Νόμος 4472/17 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εθνική κεντρική αρχή προμηθειών διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 7 μέλη.

 

Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ο Αντιπρόεδρος δύναται να είναι είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης και τα λοιπά μέλη καθίστανται απλά μέλη του οργάνου και αποζημιώνονται για τις συνεδριάσεις αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018).

 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους νόμους 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) και 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016). Τα μέλη της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να πληρούν τα προσόντα του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά ορίζονται στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται προσωρινά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους, μέχρι τις 31-12-2018. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) και το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της 64ΕΣ/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρατείνεται η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Το προσωπικό που κατείχε τις ανωτέρω θέσεις, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο της παραγράφου 1 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), εφόσον πληροί τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτόν. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης για ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3580/2007.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 49 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017), με την παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018), με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

3. Ο Πρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι και ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται ως εξής: 3 μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εκ των οποίων το 1 είναι υπάλληλος της Οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, 1 μέλος υπηρετεί στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ορίζεται με απόφαση του Πρόεδρου του Οργανισμού, 1 μέλος ορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ) και είναι Διοικητής μιας εκ των Υγειονομικών Περιφερειών, 1 μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και 1 μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών και να διαθέτει καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Τα λοιπά μέλη που ορίζονται από τους Υπουργούς και δεν έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου, πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ημεδαπής ή αλλοδαπής, με αντικείμενο συναφές με τη λειτουργία και τους σκοπούς της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών και πρέπει να έχουν εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους και καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Από τα μέλη που ορίζονται από τους Υπουργούς το ένα πρέπει να είναι δικηγόρος και το άλλο οικονομολόγος, με πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής, όπως ορίζεται στο ανωτέρω εδάφιο. Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών: α) γενικός ή ειδικός γραμματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραμματείας ή βουλευτής, β) διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος διοικητικού συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθήκοντα σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής.

 

4. Η θητεία των εννέα (9) μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκπίπτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους, καθώς και για σπουδαίο λόγο, βάσει του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)).

 

Τα 6 εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από τους Υπουργούς, συμπεριλαμβανομένων των Προέδρου και Αντιπροέδρου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018).

 

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών, οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος αυτών μέχρι α' βαθμού απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών στον κλάδο υγείας.

 

Όσον αφορά στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών, που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν δύνανται αυτά, μετά το πέρας της θητείας τους και για χρονικό διάστημα 3 ετών, να εργασθούν με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε ανταγωνιστικό, στους σκοπούς της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών, φορέα του ιδιωτικού τομέα.

 

Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ήτοι για τον πρώτο διορισμό του Συλλογικού Οργάνου της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών, από τα μέλη που ορίζονται από τους Υπουργούς, ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ο Αντιπρόεδρος δύναται να είναι είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης και τα λοιπά μέλη καθίστανται απλά μέλη του οργάνου και αποζημιώνονται για τις συνεδριάσεις αυτού, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 4498/2017 (ΦΕΚ 172/Α/2017).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τα μέλη που υπηρετούν με πλήρη, μερική, αποκλειστική ή μη απασχόληση, καθώς και της ανά συνεδρίασης αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 

7. Εντός 2 μηνών από την πρώτη του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με τον κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως:

 

α) η διαδικασία λήψης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

β) η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων αυτού,

 

γ) η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και η μορφή των εισηγήσεων,

 

δ) η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών και ο τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων που εισάγονται σε αυτό,

 

ε) κάθε αναγκαίο θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία του,

 

στ) τα ειδικότερα θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και ο τρόπος λειτουργίας της Γραμματείας του.

 

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαριά αμέλεια. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να παρέχεται νομική προστασία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους ή την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, όταν ενάγονται ή διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η νομική προστασία συνίσταται στην καταβολή των δικαστικών δαπανών και των δικηγορικών αμοιβών για την υπεράσπισή τους ή σε ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για το σκοπό αυτόν, περιλαμβανομένης και της ασφαλιστικής κάλυψης. Σε περίπτωση αμετάκλητης ποιοτικής καταδίκης, οι καταβληθείσες δικαστικές δαπάνες και δικηγορικές αμοιβές μπορεί να αναζητούνται από τον καταδικασθέντα κατά το μέρος που τον αφορούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.