Νόμος 4472/17 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη στο παρόν διάταξη των νόμων 3580/2007, 3918/2011 και 2955/2001, ως και κάθε άλλη διάταξη ισχύουσας νομοθεσίας που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις επόμενες παραγράφους.

 

2. Το Πρόγραμμα Προμηθειών του 2015 ισχύει, τροποποιείται και εκτελείται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες. Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών του άρθρου 24, που περιλαμβάνονται σε ήδη εγκεκριμένα, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, Προγράμματα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, για τις οποίες δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη, διενεργούνται από τα όργανα και τους φορείς που ορίζονται σε αυτά.

 

Διαδικασίες και εκκρεμείς προκηρύξεις και κεντρικοί διαγωνισμοί που διεξάγονται ή θα διεξάγονταν από την ΕΠΥ υπάγονται στις αρμοδιότητες της νέας αρχής και διεξάγονται ή ολοκληρώνονται από αυτήν.

 

Οι εν εξελίξει διαγωνισμοί των ΠΠΦΥΥ των ετών 2011-2013 παρατείνονται μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων και μόνον, εφόσον βρίσκονται τουλάχιστον στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Για τους διαγωνισμούς των ετών 2014-2015 παραμένει σε ισχύ η υπ' αριθμόν 4525/2017 (ΦΕΚ 4208/Β/2017) απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4523/2018 (ΦΕΚ 74/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

3. Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια των προϊόντων και υπηρεσιών του άρθρου 24, για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, εκτελούνται με τους όρους και τις διαδικασίες του μέχρι σήμερα ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

 

4. Μεταβατικά και μέχρι τον ορισμό Διευθυντών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, δύναται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίζει στην Επιτροπή Παρατηρητηρίου της περίπτωσης 1.1.3 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, ως μέλη 2 Διευθυντές, Συντονιστές Διευθυντές ή Επιμελητές Α' του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 1 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 1 υπάλληλο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας και 1 μέλος εκ των Διοικητών ή Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών. Όσον αφορά στην ΕΣΣΚΠ, μεταβατικά ορίζονται ως μέλη, 3 εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 

5. Μέχρι την, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος, έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα αφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται οι διατάξεις νόμου, για το υφιστάμενο Παρατηρητήριο Τιμών, με την επιφύλαξη αντίθετων ρυθμίσεων του παρόντος.

 

6. Μέχρι την ανάληψη των πιστώσεων από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, όλες οι δαπάνες αυτού εξακολουθούν να βαραίνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του Φ. 1015 ειδικός φορέας 201. Οι ανωτέρω δαπάνες εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Η ισχύς των ανωτέρω εδαφίων άρχεται από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΥ, το οποίο λειτουργεί μεταβατικά, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 40 του νόμου [Ν] 4489/2017 (ΦΕΚ 140/Α/2017) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

7. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται, μέχρι τις 31-12-2018, τα στρατιωτικά νοσοκομεία της περίπτωσης 1.3 της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 

8. Εκκρεμή δικαστήρια και υποθέσεις της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας που αφορούν στους εκκρεμείς διαγωνισμούς της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας εκπροσωπούνται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υγείας, για όσο διάστημα αυτές θα διαρκέσουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.