρθρο 25: Καθορισμός αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωσης

Άρθρο 26: Καθορισμός του ανωτάτου ορίου χρέωσης των επιβατών και αποσκευών

Άρθρο 27: Καθορισμός της χορηγούμενης αποζημίωσης

Άρθρο 28: Διάρκεια των συμβάσεων ανάθεσης

Άρθρο 29: Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό

Άρθρο 30: Προσφορές των διαγωνιζομένων

Άρθρο 31: Κανόνες αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζομένων

Άρθρο 32: Κανόνες για τους διαγωνισμούς Πρότυπα τεύχη συμβάσεων

Άρθρο 33: Συμβάσεις με τους Αναδόχους

Άρθρο 34: Μεταβολή συνθηκών διαρκούσης της συμβάσεως

Άρθρο 35: Εποπτεία των Αναδόχων - Εκτέλεση των συμβάσεων

 

Κεφάλαιο Ε: Ανάθεση δημόσιων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισμό

 

Άρθρο 36: Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο μέτρο

Άρθρο 37: Περιορισμένο μεταφορικό έργο

Άρθρο 38: Ανάθεση σε δημόσια υπηρεσία

Άρθρο 39: Δημοσίευση πληροφοριών για απευθείας ανάθεση

Άρθρο 40: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Υπεραστικές γραμμές ελεύθερης επιλογής

 

Άρθρο 41: Υπεραστικές γραμμές ελεύθερης επιλογής

Άρθρο 42: Διαδικασία καθορισμού υπεραστικής γραμμής ελεύθερης επιλογής

Άρθρο 43: Άδεια εκτέλεσης δρομολογίων σε γραμμές ελεύθερης επιλογής

Άρθρο 44: Κανόνες λειτουργίας των γραμμών ελεύθερης επιλογής

 

Κεφάλαιο Ζ: Δικαιώματα επιβατών

 

Άρθρο 45: Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων του Κανονισμού 181/2011

Άρθρο 46: Κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών

 

Κεφάλαιο Η: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 47: Ισχύς διατάξεων για τις υπεραστικές επιβατικές μεταφορές

Άρθρο 48: Συλλογή στοιχείων και δεδομένων για το σχεδιασμό του δικτύου

Άρθρο 49: Διαδικασίες - χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Άρθρο 50: Ρυθμίσεις εργασιακών θεμάτων

Άρθρο 51: Προσωρινή άδεια λειτουργίας υφιστάμενων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων

 

Κεφάλαιο Θ: Λοιπά θέματα υπεραστικών οδικών μεταφορών

 

Άρθρο 52: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 2963/2001

Άρθρο 53: Αποστάσεις ίδρυσης σταθμών υπεραστικών λεωφορείων

Άρθρο 54: Υπόχρεοι υποβολής ασφαλιστικής ενημερότητας για την έκδοση άδειας ή πράξης αποχαρακτηρισμού λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ

Άρθρο 54Α: Παροχή συγκοινωνιακού έργου εντός κλειστών γεωγραφικών περιοχών (νήσων) που δεν αποτελούν ίδιο νομό

 

Μέρος Δεύτερο: Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση - Συγκρότηση - Θητεία - Εκπροσώπηση

 

Άρθρο 55: Σύσταση

Άρθρο 56: Συγκρότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών

Άρθρο 57: Ανεξαρτησία των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών - Ασυμβίβαστα

Άρθρο 58: Υποχρεώσεις μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών

Άρθρο 59: Θητεία - Υπηρεσιακή κατάσταση των μελών

Άρθρο 60: Πειθαρχική ευθύνη των μελών

Άρθρο 61: Έκπτωση μελών - Αντικατάσταση

Άρθρο 62: Εκπροσώπηση της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών

 

Κεφάλαιο B: Σύνθεση - Λειτουργία - Αποφάσεις

 

Άρθρο 63: Συνεδριάσεις - Απαρτία

Άρθρο 64: Πρόσκληση μελών - Συνεδριάσεις

Άρθρο 65: Υποχρεωτική σύγκληση της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών

Άρθρο 66: Διεξαγωγή των συνεδριάσεων

Άρθρο 67: Πρακτικά συνεδριάσεων

Άρθρο 68: Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών

Άρθρο 69: Έλεγχος των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών

 

Κεφάλαιο Γ: Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών

 

Άρθρο 70: Κανονιστικές αρμοδιότητες

Άρθρο 71: Ρυθμιστικές αρμοδιότητες

Άρθρο 72: Προκήρυξη διαγωνισμών - Συμβάσεις

Άρθρο 73: Καταγγελίες για παραβίαση των δικαιωμάτων των επιβατών

Άρθρο 74: Διενέργεια ακροάσεων

Άρθρο 75: Λοιπές αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Δ: Πόροι και οικονομική διαχείριση

 

Άρθρο 76: Πόροι

Άρθρο 77: Προϋπολογισμός - Ισολογισμός Έλεγχος οικονομικών στοιχείων

Άρθρο 78: Θετικά οικονομικά αποτελέσματα

 

