Νόμος 4427/16 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) αποτελείται από Οργανικές Μονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης, Τμήματος και Αυτοτελούς Γραφείου. Οι οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Διεύθυνση είναι οι κάτωθι:

 

1. Τμήμα Υποστήριξης απευθείας υπαγόμενο στη διεύθυνση με αρμοδιότητες:

 

α. Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού της Διεύθυνσης.

 

β. Την εισήγηση και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής επάρκειας και εξειδίκευσης του προσωπικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε διεθνή και εθνικά πρότυπα και κανονισμούς.

 

γ. Την εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

 

δ. Την εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης.

 

ε. Την παρακολούθηση σχετικών εθνικών και διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

 

στ. Την εκπόνηση και τήρηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες.

 

ζ. Τη συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις για τη διαμόρφωση απαιτήσεων προς ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

η. Το χειρισμό θεμάτων υλοποίησης προγραμμάτων εκσυγχρονισμού προμηθειών συστημάτων και ανταλλακτικών.

 

2. Υποδιεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

 

Η Υποδιεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Υποστήριξης Επικοινωνιών Αεροναυτιλίας και Συστημάτων Πλοήγησης με αρμοδιότητες:

 

α. Την εγκατάσταση, την επιτήρηση λειτουργίας και τον τηλεχειρισμό των συστημάτων επικοινωνιών αεροναυτιλίας και συστημάτων πλοήγησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

 

β. Την προληπτική και διορθωτική συντήρηση αυτών.

 

γ. Τη διαχείριση βλαβών και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των συστημάτων μετά την αποκατάσταση.

 

δ. Την τήρηση τεχνικού φακέλου των συστημάτων, αρχείου βλαβών και διαθεσιμότητας των συστημάτων.

 

ε. Τη λογιστική και εφοδιαστική υποστήριξη αυτών.

 

στ. Την υποβολή εισηγήσεων και την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Β) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Επιτήρησης και Ειδικών Συστημάτων με αρμοδιότητες:

 

α. Την εγκατάσταση, την επιτήρηση λειτουργίας και τον τηλεχειρισμό των συστημάτων επιτήρησης και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

 

β. Την προληπτική και διορθωτική συντήρηση αυτών.

 

γ. Τη διαχείριση βλαβών και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των συστημάτων μετά την αποκατάσταση.

 

δ. Την τήρηση τεχνικού φακέλου των συστημάτων, αρχείου βλαβών και διαθεσιμότητας των συστημάτων.

 

ε. Τη λογιστική και εφοδιαστική υποστήριξη αυτών.

 

στ. Την υποβολή εισηγήσεων και την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

ζ. Τη συνεργασία με μονάδες της Υπηρεσίας και άλλους αρμόδιους φορείς, στα πλαίσια των συμφωνιών του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, για την παροχή υποστήριξης, συντήρησης, εκπόνησης μελετών, έκδοσης τεχνικών οδηγιών και διαδικασιών ασφαλείας για μετεωρολογικά και ειδικά συστήματα αεροναυτιλίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και συστήματα και εφαρμογές που δεν είναι συστήματα αεροναυτιλίας.

 

Γ) Τμήμα Αεροναυτικών Εταιρικών και Διοικητικών Τηλεπικοινωνιών με αρμοδιότητες:

 

α. Τη διαχείριση, εκμετάλλευση και παρακολούθηση απόδοσης των δικτύων σταθερών αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών του αερολιμένα.

 

β. Τη διαμόρφωση εισηγήσεων ανάπτυξης και την έκδοση οδηγιών και διαδικασιών λειτουργίας και συνεργασίας με ανταποκριτές.

 

γ. Τη διαχείριση, εκμετάλλευση και παρακολούθηση απόδοσης του δικτύου κινητών αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών.

 

δ. Τη διεκπεραίωση τοπικά παραγόμενων μηνυμάτων.

 

ε. Την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση διαβαθμισμένων τηλεγραφημάτων.

 

στ. Τον έλεγχο και την εποπτεία των κάθε είδους ραδιοσυσκευών που εκμεταλλεύονται οι αεροπορικές εταιρείες και άλλοι ιδιωτικοί φορείς μέσα στον αερολιμένα, καθώς και του προσωπικού που χειρίζεται τις συσκευές αυτές.

 

ζ. Τη διαχείριση και παρακολούθηση της απόδοσης των μέσων και υπηρεσιών διοικητικών επικοινωνιών της αεροναυτιλίας στον αερολιμένα.

 

η. Τη διαμόρφωση εισηγήσεων ανάπτυξης, τη μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών οδηγιών εκμετάλλευσης και διεξαγωγή ελέγχων.

