Νόμος 4602/19 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Τα χαρακτηρισμένα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ως γεωθερμικά πεδία υψηλής θερμοκρασίας χαρακτηρίζονται ως γεωθερμικά πεδία εθνικού ενδιαφέροντος.

 

β. Τα χαρακτηρισμένα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ως βεβαιωμένα ή πιθανά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας χαρακτηρίζονται ως γεωθερμικά πεδία τοπικού ενδιαφέροντος.

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης χαρακτηρισμού και υπαγωγής κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2, ήδη χαρακτηρισμένων και μισθωμένων πεδίων, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του ανώτατου ορίου της θερμοκρασίας, για τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος, κατά 10%.

 

2. Δικαιώματα έρευνας ή εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού, που έχουν εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραμένουν ισχυρά με τους ίδιους όρους εκτός από την εκχώρηση των μισθωτικών δικαιωμάτων, για την οποία εφαρμόζεται και το άρθρο 10. Όπου στις σχετικές συμβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται γεωθερμικό δυναμικό υψηλής ή μέσης ή χαμηλής ενθαλπίας νοείται γεωθερμικό δυναμικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αντίστοιχα, όπου αναφέρεται γεωθερμικό δυναμικό χαμηλής θερμοκρασίας νοείται ως γεωθερμικό δυναμικό πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος.

 

3. Υφιστάμενες συμβάσεις έρευνας και διαχείρισης, αρμοδιότητας συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετατρέπονται σε συμβάσεις έρευνας ή έρευνας και εκμετάλλευσης, αντίστοιχα, αν ο μισθωτής δεν ασκεί το δικαίωμα διαχείρισης, ή αν εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στη σύμβαση.

 

Η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετατροπή των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου μέσα σε 1 έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ή από την περιέλευση σε αυτήν των στοιχείων για τον εντοπισμό γεωθερμικού δυναμικού μεγαλύτερου του αναφερόμενου στη σύμβαση.

 

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η παράγραφος 10 του άρθρου 5.

 

Σε περίπτωση μη μετατροπής της σύμβασης κατά τα ανωτέρω, ο μισθωτής οφείλει, μέσα σε 1 έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Μέρους Α'.

 

4. Οποιαδήποτε επέκταση δικαιώματος, πέρα από τα προβλεπόμενα στις υφιστάμενες συμβάσεις, είναι δυνατή με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος και εφόσον δεν παραβλάπτεται η βιωσιμότητα της διαχείρισης ευρύτερου ή γειτονικού γεωθερμικού πεδίου.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης, κατά περίπτωση και ύστερα από γνωμοδότηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, η οποία υποβάλλεται μέσα σε 2 μήνες από την παραλαβή του αιτήματος, επιτρέπεται να τίθενται περιορισμοί ακόμη και της έκτασης πεδίων της παραγράφου 1, για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

 

6. Όποιος, μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, διαθέτει ενεργό σημείο υδροληψίας ή λήψης ενέργειας, εντός γεωθερμικών πεδίων που έχουν θερμοκρασία ύδατος άνω των τριάντα βαθμών Κελσίου (30°C), οφείλει να το γνωστοποιήσει, μέσω σχετικής αίτησης, μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης και επομένως να αποκτήσει δικαίωμα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού.

 

7. Όποιος, μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, εκμεταλλεύεται αναγνωρισμένο ιαματικό φυσικό πόρο και αξιοποιεί το διαθέσιμο γεωθερμικό δυναμικό, όπως αυτό αναφέρεται στην σχετική απόφαση αναγνώρισης, για τις εγκαταστάσεις του, οφείλει να το γνωστοποιήσει, μέσω σχετικής αίτησης, μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης και επομένως να αποκτήσει δικαίωμα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού.

 

8. Οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση των καταργούμενων, από το παρόν Μέρος Α', διατάξεων, διατηρούνται σε ισχύ, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α', μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος Μέρους Α'.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.