Νόμος 4472/17 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (ΕΣΣΚΠ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην εθνική κεντρική αρχή προμηθειών λειτουργεί Επιτροπή Στρατηγικής και Σχεδιασμού Προμηθειών (ΕΣΣΠ), η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από τους δύο Διευθυντές της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Μητρώου Προμηθειών και ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού.

 

Η Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

1.1. Σχεδιάζει και επικαιροποιεί τη Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών (ΣΚΠ) υπό την έννοια του καθορισμού των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών της Κεντρικοποίησης, την υιοθέτηση των αναγκαίων στρατηγικών αποφάσεων και αρχών και τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

 

Η Επιτροπή Στρατηγικής και Σχεδιασμού Προμηθειών εισηγείται τη Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών στο διοικητικό συμβούλιο της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών, το οποίο με την σειρά του την κοινοποιεί στον Υπουργό Υγείας.

 

1.2. Η Επιτροπή καταρτίζει τα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρικοποίησης Προμηθειών, τα οποία έχουν ορισμένο χρονικό διάστημα εφαρμογής, στοχεύουν στην κεντρικοποίηση συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών και εκπληρώνουν μέρος των στόχων που προβλέπονται στην Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών. Κάθε Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών μετά την κατάρτισή του υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών προς έγκριση.

 

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών περιέχονται:

 

i. Συγκεκριμένα προϊόντα κατά προτεραιότητα και ο αντίστοιχος χρονικός προγραμματισμός για την υλοποίηση κεντρικής διαδικασίας προμηθειών γι' αυτά, μέσα στο χρονικό πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών.

 

ii. Εκτίμηση κόστους ωφέλειας των αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών.

 

iii. Εκτίμηση κινδύνου από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών

 

iv. Διοικητικές και Οργανωτικές αναπροσαρμογές και άλλες ενέργειες που οφείλει να εμπλακεί η εθνική κεντρική αρχή προμηθειών Υγείας προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών.

 

v. Οι αιτιολογικές εκθέσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών.

 

2. Για την κατάρτιση και εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών και ειδικότερα για την ανάδειξη συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 9.

 

3. Η εθνική κεντρική αρχή προμηθειών εισηγείται στον Υπουργό Υγείας το Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών, για το οποίο εκδίδεται σχετική απόφαση.

 

4. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών γνωμοδοτεί για τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 41 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.