Νόμος 4427/16 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Διεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Προσέγγισης και Πύργου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αποτελείται από τις κάτωθι Οργανικές Μονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης, Τμήματος και Αυτοτελούς Γραφείου. Οι οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης είναι οι κάτωθι:

 

1. Τμήμα Υποστήριξης απευθείας υπαγόμενο στη Διεύθυνση με αρμοδιότητες:

 

α. Την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην πράξη για την απόκτηση των απαιτούμενων ειδικοτήτων και καταχωρήσεων της προσέγγισης και του Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών.

 

β. Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εν γένει προώθηση επιμορφώσεων.

 

γ. Τον προγραμματισμό ειδικών εκπαιδεύσεων προσέγγισης και Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών.

 

δ. Την παρακολούθηση επαγγελματικής κατάρτισης και την εποπτεία βελτίωσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

 

ε. Την εισήγηση και την παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

 

στ. Την εξειδίκευση και την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας.

 

ζ. Το χειρισμό θεμάτων Πολιτικής και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης. Τη γραμματειακή υποστήριξη και μερική διαχείριση υλικού.

 

η. Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού της Διεύθυνσης.

 

2. Υποδιεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών:

 

Η Υποδιεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Διαχείριση Επιχειρησιακής Λειτουργίας Προσέγγισης Αθηνών, με αρμοδιότητες:

 

α. Την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στο σύνολο της Τερματικής Περιοχής Αθηνών.

 

β. Την εισήγηση επιχειρησιακών διαδικασιών και την έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή τους.

 

γ. Την τήρηση δελτίου παρακολούθησης καλής λειτουργίας συστημάτων για τη διεκπεραίωση του έργου της εξυπηρέτησης του ελέγχου προσέγγισης.

 

δ. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στην Τερματική Περιοχή Αθηνών.

 

ε. Την υποβολή προτάσεων για βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στην Τερματική Περιοχή Αθηνών.

 

στ. Την εντολή έκδοσης και τον έλεγχο ορθότητας σχετικών αγγελιών Α' και Β' τάξεως.

 

ζ. Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού προσέγγισης.

 

Β) Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας Πύργου Ελέγχου ΔΑΑ, με αρμοδιότητες:

 

α. Την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

 

β. Την εισήγηση επιχειρησιακών διαδικασιών και την έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή τους.

 

γ. Την τήρηση δελτίου παρακολούθησης λειτουργίας συστημάτων για τη διεκπεραίωση του έργου της εξυπηρέτησης του Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών.

 

δ. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών στον Πύργο Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών.

 

ε. Την υποβολή προτάσεων που αφορούν τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στον Πύργο Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών.

 

στ. Την εντολή έκδοσης και τον έλεγχο ορθότητας σχετικών αγγελιών Α' και Β' τάξεως.

 

ζ. Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών.

 

Γ) Τμήμα Διερεύνησης και Ανάλυσης Συμβάντων Εναέριας Κυκλοφορίας, με αρμοδιότητες:

 

α. Τη συλλογή των συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης.

 

β. Την απομαγνητοφώνηση, διερεύνηση, ανάλυση, εκπόνηση έκθεσης του συμβάντος και την εισήγηση ενεργειών και μέτρων.

 

γ. Την άμεση προώθηση των συμβάντων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ποιότητας και Προστασίας και στην Επιτροπή Αναφορών Περιστατικών Ασφάλειας.

 

δ. Την κατάλληλη αξιοποίηση των συμβάντων για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

ε. Τη συνδρομή στη διερεύνηση και ανάλυση συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας περιφερειακών υπηρεσιών.

