Νόμος 4427/16 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Υποδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Υποδομών αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης Χωροταξίας, Τοπογραφήσεων, Απαλλοτριώσεων και Προγραμματισμού, με αρμοδιότητες:

 

α. Την επίβλεψη και τον έλεγχο μελετών γενικού σχεδίου αναπτύξεως (MASTER PLAN) αερολιμένων, χωροταξικών, πολεοδομικών και κυκλοφοριακών μελετών.

 

β. Την επίβλεψη και τον έλεγχο μελετών σκοπιμότητας και χρηματοοικονομικών αναλύσεων, έργων αεροδρομίων, με σκοπό τη συγχρηματοδότησή τους από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Οι παραπάνω μελέτες υποβάλλονται και εγκρίνονται από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές για την ένταξη των έργων των αεροδρομίων στα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Πλαίσια (ΕΣΠΑ, κ.λ.π.).

 

γ. Την παρακολούθηση και το χειρισμό θεμάτων διευρωπαϊκών δικτύων υποδομών - συνδυασμένων μεταφορών. Τη σύνταξη του ετησίου προγράμματος έργων και μελετών (ΕΠΕΜ) και του Προγράμματος Ανάπτυξης Αεροδρομίων.

 

δ. Τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (συνεργασία και υποστήριξη με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΔ/ΥΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

 

ε. Την έγκριση καταλληλότητας και τη χωροθέτηση των διαθέσιμων χώρων προς τρίτους, εντός των διαδρόμων απογείωσης - προσγείωσης (εταιρείες καυσίμων, ΚΑΕ, Αερολέσχες κ.λ.π.).

 

στ. Τη σύνταξη μνημονίων μεταξύ Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, για διάθεση χώρων και κατασκευή έργων στα αεροδρόμια κοινής χρήσης.

 

ζ. Επιλογή νέων θέσεων αεροδρομίων ή επεκτάσεων υφισταμένων, σε συνεργασία με συναρμόδιες διευθύνσεις.

 

η. Την παρακολούθηση και γνωμοδότηση επί χωροταξικών, πολεοδομικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας και ανάπτυξης, καθώς και θεμάτων χρήσεων γης στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης.

 

θ. Τη συνεργασία με φορείς (λιμένες, οδικά δίκτυα κ.λ.π.) για αλληλοεμπλεκόμενες γειτνιάζουσες υποδομές και εγκαταστάσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας, συνολικά, των εγκαταστάσεων αυτών.

 

ι. Την παρακολούθηση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας.

 

ι)α. Τη σύνταξη οδηγιών σχετικών με το αντικείμενο της Διεύθυνσης.

 

ι)β. Τον προγραμματισμό, την εκπόνηση, την ανάθεση και επίβλεψη τοπογραφικών μελετών που αφορούν στη σύνταξη και ενημέρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων αερολιμένων και λοιπών εγκαταστάσεων, οριζοντιογραφικές και υψομετρικές αποτυπώσεις, για την εκπόνηση τεχνικών μελετών, χαράξεις τεχνικών έργων, διαγραμμίσεων πεδίων ελιγμών αεροδρομίων, σημείων ground check ραδιοβοηθημάτων.

 

ι)γ. Τη σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.

 

ι)δ. Την αποτύπωση εμποδίων, συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις για την εκπόνηση μελετών εγκατάστασης συστημάτων οπτικής ένδειξης ίχνους προσέγγισης (ΡΑΡΙ, ΑΡΑΡΙ). Την αποτύπωση εμποδίων, συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις για την εκπόνηση μελετών εγκατάστασης συστημάτων ILS.

 

ι)ε. Τον υπολογισμό γεωγραφικών συντεταγμένων και υψομέτρων χαρακτηριστικών σημείων αερολιμένων, ελικοδρομίων, ραδιοβοηθημάτων, εμποδίων και άλλων σημείων, δημοσιευόμενων στο ΑΙΡ.

 

ι)στ. Τον υπολογισμό μαγνητικών αποκλίσεων αερολιμένων, ελικοδρομίων και ραδιοβοηθημάτων.

 

ι)ζ. Τη σύνταξη τοπογραφικού υποβάθρου, για την εκπόνηση και δημοσίευση διαδικασιών προσέγγισης και αναχώρησης αεροσκαφών.

 

ι)η. Τον υπολογισμό του απαιτούμενου ύψους πύργων ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η ορατότητα. Τον εντοπισμό θέσεων ελεύθερων εμποδίων, για την εγκατάσταση ραδιοβοηθημάτων. Την έκδοση της προβλεπόμενης, από την πολεοδομική νομοθεσία, έγκρισης, στο πλαίσιο έκδοσης των αντίστοιχων αδειών δόμησης.

 

ι)θ. Τη μέριμνα απαλλοτρίωσης, εξαγοράς, δουλείας ή επίταξης απαιτούμενων εκτάσεων, για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων (αερολιμένων, ραδιοβοηθημάτων και λοιπών μέσων, προς εξασφάλιση διακίνησης της εναέριας κυκλοφορίας).

