Νόμος 4409/16 - Άρθρο p1

Παράρτημα 1: Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή δυνάμει του άρθρου 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ή ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Η κοινοποίηση σχεδιασμού και η κοινοποίηση μετεγκατάστασης για παραγωγική εγκατάσταση, που υποβάλλονται δυνάμει των περιπτώσεων γ' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αντίστοιχα, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

1. Το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της εγκατάστασης,

 

2. την περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού για τις εργασίες και τα συστήματα παραγωγής, από την αρχική ιδέα έως το τελικώς υποβληθέν σχέδιο ή την επιλογή υπάρχουσας εγκατάστασης, των σχετικών προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν και των βασικών αρχών σχεδιασμού που περιλήφθηκαν στη διαδικασία,

 

3. την περιγραφή της επιλεγείσας βασικής αρχής σχεδιασμού σε συνάρτηση με τα σενάρια μεγάλων κινδύνων για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και την τοποθεσία της, καθώς και βασικά στοιχεία για τον έλεγχο της διακινδύνευσης,

 

4. τεκμηρίωση ότι η βασική αρχή σχεδιασμού συμβάλλει στη μείωση της διακινδύνευσης από μεγάλους κινδύνους σε ανεκτό επίπεδο,

 

5. περιγραφή της εγκατάστασης και των συνθηκών στην προβλεπόμενη τοποθεσία της,

 

6. περιγραφή κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και εκ του θαλάσσιου πυθμένα προερχόμενου περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών, καθώς και τα μέτρα για τον εντοπισμό κινδύνων (διακινδύνευσης), προερχόμενων από τον θαλάσσιο πυθμένα και ναυτικούς κινδύνους, όπως αγωγοί και αγκυροβόλια παρακείμενων εγκαταστάσεων,

 

7. περιγραφή των τύπων των προς εκτέλεση εργασιών που ενέχουν μεγάλους κινδύνους,

 

8. γενική περιγραφή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος, μέσω του οποίου τα προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου της διακινδύνευσης σοβαρού ατυχήματος διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους,

 

9. περιγραφή των ανεξάρτητων μηχανισμών επαλήθευσης και ένα αρχικό κατάλογο των κρίσιμων στοιχείων για την ασφάλεια και το περιβάλλον και της απαιτούμενης απόδοσής τους,

 

10. τεκμηρίωση της καταλληλότητας της εγκατάστασης για την προτεινόμενη παραγωγική εργασία, όταν υφιστάμενη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να μεταφερθεί σε νέα τοποθεσία για την εκτέλεση διαφορετικής παραγωγικής εργασίας,

 

11. τεκμηρίωση της καταλληλότητας της εγκατάστασης για την μετατροπή, όταν μη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να μετατραπεί για χρήση ως παραγωγική εγκατάσταση.

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Οι εκθέσεις μεγάλων κινδύνων για παραγωγικές εγκαταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 και υποβάλλονται δυνάμει της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

1. Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λήφθηκε υπόψη η απάντηση της Αρμόδιας Αρχής στην κοινοποίηση σχεδιασμού,

 

2. το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της εγκατάστασης,

 

3. συνοπτική παρουσίαση της συμμετοχής εργαζομένων στην κατάρτιση της έκθεσης μεγάλων κινδύνων,

 

4. περιγραφή της εγκατάστασης και της όποιας συσχέτισης με άλλες εγκαταστάσεις ή συνδεδεμένες υποδομές, περιλαμβανομένων των γεωτρήσεων,

 

5. τεκμηρίωση ότι έχουν εντοπισθεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι, έχει εκτιμηθεί η πιθανότητα επέλευσής τους και οι συνέπειές τους, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και εκ του θαλάσσιου πυθμένα προερχόμενου περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών, και ότι τα μέτρα ελέγχου αυτών, περιλαμβανομένων των κρίσιμων στοιχείων για την ασφάλεια και το περιβάλλον, είναι κατάλληλα ώστε να μειωθεί η διακινδύνευση σοβαρού ατυχήματος σε ανεκτό επίπεδο στην τεκμηρίωση αυτή περιλαμβάνεται εκτίμηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας,

