Προεδρικό διάταγμα 8/12

ΠΔ 8/2012: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμούς 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 8/2012: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμούς 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων, (ΦΕΚ 11/Α/2012), 31-01-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 111/1975 Περί ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων (ΦΕΚ 174/Α/1975).

 

β) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM (ΦΕΚ 70/Α/1984), καθώς και των άρθρων 3 και 4 του ιδίου ως άνω νόμου 1338/1983, όπως το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990) και το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 και τροποποιήθηκε διαδοχικά με τα άρθρα 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988), 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992), 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000), 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) και 91 του νόμου 3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α/2010).

 

γ) Του άρθρου 15 παράγραφος 5 του νόμου 3844/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 63/Α/2010).

 

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως τέθηκε σε ισχύ με άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

 

α) με αριθμό 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (L 226/2004).

 

β) με αριθμό 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (L 165/2004).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186 παράγραφος ΙΙ περίπτωση Β υποπερίπτωση γ στοιχείο 35 και 283 παράγραφος 3 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 65/2011 Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΦΕΚ 147/Α/2011).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ17/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηματά (ΦΕΚ 2748/Β/2011).

 

6. Την υπ' αριθμόν 196018/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη (ΦΕΚ 2741/Β/2011).

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Σύσταση επιτροπής

Άρθρο 3: Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων

Άρθρο 4: Απαιτούμενοι όροι ίδρυσης σφαγείων

Άρθρο 5: Ισχύς της άδειας ίδρυσης

Άρθρο 6: Δικαίωμα ένστασης

Άρθρο 7: Κυρώσεις

Άρθρο 8: Λειτουργία του σφαγείου

Άρθρο 9: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-01-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 122 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.