Προεδρικό διάταγμα 79/07

ΠΔ 79/2007: Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών υπ' αριθμούς 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμόν 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 79/2007: Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμούς 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμόν 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΦΕΚ 95/Α/2007), 03-05-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 20 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 248/1914 Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 110/Α/1914), που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από [Ν] 23-01-1936 αναγκαστικού νόμου (ΦΕΚ 47/Α/1936) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 1 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998).

 

β) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβα και του οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM (ΦΕΚ 70/Α/1984), του άρθρου 4 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) του άρθρου 3 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990),

 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ/132/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό (ΦΕΚ 1533/Β/2004).

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 66/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές

Άρθρο 4: Εξουσιοδότηση αρχών άλλων κρατών μελών ή τρίτης χώρας

Άρθρο 5: Καταχώριση εγκαταστάσεων

Άρθρο 6: Έγκριση εγκαταστάσεων

Άρθρο 6A: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 7: Έγκριση υπό όρους

Άρθρο 8: Κατάλογος εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων

Άρθρο 9: Μη απαίτηση έγκρισης

Άρθρο 10: Διεύρυνση ή περιορισμός έγκρισης

Άρθρο 11: Αναστολή - ανάκληση έγκρισης

Άρθρο 12: Επίσημοι έλεγχοι

Άρθρο 13: Διαδικασίες επιβολής μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

Άρθρο 14: Πολυετή ολοκληρωμένα σχέδια ελέγχων

Άρθρο 15: Εθνικοί Οδηγοί

Άρθρο 16: Εθνικά μέτρα για επιχειρήσεις τροφίμων

Άρθρο 17: Ανάθεση αρμοδιοτήτων διεξαγωγής των επισήμων ελέγχων

Άρθρο 18: Αρχείο επισήμου ελέγχου - αυτοελέγχου εγκατάστασης

Άρθρο 19: Αρχείο επίσημου κτηνιάτρου στο σφαγείο

Άρθρο 20: Δειγματοληψία και ανάλυση

Άρθρο 21: Εργαστήρια αναλύσεων

Άρθρο 22: Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς

Άρθρο 23: Διαχείριση κρίσεων

Άρθρο 24: Μεταφορά ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης

Άρθρο 25: Περιοχές - Ζώνες παραγωγής ή μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων

Άρθρο 26: Εκπαίδευση προσωπικού επισήμων ελέγχων

Άρθρο 27: Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή - Κοινοτικοί Έλεγχοι

Άρθρο 28: Διοικητική συνεργασία

Άρθρο 29: Κυρώσεις

Άρθρο 30: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 31: Γενική εξουσιοδότηση

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-04-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.