 

6. περιγραφή των τύπων των προς εκτέλεση εργασιών που ενέχουν μεγάλους κινδύνους, καθώς και τον μέγιστο αριθμό προσώπων που μπορούν να βρίσκονται στην εγκατάσταση ανά πάσα στιγμή,

 

7. περιγραφή του εξοπλισμού και των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση του ελέγχου της γεώτρησης, της ασφάλειας των διαδικασιών, του περιορισμού των επικίνδυνων ουσιών, της πρόληψης πυρκαγιάς και έκρηξης, της προστασίας των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες και της προστασίας του περιβάλλοντος από αρχόμενο σοβαρό ατύχημα,

 

8. περιγραφή των ρυθμίσεων για την προστασία των προσώπων που βρίσκονται στην εγκατάσταση από μεγάλους κινδύνους και για τη διασφάλιση της ασφαλούς διαφυγής, εκκένωσης της εγκατάστασης και διάσωσής τους, καθώς και περιγραφή των ρυθμίσεων για την συντήρηση των συστημάτων ελέγχου ώστε να προληφθούν βλάβες στην εγκατάσταση και το περιβάλλον σε περίπτωση εκκένωσης του συνόλου του προσωπικού,

 

9. σχετικούς κώδικες, πρότυπα και οδηγίες που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης,

 

10. πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος του διαχειριστή, το οποίο αφορά την παραγωγική εγκατάσταση,

 

11. εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και επαρκή περιγραφή του,

 

12. περιγραφή του μηχανισμού ανεξάρτητης επαλήθευσης,

 

13. κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια που καθίσταται κατά περίπτωση αναγκαία, όπως όταν δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις λειτουργούν συνδυασμένα, κατά τρόπο που επηρεάζει την πιθανότητα μεγάλου κινδύνου σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις εγκαταστάσεις,

 

14. πληροφορίες σχετιζόμενες με άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου οι οποίες αποκτώνται στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων δυνάμει του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 177/1997 (ΦΕΚ 150/Α/1997) (Οδηγία 1992/91/ΕΕ),

 

15. όσον αφορά εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν από την εγκατάσταση, κάθε πληροφορία που αφορά την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων που προκαλούν εκτεταμένες ή σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον, σχετίζεται με άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου και αποκτάται σύμφωνα με την Οδηγία 2011/92/ ΕΕ (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-12-2011, ΕΕL 26/2012),

 

16. εκτίμηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν εντοπιστεί και προκύπτουν από την αδυναμία συγκράτησης των ρύπων λόγω σοβαρού ατυχήματος και περιγραφή των τεχνικών και μη τεχνικών μέτρων που προβλέπονται για την πρόληψη, τη μείωση ή την αντιστάθμισή τους, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης.

 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Οι εκθέσεις μεγάλων κινδύνων όσον αφορά μη παραγωγικές εγκαταστάσεις που πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 και να υποβάλλονται δυνάμει της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις κατωτέρω πληροφορίες:

 

1. Το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης,

 

2. συνοπτική παρουσίαση της συμμετοχής των εργαζομένων στην κατάρτιση της έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων,

 

3. περιγραφή της εγκατάστασης και, στην περίπτωση κινητής εγκατάστασης, περιγραφή των μέσων μετακίνησής της από μια τοποθεσία σε άλλη και το σύστημα σταθεροποίησής της,

 

4. περιγραφή των τύπων των εργασιών που ενέχουν μεγάλους κινδύνους και που είναι σε θέση να εκτελεί η εγκατάσταση, καθώς και τον μέγιστο αριθμό προσώπων που μπορούν να βρίσκονται στην εγκατάσταση ανά πάσα στιγμή,

 

5. στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι έχουν εντοπισθεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι, ότι έχει εκτιμηθεί η πιθανότητα και οι συνέπειές τους, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και οφειλόμενου στον θαλάσσιο πυθμένα περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών, και ότι τα μέτρα ελέγχου αυτών, περιλαμβανομένων των κρίσιμων στοιχείων για την ασφάλεια και το περιβάλλον, είναι κατάλληλα για τη μείωση κινδύνων ενός σοβαρού ατυχήματος σε ανεκτό επίπεδο, στην τεκμηρίωση αυτήν περιλαμβάνεται εκτίμηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας,

 

6. ευρώ περιγραφή της μονάδας και των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση του ελέγχου της γεώτρησης, της ασφάλειας των διαδικασιών, του περιορισμού των επικίνδυνων ουσιών, της πρόληψης πυρκαγιάς και έκρηξης, της προστασίας των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες και της προστασίας του περιβάλλοντος από αρχόμενο σοβαρό ατύχημα,

 

7. περιγραφή των ρυθμίσεων για την προστασία των προσώπων που βρίσκονται στην εγκατάσταση από μεγάλους κινδύνους και τη διασφάλισης της ασφαλούς διαφυγής, εκκένωσης και διάσωσής τους, καθώς και των ρυθμίσεων σχετικά με τους μηχανισμούς για τη συνέχιση της λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου και την πρόληψη ζημιών στην εγκατάσταση και το περιβάλλον σε περίπτωση εκκένωσης του συνόλου του προσωπικού,

 

8. κώδικες, πρότυπα και κατευθύνσεις που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης,

 

9. αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν εντοπιστεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι όσον αφορά όλες τις εργασίες που είναι σε θέση να εκτελεί η εγκατάσταση και ότι οι κίνδυνοι σοβαρού ατυχήματος έχουν μειωθεί σε ανεκτό επίπεδο,

 

10. περιγραφή κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και οφειλόμενου στον θαλάσσιο πυθμένα περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών, καθώς και των ρυθμίσεων για τον εντοπισμό κινδύνων λόγω επισφαλών στοιχείων στον θαλάσσιο πυθμένα και τη θάλασσα, όπως αγωγοί και αγκυροβόλια παρακείμενων εγκαταστάσεων,

 

11. πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος, οι οποίες αφορούν τη μη παραγωγική εγκατάσταση,

 

12. εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή επαρκή περιγραφή του,

 

13. περιγραφή του μηχανισμού ανεξάρτητης επαλήθευσης,

 

14. κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια, που απαιτείται κατά περίπτωση, όπως όταν δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις λειτουργούν συνδυασμένα, κατά τρόπο που επηρεάζει την πιθανότητα επέλευσης μεγάλου κινδύνου σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις εγκαταστάσεις,

 

15. όσον αφορά εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν από την εγκατάσταση, κάθε πληροφορία που αποκτάται σύμφωνα με την Οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά με την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων που προκαλούν εκτεταμένες ή σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον, που σχετίζονται με άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου,

 

16. εκτίμηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την αδυναμία συγκράτησης των ρύπων λόγω σοβαρού ατυχήματος και περιγραφή των τεχνικών και μη τεχνικών μέτρων που προβλέπονται για την πρόληψη, τη μείωση ή την αντιστάθμισή τους, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης.