 

Β) Τμήμα Ελέγχου Μελετών και Επιβλέψεων, με αρμοδιότητες:

 

α. Τον έλεγχο και την επίβλεψη έργων υποδομής πολιτικών αερολιμένων, οδοποιίας, έργων αποστραγγίσεων και συναφών μελετών συγκοινωνιακών έργων, καθώς και αντίστοιχων μελετών έργων υποδομών αεροναυτιλίας.

 

β. Την επίβλεψη εκτέλεσης έργων συντηρήσεων, βελτιώσεων και επεκτάσεων πολιτικών αερολιμένων, οδοποιίας, έργων αποστραγγίσεων και συναφών συγκοινωνιακών έργων, καθώς και έργων υποδομών αεροναυτιλίας, εντός των ορίων προϋπολογισμού που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

γ. Την παρακολούθηση της υλοποίησης και παροχή υποστήριξης, σε έργα των ανωτέρω κατηγοριών, που εκτελούνται από άλλους φορείς, για λογαριασμό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ως τελικού χρήστη αυτών.

 

δ. Την υλοποίηση και διαρκή ενημέρωση προγράμματος παρακολούθησης και διαχείρισης δομικής και λειτουργικής κατάστασης των οδοστρωμάτων των αεροδρομίων (φέρουσα ικανότητα, αντιολισθηρότητα, ομαλότητα, επιφανειακή υφή και επιφανειακές φθορές).

 

ε. Τη σύνταξη φακέλου τεχνικών στοιχείων, στα πλαίσια σχηματισμού των αντίστοιχων φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, έργων αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

στ. Την επίβλεψη και τον έλεγχο αρχιτεκτονικών μελετών, μελετών φέροντος οργανισμού και περιβάλλοντος χώρου (ως προς το αρχιτεκτονικό τους μέρος), των κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

 

ζ. Την παρακολούθηση εκτέλεσης κτιριακών έργων αρμοδιότητας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που κατασκευάζονται από άλλους φορείς.

 

η. Την έκδοση οικοδομικών αδειών και πολεοδομικών εγκρίσεων για κτίρια, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και κατασκευές εντός του χώρου των αεροδρομίων και λοιπών χώρων.

 

Γ) Τμήμα Φωτοσήμανσης, Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Υποσταθμών, με αρμοδιότητες:

 

α. Την ανάθεση, εκπόνηση και τον έλεγχο μελετών και προδιαγραφών φωτοσήμανσης πεδίων ελιγμών, συστημάτων προσέγγισης, φωτισμού δαπέδων στάθμευσης αεροσκαφών και συστημάτων κεντρικού ελέγχου φωτοσήμανσης.

 

β. Τον έλεγχο μελετών φωτοσήμανσης εμποδίων ευρύτερης περιοχής αεροδρομίου.

 

γ. Τον έλεγχο μελετών φωτοσήμανσης που υποβάλλονται από άλλους φορείς, για λογαριασμό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

δ. Την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων φωτοσήμανσης που υλοποιεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τεχνική υποστήριξη της εκτέλεσης έργων φωτοσήμανσης που εκτελούνται από άλλους φορείς για λογαριασμό της.

 

ε. Την εκπόνηση μελετών εγκατάστασης των οπτικών βοηθημάτων κλίσεως καθόδου (ΡΑΡΙ) και πιστοποίηση αυτών, καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων φωτοσήμανσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μονάδας Πτητικών Μέσων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

στ. Την εκπόνηση κανονισμών, οδηγιών και προγραμμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων φωτοσήμανσης.

 

ζ. Την ανάπτυξη απαιτήσεων φωτοσήμανσης και λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ελικοδρομίων.

 

η. Τη δημιουργία και διατήρηση βάσης δεδομένων, με τα στοιχεία των εγκαταστάσεων φωτοσήμανσης των αεροδρομίων.

 

θ. Την επίβλεψη και τον έλεγχο μελετών όλων των κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (αεροσταθμών, πύργων ελέγχου, ραδιοβοηθημάτων κ.λ.π.).

 

Οι μελέτες αφορούν σε νέες εγκαταστάσεις, καθώς και επέκταση, εξυγίανση ή αναβάθμιση υπαρχουσών.

 

ι. Τη σύνταξη προδιαγραφών και κανονισμών.

 

ι)α. Την επίβλεψη εκτέλεσης των αντιστοίχων έργων.

 

ι)β. Τον έλεγχο μελετών των πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για την έκδοση των πολεοδομικών αδειών, χώρων παραχώρησης προς ενοικίαση εντός των αεροδρομίων κ.λ.π.

 

ι)γ. Την εκπόνηση κανονισμών, οδηγιών και προγραμμάτων συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μέσων, καθώς και την επίβλεψη της υλοποίησης τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.