Νόμος 4472/17 - Άρθρο 155

Άρθρο 155: Διασφάλιση αποδοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή.

 

Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη:

 

α) Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος το επίδομα της παραγράφου Ε' του άρθρου 127 και τα επιδόματα της παραγράφου ΣΤ' του ίδιου άρθρου. Για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, τα επιδόματα της παραγράφου Στ' του ίδιου άρθρου.

 

β) Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Γ', τα έξοδα παράστασης των περιπτώσεων Γ' και Δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 131 και η ειδική αμοιβή της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.

 

γ) Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Δ', το επίδομα της περίπτωσης Δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 135.

 

Το επίδομα αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

δ) Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Ε', τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις της περίπτωσης Ε' και ΣΤ' της παραγράφου 1 του άρθρου 139. Το επίδομα της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 139 λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

ε) Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Ζ', η αποζημίωση εξόδων παράστασης της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 145.

 

Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης.

 

2. Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής:

 

α) Εφόσον η μηνιαία αύξηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ, αυτή καταβάλλεται άμεσα και σε μία δόση.

 

β) Εφόσον η μηνιαία αύξηση υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ, αυτή καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα 4 ετών. Για τη σύγκριση των αποδοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.