Νόμος 4409/16 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ανεξάρτητη επαλήθευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων διαμορφώνουν μηχανισμούς ανεξάρτητης επαλήθευσης, την περιγραφή των οποίων υποβάλλουν κατά την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και συμπεριλαμβάνουν στο σύστημα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Η περιγραφή περιλαμβάνει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα 1 Μέρος 5.

 

2. Τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης επαλήθευσης δεν θίγουν την ευθύνη του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού και των συστημάτων που υπόκεινται σε επαλήθευση.

 

3. Η επιλογή του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης και ο σχεδιασμός των σχημάτων ανεξάρτητης επαλήθευσης πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος 5.

 

4. Οι μηχανισμοί ανεξάρτητης επαλήθευσης διαμορφώνονται:

 

α) Ως προς τις εγκαταστάσεις, προκειμένου να παρέχουν την ανεξάρτητη διασφάλιση ότι τα κρίσιμα στοιχεία ασφάλειας και περιβάλλοντος που προσδιορίζονται στην εκτίμηση κινδύνου της εγκατάστασης, όπως αυτή περιλαμβάνεται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων, είναι κατάλληλα, καθώς και ότι το πρόγραμμα εξέτασης και δοκιμής τους είναι κατάλληλο, τεχνολογικά επίκαιρο και λειτουργικό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

 

β) Ως προς τις κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης, προκειμένου να παρέχουν ανεξάρτητη διασφάλιση ότι ο σχεδιασμός της γεώτρησης και τα μέτρα ελέγχου αυτής είναι ανά πάσα στιγμή κατάλληλα για τις αναμενόμενες συνθήκες της γεώτρησης.

 

5. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα βάσει της γνωμοδότησης του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης.

 

6. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων διασφαλίζουν ότι οι γνωμοδοτήσεις που λαμβάνονται από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης κατά την περίπτωση α' της παραγράφου 4 καθώς και ότι η καταγραφή των δράσεων που αναλαμβάνονται βάσει των εν λόγω γνωμοδοτήσεων, είναι στη διάθεση της Αρμόδιας Αρχής και διατηρούνται από το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης για περίοδο έξι μηνών μετά την ολοκλήρωση των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων στις οποίες αναφέρονται.

 

7. Οι διαχειριστές γεώτρησης διασφαλίζουν ότι οι δια- πιστώσεις και οι παρατηρήσεις του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης κατά την περίπτωση β' της παραγράφου 4, καθώς και οι συνακόλουθες δράσεις βάσει των εν λόγω διαπιστώσεων και παρατηρήσεων, περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Νόμου.

 

8. Σε κάθε παραγωγική εγκατάσταση, ο μηχανισμός ανεξάρτητης επαλήθευσης πρέπει να έχει εγκατασταθεί πριν από την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της. Στις μη παραγωγικές εγκαταστάσεις, το εν λόγω σχήμα πρέπει να έχει εγκατασταθεί πριν από την έναρξη εργασιών στα υπεράκτια ύδατα.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να ρυθμίζονται θέματα επιλογής των ανεξάρτητων φορέων επαλήθευσης, των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας τους και της συγκρότησης και λειτουργίας τους, καθώς και λοιπά θέματα εφαρμογής του μηχανισμού ανεξάρτητης επαλήθευσης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.