Νόμος 4602/19 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ) διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:

 

1. Τμήμα Γενικής Γεωλογίας, Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων και Εφαρμογών (ΓΕΧΑΕ), με αρμοδιότητες:

 

α) την έρευνα και μελέτη της γεωλογικής δομής του στερεού φλοιού της Γης,

 

β) τη γεωλογική χαρτογράφηση σε διάφορες κλίμακες και την έκδοση γεωλογικών χαρτών, με την εφαρμογή ψηφιακής χαρτογραφίας GIS,

 

γ) την ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση, ενημέρωση της βάσης δεδομένων του γεωλογικού χάρτη της Ελλάδας και των βάσεων δεδομένων, που αφορούν την εφαρμοσμένη γεωλογική έρευνα μικρής και μεγάλης κλίμακας,

 

δ) τη διεξαγωγή βασικών και εφαρμοσμένων ερευνών στα πεδία της γεωμορφολογίας, παλαιοντολογίας, ιζηματολογίας, στρωματογραφίας, μαγματισμού, ηφαιστειότητας, νεοτεκτονικής, σεισμοτεκτονικής και φωτογεωλογίας-τηλεπισκόπησης,

 

ε) τις μελέτες αστικής και περιαστικής γεωλογίας,

 

στ) τις παράκτιες, υποθαλάσσιες και υπολίμνιες γεωλογικές χαρτογραφήσεις, τις μελέτες για τη θεμελίωση θαλάσσιων τεχνικών έργων και τις έρευνες υποθαλάσσιων ιζημάτων και κοιτασμάτων,

 

ζ) την ανάδειξη της γεωλογικής πολιτιστικής κληρονομιάς (γεωδιαδρομές, γεωπάρκα),

 

η) την αδειοδότηση ακαδημαϊκών γεωλογικών εργασιών και την εξαγωγή γεωλογικών δειγμάτων στο εξωτερικό, σύμφωνα με την 846/1973 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Πολιτισμού και Επιστημών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 307 του νόμου [Ν] 5343/1932 (ΦΕΚ 86/Α/1932).

 

2. Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας (ΤΕΓΕ), με αρμοδιότητες:

 

α) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες τεχνικών έργων, γεωλογικής οικιστικής καταλληλότητας και έργων αποκατάστασης τοπίου,

 

β) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές χαρτογραφήσεις,

 

γ) τις μελέτες και έρευνες καταστροφικών γεωλογικών φαινομένων, όπως εδαφικών κινήσεων και παραμορφώσεων, καθώς και κατολισθήσεων, καθιζήσεων και εδαφικών υποχωρήσεων,

 

δ) τις σεισμογεωλογικές, μακροσεισμικές και μικροζωνικές μελέτες,

 

ε) την οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής- Βραχομηχανικής, που ανταποκρίνεται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, με αντικείμενο τις δοκιμές και μετρήσεις πεδίου, καθώς και τον εργαστηριακό προσδιορισμό φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών εδαφών, πετρωμάτων και αδρανών υλικών,

 

στ) την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών πληροφοριών, όπως εδαφικών αστοχιών και μητρώων γεωτρήσεων,

 

ζ) τη λειτουργία ομάδας άμεσης παρέμβασης, η οποία μεταβαίνει αμέσως σε πληγείσες περιοχές ύστερα από εκδήλωση σοβαρών καταστροφών, που οφείλονται σε γεωλογικά και άλλα φαινόμενα.

 

3. Τμήμα Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (ΤΕΓ), με αρμοδιότητες:

 

α) τη συλλογή, την επεξεργασία και την ερμηνεία μετρήσεων εφαρμοσμένης γεωφυσικής έρευνας,

 

β) την εκτέλεση γεωφυσικών ερευνών και την εκπόνηση μελετών με αντικείμενο τη μεταλλευτική, την υδρογεωλογική, τη γεωθερμική, τη γεωτεχνική έρευνα και την περιβαλλοντική γεωλογία,

 

γ) την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την ενημέρωση βάσεων γεωφυσικών δεδομένων και τη σύνταξη σχετικών χαρτών,

 

δ) τις γενικές και ειδικές γεωφυσικές χαρτογραφήσεις,

 

ε) τη συνεχή καταγραφή των μεταβολών του γήινου μαγνητικού πεδίου και των απολύτων μετρήσεων από το Μαγνητικό Παρατηρητήριο Πεντέλης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.