Νόμος 4472/17 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Θέματα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη στελέχωση της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών συνιστώνται 80 θέσεις μόνιμου προσωπικού και 20 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις κατηγορίες και ειδικότητες που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Στις ανωτέρω θέσεις περιλαμβάνονται 4 θέσεις Διευθυντών και 12 θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της ως άνω Διεύθυνσης.

 

2. Μόνιμο προσωπικό. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού: 5 θέσεις
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού: 8 θέσεις
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: 5 θέσεις
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής: 6 θέσεις
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών: 11 θέσεις
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών: 12 θέσεις
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικής: 4 θέσεις
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: 4 θέσεις
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού: 4 θέσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ: 4 θέσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων: 10 θέσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επιμελητών: 4 θέσεις
Δικηγόροι: 3 θέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 

3. Η μετάταξη, απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016). Για τους φορείς που εποπτεύονται και ελέγχονται από τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, απαιτείται η γνώμη από τον διοικητή αυτής. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31-05-2019, για την κάλυψη αναγκών στελέχωσης του νομικού προσώπου, επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων τακτικών υπαλλήλων, μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από φορείς του άρθρου 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι αποσπάσεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού για διάρκεια έως 2 έτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

4. Επιτρέπεται η απόσπαση, η μετάταξη ή η μεταφορά προσωπικού, που υπηρετεί σε φορείς του άρθρου 23 του παρόντος, καθώς και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για τη στελέχωση της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών.

 

Οι ως άνω αποσπάσεις λήγουν στις 15-04-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

5. Το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται διατηρεί τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στο φορέα από όπου προέρχεται θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για 1 έτος από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

6. Στην εθνική κεντρική αρχή προμηθειών δύναται να προσλαμβάνεται ειδικευμένο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι αμοιβές αυτών.

 

7. α. Το προσωπικό που έχει μεταταχθεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για στελέχωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε αυτή, μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.

 

β. Το αποσπασμένο ή έπειτα από τοποθέτηση, στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, προσωπικό από την κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, δύναται είτε να επιστρέψει στην οργανική του θέση είτε να μεταταχθεί ή αποσπαστεί μετά από αίτησή του, εντός διαστήματος 2 μηνών από την έναρξη λειτουργίας της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 

8. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων από μόνιμο προσωπικό, δίδεται η δυνατότητα στην εθνική κεντρική αρχή προμηθειών να αποσπά προσωπικό, από όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.

 

9. Συστήνεται στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 4369/2016. Έως τη συγκρότησή του, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του νομικού προσώπου εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

10. Τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός εάν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.