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

 

Κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης που πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 και να υποβάλλονται δυνάμει της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 11, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις κατωτέρω πληροφορίες:

 

1. Το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της γεώτρησης,

 

2. την ονομασία της εγκατάστασης που θα χρησιμοποιηθεί και το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης ή, σε περίπτωση παραγωγικής εγκατάστασης, του εργολάβου που αναλαμβάνει δραστηριότητες γεώτρησης,

 

3. λεπτομέρειες που προσδιορίζουν τη γεώτρηση και κάθε σύνδεσή της με εγκαταστάσεις και συνδεδεμένες υποδομές,

 

4. πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου λειτουργίας της, λεπτομέρειες και επαλήθευση των φραγμών κατά της απώλειας ελέγχου γεώτρησης (εξοπλισμός, ρευστά διάτρησης και τσιμέντο κ.λ.π.), τον έλεγχο της κατεύθυνσης της τροχιάς της γεώτρησης, καθώς και τους περιορισμούς της ασφάλειας των εργασιών σε συνάρτηση με τη διαχείριση κινδύνου,

 

5. σε περίπτωση υφιστάμενης γεώτρησης, πληροφορίες για το ιστορικό και την κατάστασή της,

 

6. κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον εξοπλισμό ασφαλείας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν περιγράφεται στην υπάρχουσα έκθεση μεγάλων κινδύνων για την εγκατάσταση,

 

7. εκτίμηση κινδύνου η οποία περιλαμβάνει περιγραφή:

 

α) των ιδιαίτερων κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και οφειλόμενου στον θαλάσσιο πυθμένα περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών,

 

β) των κινδύνων του υπεδάφους,

 

γ) κάθε επιφανειακής ή υποθαλάσσιας εργασίας που ενέχει πιθανότητα επέλευσης ταυτόχρονων μεγάλων κινδύνων,

 

δ) των κατάλληλων μέτρων ελέγχου,

 

8. περιγραφή της διαμόρφωσης της γεώτρησης κατά το πέρας των εργασιών, δηλαδή μόνιμη ή προσωρινή εγκατάλειψη, καθώς και περιγραφή εάν ο εξοπλισμός παραγωγής έχει τοποθετηθεί εντός της γεώτρησης προς μελλοντική χρήση,

 

9. σε περίπτωση τροποποίησης ήδη υποβληθείσας κοινοποίησης εργασιών γεώτρησης, επαρκείς λεπτομέρειες για την πλήρη επικαιροποίηση της κοινοποίησης,

 

10. σε περίπτωση γεώτρησης που πρόκειται να κατασκευαστεί, να τροποποιηθεί ή να συντηρηθεί μέσω μη παραγωγικής εγκατάστασης, παρέχονται οι κατωτέρω πρόσθετες πληροφορίες:

 

α) περιγραφή κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και οφειλόμενου στον θαλάσσιο πυθμένα περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών, καθώς και ρυθμίσεις εντοπισμού κινδύνων λόγω επισφαλών στοιχείων στον θαλάσσιο πυθμένα και τη θάλασσα, όπως αγωγοί και αγκυροβόλια παρακείμενων εγκαταστάσεων,

 

β) περιγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών που έχουν συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο του εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης,

 

γ) περιγραφή των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών περιστατικών οι οποίες δεν περιγράφονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων, και

 

δ) περιγραφή της μεθόδου συντονισμού των συστημάτων διαχείρισης του διαχειριστή της γεώτρησης και του ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης, προκειμένου να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος των μεγάλων κινδύνων ανά πάσα στιγμή,

 

11. έκθεση με τα πορίσματα της ανεξάρτητης εξέτασης της γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένης δήλωσης του διαχειριστή της γεώτρησης, μετά την εξέταση της έκθεσης και των πορισμάτων από την ανεξάρτητη εξέταση της γεώτρησης από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης, η οποία αναφέρει ότι η διαχείριση κινδύνου όσον αφορά τον σχεδιασμό της γεώτρησης και τα μέσα αποτροπής της απώλειας ελέγχου είναι κατάλληλα για το σύνολο των προβλεπόμενων συνθηκών και περιστάσεων,

 

12. τις πληροφορίες που είναι συναφείς με τον παρόντα Νόμο και λαμβάνονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων δυνάμει του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 177/1997 (ΦΕΚ 150/Α/1997),

 

13. όσον αφορά τις εργασίες γεώτρησης που πρόκειται να εκτελεσθούν, κάθε πληροφορία για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ή σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον, συναφή με άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου, η οποία αποκτάται δυνάμει της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ.