 

στ. Τη λήψη μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

3. Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, στην οποία υπάγονται οι κάτωθι μονάδες:

 

Α) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Θεσσαλονίκης

Β) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Ηρακλείου

Γ) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Ρόδου

Δ) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Κέρκυρας

Ε) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Κω

ΣΤ) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Μυκόνου

Ζ) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Σαντορίνης

Η) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Σκιάθου

Θ) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Μυτιλήνης

Ι) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Σάμου

ΙΑ) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Καβάλας

IB) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Χίου

ΙΓ) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης

ΙΔ) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Ζακύνθου

ΙΕ) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Κεφαλλονιάς

ΙΣΤ) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Ιωαννίνων

ΙΖ) Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Λήμνου

ΙΗ) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Πάρου

ΙΘ) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Σητείας

Κ) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Αστυπάλαιας

ΚΑ) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Ικαρίας

KB) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Καλύμνου

ΚΓ) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Κάσου

ΚΔ) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Καστοριάς

ΚΕ) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Καστελόριζου

ΚΣΤ) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Κοζάνης

ΚΖ) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Μήλου

ΚΗ) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Νάξου

ΚΘ) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Λέρου

Λ) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Σύρου

ΛΑ) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Κυθήρων

ΛΒ) Γραφείο AFIS Αερολιμένα Καρπάθου

ΛΓ) Γραφείο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Καλαμάτας

ΛΔ) Γραφείο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Ακτίου

ΛΕ) Γραφείο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Αράξου

ΛΣΤ) Γραφείο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου

ΛΖ) Γραφείο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Χανίων

ΛΗ) Γραφείο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Σκύρου

ΛΘ) Γραφείο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Πάχης Μεγάρων.

 

Τα υπό στοιχεία Α' έως και ΙΖ' Τμήματα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

 

β. Την εισήγηση επιχειρησιακών διαδικασιών και έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή τους.

 

γ. Την τήρηση δελτίου παρακολούθησης καλής λειτουργίας συστημάτων για τη διεκπεραίωση του έργου της εξυπηρέτησης των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και την υποβολή προτάσεων.

 

δ. Το χειρισμό θεμάτων διαχείρισης προσωπικού και την έκδοση προγράμματος λειτουργίας για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας του αερολιμένα.

 

ε. Τήρηση αρχείου και παρακολούθηση ειδικοτήτων προσωπικού υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

 

στ. Εκπαίδευση στην πράξη του προσωπικού για την απόκτηση ειδικοτήτων.

 

ζ. Προγραμματισμός ειδικών εκπαιδεύσεων προσέγγισης και πύργου ελέγχου αεροδρομίου.

 

η. Επιμέλεια εξασφάλισης εκπαιδευτικών εγχειριδίων και μέσων.

 

θ. Εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

 

ι. Εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

 

ι)α. Εντολή έκδοσης και έλεγχος ορθότητας αγγελιών Α' και Β' τάξεως.

 

ι)β. Γραμματειακή υποστήριξη και μερική διαχείριση υλικού.

 

Τα υπό στοιχεία ΙΗ' έως και ΛΒ' Αυτοτελή Γραφεία έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Την παροχή υπηρεσίας πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.

 

β. Την αξιολόγηση επάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

γ. Την εκπαίδευση των υπαλλήλων στην υπηρεσία πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.

 

δ. Την τήρηση δελτίου παρακολούθησης καλής λειτουργίας συστημάτων για τη διεκπεραίωση του έργου της υπηρεσίας πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίων και την υποβολή προτάσεων.

 

ε. Το χειρισμό θεμάτων προσωπικού και την τήρηση αρχείου και παρακολούθηση ειδικότητας προσωπικού παροχής υπηρεσίας πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.

 

στ. Την εκπαίδευση στην πράξη του προσωπικού για την απόκτηση της απαιτούμενης ειδικότητας.

 

ζ. Τον προγραμματισμό ειδικής εκπαίδευσης υπηρεσίας πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.

 

η. Την έκδοση προγράμματος λειτουργίας για την Υπηρεσία Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας του αερολιμένα.

 

θ. Την επιμέλεια εξασφάλισης εκπαιδευτικών εγχειριδίων και μέσων.

 

ι. Εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

 

ι)α. Την εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας.

 

ι)β. Την εντολή έκδοσης και έλεγχο ορθότητας αγγελιών Α' και Β' τάξεως.

 

Τα υπό στοιχεία ΛΓ' έως και ΛΘ' Αυτοτελή Γραφεία λειτουργούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.