Νόμος 4472/17 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εθνική κεντρική αρχή προμηθειών είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων ΕΚΑΑ για την κεντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδίου στρατηγικής για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του παρόντος στα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, και ειδικότερα για:

 

α) την επιλογή των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών κατόπιν εκτίμησης παραγόντων, όπως ειδικές συνθήκες αγοράς, αριθμός των δυνάμενων να συμμετάσχουν σε διαδικασία συγκεντρωτικών αγορών κ.λ.π.,

 

β) τους όρους των διακηρύξεων,

 

γ) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας,

 

δ) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού,

 

ε) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών,

 

στ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων αυτών.

 

2. Κατ' εξαίρεση, από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρικοποίησης Προμηθειών, και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό που ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 41 του νόμου 4412/2016. Για τις προμήθειες αυτές οι φορείς δεσμεύονται από τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 26, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, οι προμήθειες των φορέων του άρθρου 23, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και όσα συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή άλλα ειδικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΤΕΠ, CEB κ.λ.π.), καθώς και αυτές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή αυτές που χρηματοδοτούνται από εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φ 210 ΚΑΕ 5115 και 5117 και Εράνους. Οι ως άνω προμήθειες δεν απαιτείται να εντάσσονται στο σχεδιασμό και τα προγράμματα Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Υγείας.

 

Οι Αποφάσεις Εγκρίσεων Σκοπιμότητας έργων που είχαν εκδοθεί για την Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν εν μέρει, παραμένουν σε ισχύ, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ένταξης των προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω Προμήθειες πρέπει να ακολουθούν το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών. Για τις προμήθειες που οι τεχνικές τους προδιαγραφές δεν έχουν ενταχθεί στο ως άνω μητρώο, οι αναθέτουσες αρχές εξακολουθούν να συντάσσουν αυτές, αυτόνομα, βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 

4. α) Για κάθε είδος προμήθειας, παροχή υπηρεσίας, εκτέλεση έργου, εκπόνηση μελέτης και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, η έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας είναι αρμοδιότητα των εξής:

 

α)α) Για ποσό άνω των 234.000 €, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, του Υπουργείου Υγείας.

 

β)β) Για ποσό από 45.000 € μέχρι 234.000 € συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, του Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

γ)γ) Για ποσό από 15.000 € μέχρι 45.000 € συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, του Διοικητικού Συμβουλίου έκαστου, υπαγόμενου στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, φορέα.

 

δ)δ) Για ποσό μέχρι 15.000 €, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, του Διοικητή έκαστου, υπαγόμενου στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, φορέα.

 

ε)ε) Ειδικότερα, για ποσό μέχρι 234.000 €, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας, του Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Στις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζεται ακόμη η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, ο δικαιούχος της προμήθειας, το αντικείμενο και ο προϋπολογισμός.

 

β) Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας.

 

γ) Ειδικά για το Αρεταίειο, το Αιγινήτειο και το Ευγενίδιο, την αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για την υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης α' έχει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης α' η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, ενώ για τις λοιπές υποπεριπτώσεις της περίπτωσης α', καθώς και για την έγκριση σκοπιμότητας της περίπτωσης β' την αρμοδιότητα έχει η Εφορεία, προκειμένου για το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο, και το Διοικητικό Συμβούλιο για το Ευγενίδιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.