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

 

Οι περιγραφές που πρέπει να υποβάλλονται δυνάμει της περίπτωσης δ' του άρθρου 11 σχετικά με μηχανισμούς ανεξάρτητης επαλήθευσης που πρέπει να καταρτίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 17 περιλαμβάνουν:

 

α) Δήλωση του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης μετά από εξέταση της έκθεσης του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης που πιστοποιεί ότι τα κρίσιμα στοιχεία ασφάλειας και το σύστημα συντήρησής τους, όπως ορίζονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων, είναι ή θα είναι κατάλληλα,

 

β) περιγραφή του μηχανισμού επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής ανεξάρτητων φορέων επαλήθευσης, και των μέσων που χρησιμοποιούνται για να επαληθεύεται ότι τα κρίσιμα στοιχεία ασφαλείας και περιβάλλοντος και κάθε συγκεκριμένη μονάδα που υπάγεται στο μηχανισμό διατηρούνται σε καλή κατάσταση,

 

γ) περιγραφή των μέσων επαλήθευσης που αναφέρονται στο στοιχείο β' που περιλαμβάνει λεπτομέρειες όσον αφορά τις αρχές που θα εφαρμόζονται για την άσκηση των λειτουργιών στο πλαίσιο του μηχανισμού και για τη διαρκή επανεξέταση του μηχανισμού καθ' όλο τον κύκλο ζωής της εγκατάστασης, μεταξύ των οποίων:

 

α)α) την εξέταση και τον έλεγχο των κρίσιμων στοιχείων ασφάλειας και περιβάλλοντος από ανεξάρτητους και έμπειρους φορείς επαλήθευσης,

 

β)β) επαλήθευση του σχεδιασμού, των προτύπων, της πιστοποίησης ή άλλου συστήματος συμμόρφωσης των κρίσιμων στοιχείων ασφάλειας και περιβάλλοντος,

 

γ)γ) επιθεώρηση των εν εξελίξει εργασιών,

 

δ)δ) υποβολή αναφοράς για κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης,

 

ε)ε) λήψη διορθωτικών μέτρων από το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης.

 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Όταν πρόκειται να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές σε εγκατάσταση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 13, η αναθεωρημένη έκθεση μεγάλων κινδύνων, στην οποία ενσωματώνονται οι ουσιαστικές αλλαγές που πρέπει να υποβάλλονται δυνάμει της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κατωτέρω:

 

1. Το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης,

 

2. συνοπτική παρουσίαση της ενδεχόμενης συμμετοχής των εργαζομένων στην κατάρτιση της αναθεωρημένης έκθεσης μεγάλων κινδύνων,

 

3. επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης επικαιροποίηση της προηγούμενης έκθεσης μεγάλων κινδύνων και του σχετικού εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης και να αποδειχθεί ότι η πιθανότητα μεγάλων κινδύνων έχει μειωθεί σε ανεκτό επίπεδο,

 

4. σε περίπτωση παύσης της χρήσης σταθερής παραγωγικής εγκατάστασης:

 

α) τα μέσα για την απομόνωση όλων των επικίνδυνων ουσιών και, όταν πρόκειται για γεωτρήσεις συνδεδεμένες με την εγκατάσταση, για τη μόνιμη σφράγιση των γεωτρήσεων από την εγκατάσταση και το περιβάλλον,

 

β) περιγραφή της πιθανότητας μεγάλων κινδύνων που σχετίζονται με τον παροπλισμό της εγκατάστασης για τους εργαζομένους και το περιβάλλον, του συνολικού εκτιθέμενου πληθυσμού και των μέτρων ελέγχου της διακινδύνευσης,

 

γ) τους μηχανισμούς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της ασφαλούς εκκένωσης και διάσωσης του προσωπικού και τη διατήρηση σε λειτουργία των συστημάτων ελέγχου με στόχο την πρόληψη σοβαρού περιβαλλοντικού ατυχήματος.

