Νόμος 4472/17 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Τροποποίηση του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 197 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Την ημερομηνία καταχώρησης του καταστατικού της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το σύνολο των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα Δ, στο Παράρτημα Ε και στο Παράρτημα ΣΤ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του παρόντος νόμου, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών.}

 

2.α. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 198 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) αναριθμούνται ως παράγραφος 1.

 

β. Στο άρθρο 198 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

 

{2. Από την ημερομηνία καταχώρισης του Καταστατικού της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών τα περιουσιακής φύσης δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, τα οποία είχαν μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου δυνάμει της υπ' αριθμόν 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Β/2011) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων σχετικά με το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, των δικαιωμάτων που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση όλων των κρατικών αεροδρομίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόμια και υπό τους όρους που θα καθορίζονται στη σχετική σύμβαση παραχώρησης, εξαιρουμένων ρητά των κρατικών Περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας, Ιονίου και Αιγαίου, τα οποία έχουν ήδη παραχωρηθεί με συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες κυρώθηκαν με τα άρθρα 215 και 216 του παρόντος νόμου.}

 

3. Το Παράρτημα Δ του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Παράρτημα Δ: Επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών

 

1. ΟΑΣΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές του (ΟΣΥ Α.Ε.- ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3920/2011 που αφορούν τις διεταιρικές σχέσεις των ΟΑΣΑ Α.Ε., ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

 

2. ΟΣΕ Α.Ε.

 

3. ΟAKA

 

4. ΕΛΤΑ Α.Ε.}

 

4. Μετά το Παράρτημα Ε του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), προστίθεται Παράρτημα ΣΤ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νόμου 4389/2016:

 

{Παράρτημα ΣΤ: Επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών- Ομάδα Γ

 

1. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

 

2. Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.

 

3. ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

 

4. Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)

 

5. Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ)

 

6. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. Α.Ε.)

 

7. ΔΕΘ -HELEXPO Α.Ε.

 

8. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.