Νόμος 4472/17 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Αρμοδιότητες Προέδρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Ο Πρόεδρος της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

1. προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών, φέρει την ευθύνη για την επίτευξη των σκοπών του, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του,

 

2. συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του και μεριμνά για τη πρόσκληση των μελών στις συνεδριάσεις,

 

3. μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει την εθνική κεντρική αρχή προμηθειών και τις δημόσιες συμβάσεις,

 

4. εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν αυτή,

 

5. εγκρίνει τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων για:

 

5.1. τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό προσωπικού, για κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου,

 

5.2. την σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης από υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών,

 

6. όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των συμφερόντων της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών ή και των συμφερόντων των φορέων του άρθρου 3 του παρόντος από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

7. συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία,

 

8. εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε δικηγόρο ή σε προϊστάμενο Διεύθυνσης της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών,

 

9. υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάσεις που συνάπτει η εθνική κεντρική αρχή προμηθειών όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα,

 

10. επικυρώνει τα πρακτικά των κληρώσεων για το διορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της.

 

Β. Ο Πρόεδρος δύναται με αποφάσεις του να μεταβιβάζει στον Αντιπρόεδρο και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπηρετούν με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην εθνική κεντρική αρχή προμηθειών, αρμοδιότητες, καθώς και να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018).

 

Γ. Ο Πρόεδρος δύναται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέχρι τη συγκρότηση Νομικής Υπηρεσίας, να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις, που αφορούν στη λειτουργία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας και τους διαγωνισμούς αυτής, καθώς και αυτούς που παρέλαβε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, σε ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωσή τους. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.