Νόμος 4409/16 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται για την εκτέλεση υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης μη παραγωγικής εγκατάστασης υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή τα ακόλουθα έγγραφα:

 

α) Την εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων (corporate major accident prevention policy) ή επαρκή περιγραφή της, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 19,

 

β) το σύστημα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (safety and environmental management system), που ισχύει για την εγκατάσταση, ή επαρκή περιγραφή του, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 19,

 

γ) στην περίπτωση προγραμματιζόμενης παραγωγικής εγκατάστασης, κοινοποίηση σχεδιασμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 1 Μέρος 1,

 

δ) περιγραφή του σχήματος ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 17,

 

ε) έκθεση μεγάλων κινδύνων (major hazard report), σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13,

 

στ) σε περίπτωση ουσιώδους αλλαγής ή αποξήλωσης εγκατάστασης, αναθεωρημένη έκθεση μεγάλων κινδύνων σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13,

 

ζ) το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή επαρκή περιγραφή του σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 28,

 

η) σε περίπτωση εργασίας γεώτρησης, κοινοποίηση της εν λόγω εργασίας γεώτρησης και πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω εργασία γεώτρησης σύμφωνα με το άρθρο 15,

 

θ) στην περίπτωση συνδυασμένης εργασίας, κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 16,

 

ι) σε περίπτωση υφιστάμενης παραγωγικής εγκατάστασης που πρόκειται να μετεγκατασταθεί σε νέα τοποθεσία παραγωγής όπου και θα λειτουργεί, κοινοποίηση μετεγκατάστασης σύμφωνα με το Παράρτημα 1 Μέρος 1,

 

ι)α) οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο ζητείται από την Αρμόδια Αρχή.

 

2. Τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν κατά τις περιπτώσεις α', β', δ', και ζ' της παραγράφου 1 υποβάλλονται συγχρόνως με την έκθεση μεγάλων κινδύνων που ζητείται σύμφωνα με το στοιχείο ε' της παραγράφου 1.

 

Η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων κάθε διαχειριστή γεώτρησης υποβάλλεται συγχρόνως με την κοινοποίηση εργασίας γεώτρησης κατά την περίπτωση η' της παραγράφου 1, εάν δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως.

 

3. Η κοινοποίηση σχεδιασμού κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή εντός προθεσμίας που ορίζει η Αρμόδια Αρχή πριν από την προβλεπόμενη υποβολή της έκθεσης μεγάλων κινδύνων για την προγραμματιζόμενη εργασία. Η Αρμόδια Αρχή ανταποκρίνεται στην κοινοποίηση σχεδιασμού με σχόλια που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην έκθεση μεγάλων κινδύνων.

 

4. Σε περίπτωση που υφιστάμενη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να εισέλθει σε υπεράκτια ύδατα ή να απομακρυνθεί από αυτά, ο διαχειριστής ενημερώνει εγγράφως την Αρμόδια Αρχή, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η παραγωγική εγκατάσταση αναμένεται να εισέλθει σε αυτά ή να απομακρυνθεί από αυτά.

 

5. Η κοινοποίηση μετεγκατάστασης που απαιτείται κατά την περίπτωση ι' της παραγράφου 1 υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή σε αρκούντως πρώιμο στάδιο της προτεινόμενης διαδικασίας, ώστε ο διαχειριστής να είναι σε θέση να λάβει υπόψη του όλα τα θέματα που εγείρονται από την Αρμόδια Αρχή κατά την εκπόνηση της έκθεσης μεγάλων κινδύνων.

 

6. Σε περίπτωση ουσιώδους αλλαγής που επηρεάζει την κοινοποίηση σχεδιασμού ή την κοινοποίηση μετεγκατάστασης, πριν από την υποβολή της έκθεσης μεγάλων κινδύνων, η Αρμόδια Αρχή πρέπει να ενημερώνεται για την εν λόγω αλλαγή το συντομότερο δυνατόν.

 

7. Η έκθεση μεγάλων κινδύνων που απαιτείται κατά την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή πριν από την προγραμματιζόμενη έναρξη των εργασιών, με καταληκτική ημερομηνία οριζόμενη από την Αρμόδια Αρχή που προηγείται της έναρξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.