Νόμος 4472/17 - Άρθρο 122

Άρθρο 122: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 79/2007 (ΦΕΚ 95/Α/2007) και κατάργηση του προεδρικού διατάγματος 8/2012 (ΦΕΚ 11/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προεδρικό διάταγμα 79/2007 (ΦΕΚ 95/Α/2007), τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η περίπτωση 6 της παραγράφου Α' του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Έγκριση: η χορήγηση αριθμού έγκρισης, από τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις εγκαταστάσεις όπου απαιτείται έγκριση κατά τα οριζόμενα στον άρθρο 6 του παρόντος και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 853/2004, και τις διατάξεις του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.}

 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδια:

 

α) Για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης σε ότι αφορά στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων:

 

α)α) σφαγείων,

β)β) ιχθυοσκαλών,

γ)γ) τεμαχισμού νωπών αλιευτικών προϊόντων, παρασκευασμάτων αλιευτικών προϊόντων, συσκευασίας και κατάψυξης αυτών, καθώς και μηχανικά διαχωρισμένων αλιευτικών προϊόντων,

δ)δ) κέντρων αποστολής και κέντρων καθαρισμού ζώντων δίθυρων μαλακίων,

ε)ε) εγκαταστάσεων αποκελύφωσης δίθυρων μαλακίων,

στ)στ) αλιευτικών σκαφών,

ζ)ζ) πλοίων ψυγείων,

η)η) νωπού γάλακτος στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

β) Για τη συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων ΚΑΑ της χώρας, καθώς και με κάθε δημόσια υπηρεσία που έχει αντικείμενο τα τρόφιμα ή συναφές με αυτά, και

 

γ) για δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004.}

 

γ) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Καταχώριση εγκαταστάσεων

 

1. Οι εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2)α περίπτωση στ)στ' του παρόντος, υποχρεούνται σε καταχώριση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) που περιλαμβάνει:

 

α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου,

 

β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου,

 

γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει,

 

δ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας ή στην περίπτωση των αλιευτικών σκαφών, τον αριθμό νηολόγησης του σκάφους,

 

ε) το είδος της δραστηριότητας, στη συνέχεια η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προβαίνει στην καταχώριση της εγκατάστασης.

 

2. Σε καταχώριση σύμφωνα με την παράγραφο 1 υπόκεινται και οι εγκαταστάσεις χώρων σφαγής πουλερικών και λαγομόρφων που θεσπίζονται με την υπουργική απόφαση 2379/82701/2016 (ΦΕΚ 2330/Β/2016). Πέραν των απαιτήσεων της παραγράφου 1, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου υποβάλλει, στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο,

 

β) ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα.

 

3. Οι εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίμων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 852/2014, καταχωρίζονται σύμφωνα με την διαδικασία της γνωστοποίησης του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

4. Κάθε εγκατάσταση που καταχωρίζεται λαμβάνει αριθμό καταχώρισης, ο οποίος κοινοποιείται στην επιχείρηση και στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.}

 

δ) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6: Έγκριση εγκαταστάσεων

 

1. Κάθε υπόχρεη για έγκριση εγκατάστασής του άρθρου 3 παράγραφος 2)α του παρόντος εκτός αυτών της περίπτωσης στ)στ' της ιδίας ως άνω παραγράφου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004, μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της και την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτής, υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, αίτηση για έγκριση.

 

2. Η αίτηση της παραγράφου 1 περιέχει τα εξής στοιχεία:

 

α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου,

 

β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου,

 

γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει,

 

δ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας και συνοδεύεται από:

 

α)α) το γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων, με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων με τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο και

β)β) την ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα,

γ)γ) τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

 

Τα νομιμοποιητικά στοιχεία της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου, τα οποία τηρούνται στη βάση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως.

 

3. α) Κάθε αίτηση έγκρισης εγκατάστασης εξετάζεται ως προς την πληρότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην οποία υποβάλλεται.

 

β) Αν τα στοιχεία ή/και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 είναι ελλιπή, η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά και τον καλεί μέσα σε 10 ημέρες να συμπληρώσει τα στοιχεία ή/και να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Αν η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου και τον ενημερώνει για τους λόγους απόρριψης της αίτησής του.

 

γ) Αν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 είναι πλήρη, κλιμάκιο τουλάχιστον δύο επισήμων κτηνιάτρων πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και εισηγείται στον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την έγκριση ή μη της εγκατάστασης.

 

4. α) Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του κλιμακίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.

 

β) Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης του κλιμακίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3, ενημερώνεται άμεσα ο ενδιαφερόμενος αναφορικά με τους λόγους απόρριψης του αιτήματος.

 

5. Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη:

 

α) τη θετική εισήγηση του κλιμακίου επισήμων κτηνιάτρων και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (έντυπα ελέγχου υγιεινής εγκατάστασης, έντυπο ελέγχου HACCP), και

 

β) τα αποτελέσματα του ελέγχου, σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους κτηνιάτρους της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χορηγεί τον αριθμό της έγκρισης των εγκαταστάσεων, ή της έγκρισης υπό όρους ή την παράταση της υπό όρους έγκρισης ή την απόρριψη της έγκρισης που κοινοποιείται δια της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην επιχείρηση τροφίμων. Η χορήγηση ή μη αριθμού έγκρισης πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της θετικής εισήγησης της παραγράφου 4 από τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.}

 

ε) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Κατάλογος εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων

 

1. Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης καταρτίζει και τηρεί κατάλογο εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς της, τον οποίο επικαιροποιεί σε κάθε μεταβολή.

 

2. Δημιουργείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενιαίος εθνικός διαδικτυακός τόπος ανάρτησης των καταλόγων των εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων της χώρας της παραγράφου 2 του άρθρου 3, τον οποίο η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής επικαιροποιούν σε κάθε μεταβολή, σύμφωνα με το πεδίο αρμοδιότητάς τους.}

 

2. Όπου στο προεδρικό διάταγμα 79/2007 γίνεται αναφορά στους όρους άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας νοείται εφεξής ο όρος έγκριση.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 μπορεί να τροποποιούνται και να καταργούνται με τις υφιστάμενες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 8/2012 (ΦΕΚ 11/Α/2012) καταργείται.

 

5. Η έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται στις 19-06-2017.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.