Νόμος 4427/16 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες (SECURITY)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Πολιτικής Σχεδιασμού Απαιτήσεων Ασφαλείας Αερομεταφορών και Εξοπλισμού Ασφαλείας, με αρμοδιότητες:

 

α. Την ανάπτυξη του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (ΕΠΑΠΑ), καθώς και του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΠΕΑΠΑ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

β. Την ανάπτυξη προτύπων ασφάλειας, την εκπόνηση μελετών και τον καθορισμό επιχειρησιακών απαιτήσεων και αποδεκτών πρακτικών για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες.

 

γ. Την ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας και τον καθορισμό απαιτήσεων εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων στην ασφάλεια φορέων.

 

δ. Τη συμμετοχή στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης (γενικές και ειδικές επιθεωρήσεις, δοκιμές ελέγχου κ.ά.) για την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας και του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ε. Την εισήγηση για επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις ασφάλειας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.

 

στ. Την εκπόνηση τεχνικών απαιτήσεων εξοπλισμού και συστημάτων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής και διεθνούς εν γένει νομοθεσίας.

 

ζ. Το σχεδιασμό από τεχνικής άποψης των εγκαταστάσεων εξοπλισμού ασφάλειας σε μονάδες ευθύνης ΥΠΑ, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

 

η. Τη συμμετοχή στην κατάρτιση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικών Συστημάτων της ΥΠΑ.

 

θ. Την παρακολούθηση και τον τεχνικό έλεγχο της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ασφάλειας αερομεταφορών σύμφωνα με το Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Β) Τμήμα Παρακολούθησης Εφαρμογής Προτύπων Ασφαλείας Αεροδρομίων, Πεδίων Προσγείωσης, Ελικοδρομίων, Υδατοδρομίων και Εγκαταστάσεων Αεροναυτιλίας, με αρμοδιότητες:

 

α. Την εξέταση ή/και την έγκριση προγραμμάτων ασφάλειας αερολιμένων, αεροπορικών εγκαταστάσεων και υδατοδρομίων.

 

β. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης σε αερολιμένες, υδατοδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, κρατικές ή μη, για τη διαπίστωση εφαρμογής από όλους τους εμπλεκόμενους στην ασφάλεια φορείς των προβλεπόμενων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και την παρακολούθηση της διαδικασίας και πορείας αποκατάστασης των ευρημάτων των επιθεωρήσεων ασφάλειας.

 

γ. Την καταγραφή αναγκών και εισηγήσεις για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των εφαρμοζόμενων από τους διάφορους φορείς μέτρων ασφάλειας.

 

δ. Το χειρισμό θεμάτων σχετικά με την έρευνα ιστορικού προσωπικού αερολιμένων και λοιπών φορέων σε συνεργασία με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες για τη χορήγηση αδειών εισόδου από τους αρμόδιους φορείς, όπως προβλέπεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ε. Την παρακολούθηση της καταλληλότητας και των απαιτήσεων επιδόσεων του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ασφαλείας αερομεταφορών, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, σε όλους τους εμπλεκόμενους με την αεροπορική ασφάλεια φορείς.

 

στ. Εισήγηση στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την κατάρτιση του προγράμματος δραστηριοτήτων παρακολούθησης των φορέων αρμοδιότητας του τμήματος σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας και τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς (ΕΚ 330/2008 και ΕΚ 18/2010).
 

Γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εφαρμογής Προτύπων Ασφαλείας Αερομεταφορέων Φορέων Φορτίου και Προμηθειών Πτήσης, με αρμοδιότητες:

 

α. Την εξέταση και έγκριση προγραμμάτων ασφάλειας αερομεταφορέων, φορέων φορτίου και προμηθειών πτήσης, καθώς και εξέταση πλήρωσης λοιπών προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου και έγκριση γνωστών αποστολέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας.

 

β. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης των ανωτέρω φορέων, καθώς και φορέων προμηθειών πτήσης, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

γ. Την παρακολούθηση της διαδικασίας και πορείας αποκατάστασης των διαπιστώσεων των επιθεωρήσεων ασφάλειας.

 

δ. Την καταγραφή ελλείψεων και εισηγήσεις για αναβάθμιση των μέτρων ασφάλειας των ανωτέρω φορέων.

 

ε. Εισήγηση στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την κατάρτιση του προγράμματος δραστηριοτήτων παρακολούθησης των φορέων αρμοδιότητας του τμήματος σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας και τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς (ΕΚ 330/2008 και ΕΚ 18/2010).

 

Δ) Τμήμα Εκπαίδευσης Αεροπορικής Ασφάλειας και Αδειοδοτήσεων Φορέων και Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Αερομεταφορών, με αρμοδιότητες:

 

α. Την οργάνωση και έγκριση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορέων ασφάλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφαλείας (ΕΕΠΑΑ) σε συνεργασία με τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ).

 

β. Τον έλεγχο δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών σε ιδιωτικούς φορείς και άδειας ελεγκτή ή φύλακα ασφάλειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

γ. Την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών για την εγκατάσταση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

 

δ. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης για τη διαπίστωση τήρησης και εφαρμογής των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος απαιτήσεων του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ε. Εισήγηση στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την κατάρτιση του προγράμματος δραστηριοτήτων παρακολούθησης των φορέων αρμοδιότητας του τμήματος σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας και τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς (ΕΚ 330/2008 και ΕΚ 18/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 24, 25 και 26 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.