Νόμος 4472/17 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Σκοπός - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών είναι ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

 

2. Στις αρμοδιότητες της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών ανήκουν ιδίως:

 

2.1. η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας, και των σχετικών με αυτή δεδομένων, στην οποία περιλαμβάνονται τα μητρώα:

 

α) Μητρώο Προϊόντων Υπηρεσιών και Προμηθευτών.

β) Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών.

γ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και

δ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών,

 

όπως περιγράφονται και λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25,

 

2.2. ο προγραμματισμός των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23, σύμφωνα με την Στρατηγική Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (ΣΚΠ) Προϊόντων και Υπηρεσιών και των επιμέρους, Επιχειρησιακών Σχεδίων Κεντρικών Προμηθειών (ΕΣΚΠ), τις οποίες καταρτίζει για το σκοπό αυτόν η εθνική κεντρική αρχή προμηθειών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31,

 

2.3. η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους αυτή διεξάγει, η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων του άρθρου 23,

 

2.4. η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στο χώρο της υγείας, μέσω των Ηλεκτρονικών συστημάτων Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων και Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, όπου οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος θα εισάγουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων,

 

2.5. η δημιουργία μηχανισμού Εσωτερικής Διακίνησης Αδρανών Αποθεμάτων προϊόντων, μεταξύ των φορέων του άρθρου 23, στον οποίο θα προβλέπεται ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής διακίνησης πέραν της ποσότητας του ορίου ασφαλείας που προβλέπεται από τα πρότυπα αναλώσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 παράγραφος 7 και όσον αφορά στα φάρμακα στο άρθρο 29 του νόμου [Ν] 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α/1983),

 

2.6. η δημιουργία μηχανισμού εσωτερικής διακίνησης προϊόντων μεταξύ των φορέων του άρθρου 23, για την υποστήριξη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από έκτακτα και μη προβλέψιμα γεγονότα, και ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής αυτής διακίνησης,

 

2.7. η παρακολούθηση των πληρωμών των κεντρικών Προμηθειών για την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων των φορέων του άρθρου 23.

 

3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών παραδίδονται σε αυτήν:

 

3.1. ο Κατάλογος Ενιαίας Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης Εργαστηριακών Εξετάσεων (ΚΕΟΚΕΕ) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας και o αντίστοιχος κατάλογος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και όλες οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας,

 

3.2. το Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Προμηθευτών, καθώς και το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών της ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ το οποίο αποτελεί εφεξής περιουσία της,

 

3.3. όλα τα αρχεία ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, που έχουν καταρτίσει οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος,

 

3.4 το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 87 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.