 

3. Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων Συστημάτων Αεροναυτιλίας, στην οποία υπάγονται οι κάτωθι μονάδες:

 

Α) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Θεσσαλονίκης

Β) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Ηρακλείου

Γ) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Ρόδου

Δ) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Κέρκυρας

Ε) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Κω

ΣΤ) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Μυκόνου

Ζ) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Σαντορίνης

Η) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Σκιάθου

Θ) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Μυτιλήνης

Ι) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Σάμου

ΙΑ) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Καβάλας

IB) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Χίου

ΙΓ) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης

ΙΔ) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Ζακύνθου

ΙΕ) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Κεφαλλονιάς

ΙΣΤ) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Ιωαννίνων

ΙΖ) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Χανίων

ΙΗ) Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Καλαμάτας

ΙΘ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Πάρου

Κ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Σητείας

ΚΑ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Αστυπάλαιας

KB) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Ικαρίας

ΚΓ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Καλύμνου

ΚΔ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Καρπάθου

ΚΕ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Κάσου

ΚΣΤ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Καστοριάς

ΚΖ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Καστελόριζου

ΚΗ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Κοζάνης

ΚΘ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Μήλου

Λ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Νάξου

ΛΑ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Λέρου

ΛΒ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Σύρου

ΛΓ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Κυθήρων

ΛΔ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Ακτίου

ΛΕ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Αράξου

ΛΣΤ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου

ΛΖ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Λήμνου

ΛΗ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Σκύρου

ΛΘ) Γραφείο Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Πάχης Μεγάρων.

 

Τα υπό στοιχεία Α' έως και ΛΘ' Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α. Την εγκατάσταση, την επιτήρηση λειτουργίας και τον τηλεχειρισμός των συστημάτων αεροναυτιλίας.

 

β. Την προληπτική και διορθωτική συντήρηση αυτών, καθώς και των μετεωρολογικών και των ειδικών συστημάτων των αερολιμένων.

 

γ. Τη διαχείριση βλαβών και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των συστημάτων μετά την αποκατάσταση των βλαβών.

 

δ. Την τήρηση τεχνικού φακέλου των συστημάτων, αρχείου βλαβών και διαθεσιμότητας αυτών. Λογιστική και εφοδιαστική υποστήριξη.

 

ε. Την κατάρτιση προγραμμάτων λειτουργίας επιστασιών στα πλαίσια του ωραρίου λειτουργίας των αερολιμένων.

 

στ. Εισηγήσεις, εκπονήσεις μελετών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

ζ. Εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

 

η. Την εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας για τις υπηρεσίες επικοινωνιών, πλοήγησης, επιτήρησης και τηλεπικοινωνιών.

 

θ. Το συντονισμό ενεργειών και τη συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις Συστημάτων Αεροναυτιλίας για την αποκατάσταση βλαβών β' και γ' βαθμού, καθώς και για τον από αέρα έλεγχο των συναφών συστημάτων αεροναυτιλίας.

 

ι. Τη συνεργασία με μονάδες της Υπηρεσίας και με άλλους αρμόδιους φορείς, στα πλαίσια των συμφωνιών του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, για την παροχή υποστήριξης, συντήρησης, εκπόνησης μελετών, έκδοσης τεχνικών οδηγιών και διαδικασιών ασφάλειας για ειδικά συστήματα και εφαρμογές που δεν είναι συστήματα αεροναυτιλίας.

 

ι)α. Τη διαχείριση, εκμετάλλευση και παρακολούθηση απόδοσης του δικτύου σταθερών και κινητών αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών του αερολιμένα.

 

ι)β. Τη διαμόρφωση εισηγήσεων ανάπτυξης και έκδοση οδηγιών και διαδικασιών λειτουργίας και συνεργασίας με ανταποκριτές.

 

ι)γ. Τη διεκπεραίωση τοπικά παραγόμενων μηνυμάτων και την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση διαβαθμισμένων μηνυμάτων.

 

ι)δ. Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοσυστημάτων και ραδιοσυσκευών εταιρικών επικοινωνιών της Υπηρεσίας, φορέων του αερολιμένα και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αερολιμένα.

 

ι)ε. Τη διαχείριση και παρακολούθηση της απόδοσης των μέσων και τηλεφωνικών επικοινωνιών των υπηρεσιών της Υπηρεσίας στον αερολιμένα.

 

ι)στ. Τη διαμόρφωση εισηγήσεων ανάπτυξης, τη μέριμνα για την εφαρμογή σχετικών οδηγιών και διαδικασιών εκμετάλλευσης και τη διεξαγωγή ελέγχων.

 

ι)ζ. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού.

 

ι)η. Τη μέριμνα για την εκπόνηση εγχειριδίου λειτουργιών και σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες μονάδες.

 

ι)θ. Τη διερεύνηση συμβάντων και παραβάσεων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα και υποβολή αναφορών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.