Κεφάλαιο Ε: Οργάνωση και λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών

 

Άρθρο 79: Αρμοδιότητες Προέδρου - Αντιπροέδρου

Άρθρο 80: Προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών

Άρθρο 81: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

Άρθρο 82: Νομικός Σύμβουλος - Δικηγόροι

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διοικητικές Κυρώσεις - Διαδικασία

 

Άρθρο 83: Επιβαλλόμενες κυρώσεις

Άρθρο 84: Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων

 

Μέρος Τρίτο: Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις που αφορούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές

 

Άρθρο 85: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3891/2010 και των προεδρικών διαταγμάτων 160/2007, 41/2005 και [ΠΔ] 104/2010

Άρθρο 86: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 3891/2010 που αφορούν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 87: Πιστοποίηση φορέων υπευθύνων για τη συντήρηση εμπορευματικών φορταμαξών

Άρθρο 88: Πιστοποίηση φορέων λειτουργιών συντήρησης

Άρθρο 89: Διαδικασία και δικαιολογητικά πιστοποιητικών και αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων

Άρθρο 90: Απαλλοτριώσεις υπέρ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Άρθρο 91: Εκποίηση τροχαίου υλικού από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Άρθρο 92: Πιστοποίηση μηχανοδηγών

Άρθρο 93: Κλοπή ή δολιοφθορά σιδηροδρομικού υλικού

Άρθρο 94: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 41/2005

Άρθρο 95: Είσπραξη οφειλών από διαφορές προσωρινής και οριστικής αποζημίωσης απαλλοτριώσεων για σιδηροδρομικά έργα

Άρθρο 96: Αποσπάσεις προσωπικού στην Ελληνική Εταιρία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία

Άρθρο 97: Θέματα ΕΡΓΑ ΟΣΕ ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο 98: Μελέτες εφαρμογής των κτιριακών εγκαταστάσεων της Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ανώνυμης εταιρείας στο Θριάσιο Πεδίο

 

Κεφάλαιο B: Διατάξεις που αφορούν στις αστικές συγκοινωνίες

 

Άρθρο 99: Τέλη και ειδικοί φόροι επιχειρήσεων δημόσιας ωφέλειας

Άρθρο 100: Τροποποίηση του νόμου 3920/2011

Άρθρο 101: Τροποποίηση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις

Άρθρο 102: Τροποποίηση διατάξεων άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2898/2001

Άρθρο 103: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 74/2008 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 431/1995

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις για τα δημόσιας χρήσεως οχήματα και τα ενοικιαζόμενα επιβατικά αυτοκίνητα

 

Άρθρο 104: Κατηγορίες εκπομπών EURO 5 και EURO V

Άρθρο 105: Ρυθμίσεις για τα εκμισθούμενα επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα με οδηγό

Άρθρο 106: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) και του νόμου 3534/2007

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων

 

Άρθρο 107: Τροποποίηση της κωδικοποιημένης νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων (κωδικοποιημένος νόμος 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008))

Άρθρο 108: Τροποποίηση του άρθρου 39 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005)

Άρθρο 109: Συμπληρωματικές συμβάσεις μελετών

Άρθρο 110: Τρόπος υπολογισμού αξίας και πληρωμής της ασφάλτου

Άρθρο 111: Μηχανήματα έργων

Άρθρο 112: Κυκλοφοριακές συνδέσεις σε πρατήρια υγρών καυσίμων εντός οικισμών

Άρθρο 113: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3614/2007

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 114: Κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές μονάδες οχημάτων

Άρθρο 115: Τροποποίηση του νόμου 4070/2012, του νόμου 3710/2008, του νόμου 2773/1999 και του προεδρικού διατάγματος 595/1984

Άρθρο 116: Ρυθμίσεις συνεργείων αυτοκινήτων

Άρθρο 117: Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 181/2011 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις οδικές μεταφορές

Άρθρο 118: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3651/2008

Άρθρο 119: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3429/2005

Άρθρο 120: Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 121: Ρυθμίσεις θεμάτων φορτηγών δημόσιας χρήσης

Άρθρο 122: Τροποποιήσεις του νόμου 2671/1998

Άρθρο 123: Ρυθμίσεις θεμάτων τηλεπικοινωνιών

Άρθρο 124

Άρθρο 125: Μετάταξη εξαιρούμενων υπαλλήλων σε περίπτωση κατάργησης του συνόλου των θέσεων του κλάδου

Άρθρο 126: Εθελούσια κινητικότητα δημοτικών υπαλλήλων

Άρθρο 127

Άρθρο 128: Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης της κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Άρθρο 129: Μεταφορά αρμοδιοτήτων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τις Περιφέρειες

Άρθρο 130: Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3371/2005

Άρθρο 131: Ρυθμίσεις θεμάτων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων

Άρθρο 132: Συγχώνευση των εταιριών Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων, Θέμις Κατασκευαστική και Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων

Άρθρο 133

Άρθρο 134

Άρθρο 135: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-10-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.