Νόμος 4472/17 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διεξάγονται από την εθνική κεντρική αρχή προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις απαιτούμενες προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, που θα γίνονται κεντρικά, συντάσσεται και ανανεώνεται όταν κρίνεται σκόπιμο, από την εθνική κεντρική αρχή προμηθειών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31, Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών (ΣΚΠ), η οποία αφορά στη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η κεντρικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας.

 

2. Η εθνική κεντρική αρχή προμηθειών για την κεντρικοποίηση προμηθειών προϊόντων ή υπηρεσιών οφείλει προηγουμένως να καταρτίζει Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών, στο οποίο θα ορίζονται ρητά τα προϊόντα ή και οι υπηρεσίες για τα οποία θα πραγματοποιείται κεντρική προμήθεια. Για τη συγκρότηση του εκάστοτε Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών (ΕΣΚΠ) ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

 

3. Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών η εθνική κεντρική αρχή προμηθειών λαμβάνει ιδίως υπόψη της: ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών των τελευταίων ετών (ενδεικτικά, δείγμα τριών έως πέντε ετών), τις ήδη καταγραφείσες τάσεις ζήτησης, παραμέτρους που ενδέχεται να επηρεάσουν τα επόμενα έτη, τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, τα αποθέματα και τους ρυθμούς απορρόφησής τους εκ μέρους των φορέων του άρθρου 23, τις απαιτούμενες οργανωτικές αναπροσαρμογές, καθώς και το ύψος της προεκτιμώμενης δαπάνης.

 

4. Στην κατάρτιση του ως άνω σχεδίου θα συνεκτιμάται τυχόν πρόβλεψη δυνατότητας ομαδοποίησης των προς προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, υπό την έννοια ότι η συγκεντρωτική αγορά αυτών θα εκτιμάται ότι θα οδηγήσει αθροιστικά ή κατά περίπτωση σε μείωση του κόστους απόκτησής τους, σε μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών και γενικότερα στην εμφάνιση οικονομιών κλίμακας, λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς.

 

5. Μετά την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών από τον Υπουργό Υγείας, τα απαραίτητα μέρη του εν λόγω σχεδίου, που απαιτούνται για την προετοιμασία των διαδικασιών των φορέων του άρθρου 23, που περιγράφονται ακολούθως, κοινοποιούνται στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

 

6. Για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών απαιτείται, όλοι οι Φορείς του άρθρου 23 μετά την κοινοποίηση να προσδιορίζουν και αναρτούν στο Μητρώο τις ανάγκες τους για τα υπό κεντρικοποίηση προϊόντα και υπηρεσίες, εντός 30 ημερών, στη βάση δωδεκάμηνης χρήσης.

 

Ο προσδιορισμός των αναγκών γίνεται μέσω των καταχωρημένων ειδών στο Αρχείο Ενιαίων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών και στο πλαίσιο των αποδεκτών ορίων των προτύπων αναλώσεων του Αρχείου Προτύπων Αναλώσεων. Ειδικά για τους φορείς του άρθρου 23 που εποπτεύονται από Υγειονομικές Περιφέρειες ανατίθεται στις τελευταίες μέσω προστατευμένης πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, ο έλεγχος, η αξιολόγηση, η επεξεργασία, η οριστικοποίηση των αναγκών, η ομογενοποίηση ανά μοναδικό κωδικό των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών και η καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Κεντρικοποίησης Προμηθειών.

 

7. Για την υλοποίηση του ως άνω σχεδίου οι φορείς του άρθρου 23 οφείλουν, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, να καταθέτουν ηλεκτρονικά σε αυτήν ποσοτική απογραφή όλων των προϊόντων για τα οποία θα τους ζητηθεί και τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες τους, καθώς και τα αδρανή αποθέματά τους. Ως αδρανή αποθέματα ορίζονται οι απογραφόμενες ποσότητες προϊόντων πέραν των ορίων ασφαλείας που προσδιορίζονται βάσει του Αρχείου Πρότυπων Αναλώσεων και που δεν διακινήθηκαν (αναλώθηκαν) κατά την προ της απογραφής περίοδο. Τα αδρανή αποθέματα κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας και κάθε φορέα του άρθρου 23 αναρτώνται στο Αρχείο Αναλώσεων Δικτύου και αποτελούν το Αρχείο Αδρανή Αποθέματα. Τα συνολικά αδρανή αποθέματα ομογενοποιούνται ανά μοναδικό κωδικό από την εθνική κεντρική αρχή προμηθειών και το ομογενοποιημένο πλέον Αρχείο Αδρανών Αποθεμάτων χρησιμοποιείται για τις αναγκαίες ανταλλαγές σε προϊόντα μεταξύ των φορέων του άρθρου 23.

 

8. Η εθνική κεντρική αρχή προμηθειών μετά την παρέλευση 45 ημερών από την κοινοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών προς τους φορείς του άρθρου 23, το αναρτά ολοκληρωμένο στο Μητρώο Κεντρικοποίησης Προμηθειών. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μήνα από την ημερομηνία ανάρτησης του ως άνω σχεδίου, οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος υποβάλλουν τυχόν αιτήματα για τροποποίησή του επί τη βάσει των αναγκών τους, εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους.

 

Η εθνική κεντρική αρχή προμηθειών εξετάζει τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί και αναπροσαρμόζει αντίστοιχα το σχέδιο για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που κάθε φορά έχει αποφασίσει. Για τους φορείς του άρθρου 23 που υπάγονται στον έλεγχο των Υγειονομικών Περιφερειών, τα αιτήματα υποβάλλονται συγκεντρωτικά από τους Διοικητές τους.

 

9. Η εθνική κεντρική αρχή προμηθειών μέσω του Αρχείου Αδρανών Αποθεμάτων πραγματοποιεί εντός 15 ημερών, τις διαθέσιμες χρεοπιστώσεις σε προϊόντα, παράγει τις αναμορφωμένες κεντρικοποιημένες ανάγκες και κοστολογεί αυτές για κάθε Υγειονομική Περιφέρεια και για κάθε φορέα του άρθρου 23, επί τη βάσει του Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων.

 

10. Οι ανάγκες των φορέων του άρθρου 23, όπως προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία, αποτελούν το οριστικό σχέδιο κεντρικοποιημένων Προμηθειών για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών, το οποίο δημοσιεύεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αναρτάται στο Μητρώο Κεντρικοποίησης προμηθειών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.