 

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Η κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών που πρέπει να καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 16 και να υποβάλλεται δυνάμει της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 περιλαμβάνει τουλάχιστον τις κατωτέρω πληροφορίες:

 

1. Το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή που υποβάλλει την κοινοποίηση,

 

2. σε περίπτωση που στις συνδυασμένες εργασίες εμπλέκονται και άλλοι διαχειριστές ή ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο της κοινοποίησης,

 

3. περιγραφή, με τη μορφή ενδιάμεσου εγγράφου εγκεκριμένου από όλα τα μέρη που υποβάλλουν το έγγραφο, του τρόπου συντονισμού των συστημάτων διαχείρισης των εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στις συνδυασμένες εργασίες με σκοπό τη μείωση του κινδύνου σοβαρού ατυχήματος σε ανεκτό επίπεδο,

 

4. περιγραφή κάθε εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των συνδυασμένων εργασιών, αλλά δεν περιγράφεται στην τρέχουσα έκθεση μεγάλων κινδύνων για οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στις συνδυασμένες εργασίες,

 

5. σύνοψη της εκτίμησης κινδύνου που διενεργείται από όλους τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στις συνδυασμένες εργασίες, η οποία περιλαμβάνει:

 

α) περιγραφή κάθε εργασίας στο πλαίσιο των συνδυασμένων εργασιών η οποία ενδέχεται να ενέχει κινδύνους που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα στην εγκατάσταση ή σε σχέση με αυτήν,

 

β) περιγραφή κάθε μέτρου ελέγχου των κινδύνων που λαμβάνεται ως αποτέλεσμα της εκτίμησης κινδύνου,

 

6. περιγραφή των συνδυασμένων εργασιών και πρόγραμμα εργασιών.

 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

 

Η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων που πρέπει να καταρτίζεται δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 19 και να υποβάλλεται δυνάμει της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 

1. Την ευθύνη, σε επίπεδο εταιρικού διοικητικού συμβουλίου, για τη διασφάλιση, σε συνεχή βάση, ότι η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων είναι κατάλληλη, εφαρμόζεται και λειτουργεί με τον κατάλληλο τρόπο,

 

2. συνοπτική παρουσίαση της συμμετοχής των εργαζομένων στην κατάρτιση της εταιρικής πολιτικής πρόληψης σοβαρού ατυχήματος,

 

3. τα μέτρα για την απόκτηση και διατήρηση ισχυρής αντίληψης περί ασφάλειας που αυξάνει τις πιθανότητες συνεχούς ασφαλούς λειτουργίας,

 

4. την έκταση και την ένταση του ελέγχου των διεργασιών,

 

5. τα μέτρα για την ανταμοιβή και την αναγνώριση επιθυμητών συμπεριφορών,

 

6. την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και στόχων της εταιρείας,

 

7. τα μέτρα για τη διατήρηση των προτύπων ασφάλειας και περιβάλλοντος ως βασικής εταιρικής αξίας,

 

8. επίσημα συστήματα διοίκησης και ελέγχου που περιλαμβάνουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας,

 

9. τον τρόπο για την εξασφάλιση επάρκειας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας,

 

10. το βαθμό στον οποίο τα στοιχεία 1-8 εφαρμόζονται στις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων της εταιρείας που εκτελούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Το σύστημα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που πρέπει να καταρτίζεται δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και να υποβάλλεται δυνάμει της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 

1. Την οργανωτική δομή και τους ατομικούς ρόλους και τις αρμοδιότητες,

 

2. τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των μεγάλων κινδύνων, καθώς και την πιθανότητά τους και τις ενδεχόμενες συνέπειες,

 

3. την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις εκτιμήσεις κινδύνου σοβαρού ατυχήματος που περιλαμβάνονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων,

 

4. τους ελέγχους των μεγάλων κινδύνων κατά τις συνήθεις εργασίες,

 

5. τη διαχείριση των αλλαγών,

 

6. τον σχεδιασμό και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,

 

7. τον περιορισμό της περιβαλλοντικής ζημίας,

 

8. την παρακολούθηση των επιδόσεων,

 

9. τις ρυθμίσεις περί ελέγχου και επανεξέτασης, και

 

10. τα μέτρα που ισχύουν για συμμετοχή σε τριμερείς διαβουλεύσεις και τους τρόπους υλοποίησης των επακόλουθων ενεργειών.

