Νόμος 4447/16 - Άρθρο 54

Άρθρο 54


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ι)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)γ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του νόμου 3852/2010 καταργείται.

 

3. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 176 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι) Την απόφαση για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 176 του νόμου 3852/2010 καταργείται.

 

5. Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' ή β' βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται, ως προς όλες τις συνέπειες τους, νόμιμες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.