Νόμος 4409/16 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Έκθεση μεγάλων κινδύνων που αφορά σε μη παραγωγική εγκατάσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 13 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Ο ιδιοκτήτης μη παραγωγικής εγκατάστασης υποχρεούται να συντάσσει έκθεση μεγάλων κινδύνων σε μη παραγωγική εγκατάσταση, την οποία υποβάλλει κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου. H εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 Μέρη 3 και 5 και επικαιροποιείται οποτεδήποτε ενδείκνυται ή όταν ζητείται από την Αρμόδια Αρχή.

 

2. Κατά την προετοιμασία της έκθεσης μεγάλων κινδύνων σε μη παραγωγικές εγκαταστάσεις πραγματοποιείται η αρμόζουσα διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και παρέχονται τα απαιτούμενα στοιχεία, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 Μέρος 3 σημείο 2.

 

Η διαβούλευση πραγματοποιείται κατά τον κατάλληλο τρόπο, χρόνο και περιεχόμενο, αφού προηγηθεί πλήρης ενημέρωση των εργαζομένων για το περιεχόμενο της έκθεσης μεγάλων κινδύνων. Λοιπά δικαιώματα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία δεν θίγονται.

 

3. Όταν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες επί της υποβληθείσας έκθεσης μεγάλων κινδύνων, πριν την αποδοχή της, ο ιδιοκτήτης μη παραγωγικής εγκατάστασης υποχρεούται, έπειτα από αίτημα της Αρμόδιας Αρχής, να παρέχει τις πληροφορίες αυτές και να επιφέρει όλες τις απαραίτητες αλλαγές στην σχετική έκθεση.

 

4. Όταν πρόκειται να γίνουν τροποποιήσεις που περιλαμβάνουν ουσιώδη μεταβολή στη μη παραγωγική εγκατάσταση ή όταν μια σταθερή μη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να αποξηλωθεί, ο ιδιοκτήτης μη παραγωγικής εγκατάστασης υποχρεούται να συντάσσει αναθεωρημένη έκθεση μεγάλων κινδύνων, η οποία, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11, πρέπει να υποβάλλεται εντός προθεσμίας που καθορίζει η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 Μέρος 6 σημεία 1, 2 και 3.

 

5. Καμία μεταβολή ή αποξήλωση κατά την παράγραφο 4 σε σταθερή μη παραγωγική εγκατάσταση δεν ξεκινά, προτού η Αρμόδια Αρχή προβεί στην αποδοχή της αναθεωρημένης έκθεσης μεγάλων κινδύνων.

 

6. Καμία μεταβολή κατά την παράγραφο 4 σε κινητή μη παραγωγική εγκατάσταση δεν ξεκινά, προτού η Αρμόδια Αρχή προβεί στην αποδοχή της αναθεωρημένης έκθεσης μεγάλων κινδύνων.

 

7. Η έκθεση μεγάλων κινδύνων σε μη παραγωγική εγκατάσταση υπόκειται σε ενδελεχή περιοδική επανεξέταση από τον ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης τουλάχιστον ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον αυτό ζητείται από την Αρμόδια Αρχή. Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης κοινοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.