Νόμος 4427/16 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Προστασίας Περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Προστασίας Περιβάλλοντος και Υποδομών αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Κανονισμών Προστασίας Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητες:

 

α. Τον καθορισμό διαδικασιών και την ανάπτυξη σχετικής τεχνολογίας για την άρση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

β. Την αναζήτηση, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες, συλλόγους κ.λ.π., κοινά αποδεκτών λύσεων επί προβλημάτων που προκαλούνται από τις αερομεταφορές και αντίστροφα.

 

γ. Τη συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, τοπικούς φορείς και συλλόγους στην επίλυση σοβαρών θεμάτων που ανακύπτουν στις διαδικασίες της Προέγκρισης Χωροθέτησης (ΠΧ) και των Περιβαλλοντικών Όρων (ΠΟ).

 

δ. Τη χορήγηση ειδικότητας χρήσης του ειδικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένο προσωπικό.

 

ε. Το σχεδιασμό ιχνών και διαδικασιών μείωσης του θορύβου, για τις αστικές περιοχές γύρω από τα αεροδρόμια, σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές.

 

στ. Τη θέσπιση προδιαγραφών και την εκπόνηση μελετών ηχομόνωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων των αεροδρομίων και των αεροναυτιλιακών εγκαταστάσεων, για την προστασία των εργαζομένων, των επισκεπτών και των επιβατών.

 

ζ. Την εισήγηση ενδεδειγμένων μέτρων για τη μείωση των ρύπων και την προστασία των εργαζομένων.

 

η. Την παρακολούθηση συστάσεων διεθνών φορέων, την τεκμηρίωση και τον υπολογισμό των ζωνών NEF LEQ, καθώς και τον προσδιορισμό των επιτρεπτών χρήσεων γης, γύρω από τα Αεροδρόμια, σε συνεργασία με αρμόδιες Αρχές.

 

θ. Την παρακολούθηση συστάσεων διεθνών φορέων, την τεκμηρίωση και τον υπολογισμό των δεικτών LDEN & LNIGHT με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 598/2014 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ.

 

ι. Την εισήγηση ενδεδειγμένων μέτρων για τη μείωση του περιβαλλοντικού & ανθρακικού αποτυπώματος, καθώς και μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των αερολιμένων με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ICAO.

 

ι)α. Την εισήγηση ενδεδειγμένων μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με βάση την εθνική στρατηγική, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ICAO.

 

ι)β. Παρακολούθηση και σύνταξη Σχεδίου Δράσης για τη μείωση της επίδρασης των αερομεταφορών στην Κλιματική Αλλαγή, με βάση τις απαιτήσεις του ICAO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Β) Τμήμα Εποπτείας Προστασίας Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητες:

 

α. Τη χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού εξειδίκευσης, μετά από εκπαίδευση στην Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας ή και στο εξωτερικό, αν απαιτείται.

 

β. Τη γνωμάτευση και έκδοση βεβαιώσεων περί του βαθμού όχλησης και της απαιτούμενης ηχομόνωσης, στις περιπτώσεις ανέγερσης κτιρίων και κατοικιών στις ζώνες επιρροής των αεροδρομίων.

 

γ. Την έκδοση Πιστοποιητικού Θορύβου (ΠΘ) στα αεροσκάφη του ελληνικού νηολογίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

δ. Την έκδοση πιστοποιητικού εξαίρεσης, σε αεροσκάφη του ελληνικού και ξένου νηολογίου, που χρησιμοποιούν ή θέλουν να χρησιμοποιήσουν ελληνικά αεροδρόμια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ε. Την παρακολούθηση του αεροπορικού θορύβου, των δονήσεων και της κυκλοφοριακής κίνησης.

 

στ. Τις μετρήσεις θορύβου και των δονήσεων στους χώρους εργασίας των Αεροδρομίων, την πιστοποίηση υπερβάσεων και την εισήγηση των κατάλληλων μέτρων μείωσης των επιπέδων θορύβου και της προστασίας του προσωπικού.

 

ζ. Τον έλεγχο και την εποπτεία λειτουργίας των ειδικών σταθερών και φορητών συστημάτων μέτρησης.

 

η. Την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με τα εγκατεστημένα συστήματα (Συμβατικά και DOAS), τη διεξαγωγή μετρήσεων με φορητά συστήματα, όπου δεν υπάρχουν μόνιμα συστήματα, καθώς και με ειδικά προγράμματα και μελέτες.

 

θ. Την παρακολούθηση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικών μη ιονιζουσών ακτινοβολιών.

 

ι. Τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικών μη ιονιζουσών ακτινοβολιών, σε διάφορους χώρους εργασίας.

 

ι)α. Την παρακολούθηση του ανθρακικού και ενεργειακού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων των αερολιμένων.

 

ι)β. Τον έλεγχο και την παρακολούθηση του Μητρώου Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους αερομεταφορείς.

 

ι)γ. Τη διαχείριση των διαδικασιών εφαρμογής, ελέγχου, απογραφής, επαλήθευσης της ενσωμάτωσης των αερομεταφορών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Αερίων του Θερμοκηπίου.

 

ι)δ. Αποστολή στοιχείων στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς στο πλαίσιο συνεργασίας για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών.

 

Γ) Τμήμα Μετρήσεων και Πιστοποιήσεων, με αρμοδιότητες:

 

α. Τη σχεδίαση των θέσεων μέτρησης, ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες και την αξιολόγηση - εκτίμηση του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται, για την εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων.

 

β. Την αξιολόγηση του ειδικού εξοπλισμού, την εποπτεία καλής λειτουργίας και απόδοσης των ανωτέρω συστημάτων των οργάνων και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας τους.

 

γ. Την παρακολούθηση των εγκατεστημένων συστημάτων μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, σε συστήματα RADAR της χώρας και την έκδοση τιμών μέτρησης και εποπτεία των εγκαταστάσεων φωτοσήμανσης.

 

δ. Την έκδοση, ανάκληση και διαρκή παρακολούθηση Πιστοποιητικών Αερίων Εκπομπών στα αεροσκάφη του ελληνικού νηολογίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς του EASA και του ICAO.

 

ε. Τον έλεγχο, τη διαχείριση και την έγκριση των Σχεδίων Παρακολούθησης και διαδικασιών των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών στο πλαίσιο των απαιτήσεων ενσωμάτωσης των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων του Θερμοκηπίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

 

στ. Την έκδοση πιστοποιητικού θορύβου στα αεροσκάφη του ελληνικού νηολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 27, 28 και 29 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.