 

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

Τα εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που πρέπει να καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 14 και να υποβάλλονται δυνάμει της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 

1. Το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργοποιούν διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και του προσώπου που διευθύνει το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,

 

2. το ονοματεπώνυμο ή την ιδιότητα του προσώπου που λειτουργεί ως σύνδεσμος με την Αρχή ή τις Αρχές που είναι υπεύθυνες για το εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,

 

3. περιγραφή όλων των προβλέψιμων συνθηκών ή συμβάντων που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα, όπως περιγράφονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων στην οποία επισυνάπτεται το σχέδιο,

 

4. περιγραφή των μέτρων που θα ληφθούν για τον έλεγχο των συνθηκών ή συμβάντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα και για τον περιορισμό των επιπτώσεών τους,

 

5. περιγραφή του διαθέσιμου εξοπλισμού και των διαθέσιμων πόρων, μεταξύ άλλων, για τον περιορισμό ενδεχόμενης πετρελαιοκηλίδας,

 

6. ρυθμίσεις για τον περιορισμό των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα πρόσωπα που εργάζονται στην εγκατάσταση και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ειδοποίησης και των ενεργειών, στις οποίες πρέπει να προβούν τα πρόσωπα μετά την ειδοποίησή τους,

 

7. σε περίπτωση συνδυασμένων εργασιών, ρυθμίσεις για τον συντονισμό της διαφυγής, της εκκένωσης και της διάσωσης μεταξύ των σχετικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη διασφάλιση καλών προοπτικών επιβίωσης των προσώπων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια σοβαρού ατυχήματος,

 

8. εκτίμηση της αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας. Μεταξύ των περιβαλλοντικών συνθηκών που πρέπει να συνεκτιμώνται σε αυτήν την ανάλυση αντίδρασης περιλαμβάνονται τα εξής:

 

α) οι καιρικές συνθήκες, περιλαμβανομένου του ανέμου, της ορατότητας, της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας,

 

β) συνθήκες της θάλασσας, παλίρροιες και ρεύματα,

 

γ) παρουσία πάγου και θραυσμάτων,

 

δ) ώρες φωτός και

 

ε) άλλες γνωστές περιβαλλοντικές συνθήκες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού ή τη συνολική αποτελεσματικότητα μιας προσπάθειας αντίδρασης,

 

9. ρυθμίσεις για την έγκαιρη ειδοποίηση, όσον αφορά το σοβαρό ατύχημα, της Αρχής ή των Αρχών που είναι υπεύθυνες για την ενεργοποίηση του εξωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το είδος των πληροφοριών που πρέπει να περιέχει η αρχική ειδοποίηση και τις ρυθμίσεις για την παροχή περισσότερο εμπεριστατωμένων πληροφοριών μόλις είναι διαθέσιμες,

 

10. ρυθμίσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού στα καθήκοντα που αναμένεται να εκτελεί και, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τον συντονισμό με εξωτερικούς φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,

 

11. ρυθμίσεις για τον συντονισμό των εσωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,

 

12. αποδεικτικά στοιχεία για προηγούμενες εκτιμήσεις οιωνδήποτε χημικών ουσιών χρησιμοποιούνται ως χημικές διασκορπιστικές ουσίες που έχουν διενεργηθεί ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες στη δημόσια υγεία και κάθε πρόκληση περαιτέρω βλάβης στο περιβάλλον.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.