Νόμος 4472/17 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών έχει τις κάτωθι αποφασιστικές αρμοδιότητες:

 

1.1. καθορίζει τη δράση της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών,

 

1.2. εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας, τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της,

 

1.3. εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του,

 

1.4. διαχειρίζεται την περιουσία της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών,

 

1.5. αποφασίζει την αναγκαιότητα για την ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,

 

1.6. αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών ή υπεράσπιση των συμφερόντων αυτής,

 

1.7. εισηγείται τον Οργανισμό της,

 

1.8. μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών της.

 

1.9 εγκρίνει το περιεχόμενο και τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας,

 

1.10 εγκρίνει την Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών (ΣΚΠ), καθώς και τα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρικοποίησης Προμηθειών για το σχετικό χρονικό διάστημα όπως περιγράφονται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31 του παρόντος, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους,

 

1.11. εγκρίνει τους όρους των διακηρύξεων, τη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τους διαγωνισμούς που η εθνική κεντρική αρχή προμηθειών

 

αναλαμβάνει κεντρικά, τη διεξαγωγή και την κατακύρωση όλων των διαδικασιών ανάθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της και να τροποποιούνται ή αφαιρούνται οι ανωτέρω προβλεπόμενες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.