Νόμος 4472/17 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Διοικητική Οργάνωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Διάρθρωση των υπηρεσιών της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών:

 

1. Διεύθυνση Διαγωνισμών και Συμβάσεων, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

 

1.1. Τμήμα Ενστάσεων, με αρμοδιότητα την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών. Για τον σκοπό αυτόν συγκροτείται τριμελές γνωμοδοτικό όργανο.

 

1.2. Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, το οποίο:

 

i. επιμελείται την κατάρτιση σχεδίων διακηρύξεων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών,

 

ii. επιμελείται τη διενέργεια των δημοπρασιών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016),

 

iii. επιμελείται την ένταξη των συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016),

 

iv. επιμελείται την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.

 

1.3. Τμήμα Συμβάσεων, το οποίο:

 

i. επιμελείται τη σύνταξη των συμβάσεων με τους αναδόχους,

 

ii. παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΠΥ,

 

iii. επιμελείται για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων, με χρήση και παρακολούθηση του ηλεκτρονικού συστήματος Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, όπου οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος εισάγουν πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως χρόνος παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών, ποσότητα κ.λ.π.

 

2. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

2.1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο:

 

i. εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών τις συμβάσεις χρηματοδότησης,

 

ii. καταστρώνει το Ταμειακό Πρόγραμμα αποπληρωμής υποχρεώσεων της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών και το εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο. Έχει επίσης την ευθύνη παρακολούθησης και επικαιροποίησής του.

 

2.2. Τμήμα Λογιστικού το οποίο είναι αρμόδιο για: i. το Ταμείο, ii. το Λογιστήριο, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καταρτίζει τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς λειτουργίας της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών, καταρτίζει τους Ισολογισμούς και τις Οικονομικές Καταστάσεις, τηρεί το πρόγραμμα Μισθοδοσίας.

 

2.3. Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης το οποίο:

 

i. εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών το σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών αυτής σε ανθρώπινο δυναμικό,

 

ii. επιμελείται την οργάνωση και εκτέλεση επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης και προαγωγικής εκπαίδευσης του προσωπικού της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών,

 

iii. έχει την ευθύνη της τήρηση μητρώου υπαλλήλων της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών,

 

iv. διενεργεί τη κλήρωση για τον ορισμό των συλλογικών οργάνων της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών,

 

v. έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών.

 

3. Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

 

3.1. Τμήμα Μητρώου Προϊόντων Υπηρεσιών και προμηθευτών, το οποίο:

 

3.1.1. αναπτύσσει ενιαία κωδικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, που ενσωματώνονται στο σύστημα υγείας και μεριμνά για τη συνεχή επικαιροποίηση αυτών. Για τα είδη του Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (α. αρχείο Κωδικοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και Προμηθευτών, β. αρχείο Εύρους Αποδεκτών Τιμών, γ. αρχείο Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών και δ. Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών),

 

3.1.2. συλλέγει και ταξινομεί στοιχεία τιμών από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά για τα είδη του Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και του μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών, υλοποιώντας σχετικές έρευνες αγοράς, με στόχο την καταγραφή εύρους τιμών για κάθε είδος, με εξαίρεση τις τιμές των Φαρμάκων, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις. Τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Για τη συλλογή των ανωτέρω η εθνική κεντρική αρχή προμηθειών δύναται να ζητά από τους Προμηθευτές προϊόντων υπεύθυνη δήλωση με τις 3 χαμηλότερες τιμές στις χώρες που αυτά διακινούνται,

 

3.1.3. συντηρεί, ελέγχει και εγκρίνει τα δεδομένα προϊόντων, υπηρεσιών και προμηθευτών, που εισάγονται στο Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, τηρώντας συγχρόνως τη σχετική τεκμηρίωση που υποβάλλεται από τους προμηθευτές για την εγγραφή στο παραπάνω Μητρώο,

 

3.1.4. διαχειρίζεται, συντηρεί και ενημερώνει το Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

3.2. Τμήμα Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων, το οποίο:

 

3.2.1. προσδιορίζει δείκτες πρότυπης ανάλωσης ανά προϊόν/υπηρεσία και μονάδα αναφοράς, χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία ανάλωσης και εξωτερικά συγκριτικά δεδομένα για κάθε μονάδα αναφοράς. Τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Αρχείου Προτύπων Αναλώσεων,

 

3.2.2. συγκεντρώνει και κεντρικοποιεί τα δεδομένα αναγκών των φορέων του άρθρου 23, ελέγχει βάσει των κεντρικοποιημένων προτύπων αναλώσεων, κοστολογεί τις οριστικοποιημένες ανάγκες και συντάσσει τους σχετικούς προϋπολογισμούς για την υλοποίηση των διαγωνισμών. Τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων,

 

3.3. Τμήμα Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο:

 

3.3.1. αξιολογεί τις τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών που οι φορείς του άρθρου 23 αιτούνται και τις αναρτά,

 

3.3.2. παράγει τις Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών που προγραμματίζονται από την εθνική κεντρική αρχή προμηθειών να κεντρικοποιηθούν.

 

3.4. Τμήμα Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο:

 

3.4.1. καταχωρεί μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρατηρητηρίου τις εγκεκριμένες τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες,

 

3.4.2. παρακολουθεί και συντηρεί την αδιάλειπτη καλή λειτουργία του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών.

 

4. Διεύθυνση Έρευνας Αγορών, η οποία ασχολείται με την αδιάλειπτη επαγρύπνηση του συστήματος αναφορικά με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή δρώμενα στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας της Υγείας και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

4.1. Τμήμα Διεθνών σχέσεων και Συνεργασιών, το οποίο:

 

α. Συνάπτει διακρατικές συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών αναφορικά με τα Διεθνώς εγκαθιδρυμένα συστήματα υποστήριξης των Προμηθειών της Δημόσιας Υγείας.

 

β. Προγραμματίζει ενημερωτικές συναντήσεις και γνωμοδοτεί προς το διοικητικό συμβούλιο περί των διεθνών τάσεων οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης των Προμηθειών.

 

γ. Συμμετέχει στους Διεθνείς οργανισμούς όπως ενδεικτικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

 

4.2. Τμήμα Έρευνας Αγοράς, το οποίο:

 

α. Κατηγοριοποιεί τα προϊόντα και υπηρεσίες σε κρίσιμες κατηγορίες αναφορικά με τον όγκο και τη συνολική δαπάνη τους.

 

β. Σχεδιάζει τη στρατηγική έρευνας αγοράς με βάση την προτεραιοποίηση, που αποφασίζει η επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποίησης.

 

γ. Μεθοδεύει την έρευνα σε συνεργασία με τις δομημένες σχέσεις, που συνάπτει η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών.

 

δ. Οργανώνει σε τακτική βάση συνομιλίες με τα συλλογικά όργανα της αγοράς.

 

ε. Ενημερώνεται αδιαλείπτως, περί των πρωτοκόλλων ΗΤΑ των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

 

στ. Εισηγείται προς το διοικητικό συμβούλιο επικαιροποιημένες τιμές προϊόντων προκειμένου να ανανεώνεται το Μητρώο Αποδεκτού Εύρους Τιμών.

 

Β. Στην εθνική κεντρική αρχή προμηθειών δύναται να συγκροτούνται επιτροπές ειδικών με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας για όλες τις διαδικασίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτής, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.