Νόμος 4602/19 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ) διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:

 

1. Τμήμα Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας (ΥΔΡΟΓΕ), με αρμοδιότητες:

 

α) τις μελέτες δίαιτας υπόγειων υδροφορέων, τις έρευνες εντοπισμού υπόγειων υδάτων και την εκπόνηση ειδικών υδρογεωλογικών μελετών,

 

β) την κατάρτιση υδρογεωλογικών - υδροχημικών χαρτών και την ανάπτυξη βάσεων υδρογεωλογικών δεδομένων,

 

γ) την προσομοίωση υπόγειων υδροφορέων,

 

δ) την ανάπτυξη και τη λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων,

 

ε) τις έρευνες και τις μελέτες ισοζυγίων υδρολογικών λεκανών και την εκπόνηση υδρολογικών μελετών υδραυλικών έργων και γεωμορφολογικών μελετών,

 

στ) την ανάπτυξη βάσης δεδομένων για ισοζύγια υδρολογικών λεκανών,

 

ζ) τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων.

 

2. Τμήμα Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ), με αρμοδιότητες:

 

α) την έρευνα, την καταγραφή και την αξιολόγηση του γεωθερμικού δυναμικού και των θερμών πηγών,

 

β) τις ολοκληρωμένες μελέτες δίαιτας και αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων,

 

γ) τις μελέτες και τις έρευνες αξιοποίησης της αβαθούς γεωθερμίας,

 

δ) την έρευνα της ηφαιστειότητας της Χώρας, καθώς και τη μελέτη και την παρακολούθηση των ενεργών ηφαιστείων,

 

ε) την υδρογεωλογική έρευνα και τη μελέτη μεταλλικών, ολιγομεταλλικών και επιτραπέζιων υδάτων, καθώς και των θερμομεταλλικών και λοιπών εθνικών ιαματικών φυσικών πόρων,

 

στ) την κατάρτιση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων γεωθερμίας και θερμομεταλλικών υδάτων.

 

3. Τμήμα Αναλυτικών Εργαστηρίων (ΤΑΝΕ), με αρμοδιότητες:

 

α) τις φυσικές και χημικές δοκιμές και μετρήσεις υδατικών δειγμάτων, για τον προσδιορισμό των κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων και των άλλων ειδικών παραμέτρων των πόσιμων, υπόγειων και επιφανειακών νερών, καθώς και τη μικροβιολογική ανάλυση του πόσιμου νερού (νερά δικτύων ύδρευσης),

 

β) τη λειτουργία διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Εμφιαλωμένων νερών με αντικείμενο τη χημική και μικροβιολογική ανάλυση νερών, καθώς και τον έλεγχο των εμφιαλωμένων νερών στο στάδιο της αρχικής αξιολόγησης, αλλά και στα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εξαγωγής, ως προς την τήρηση των προδιαγραφών της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας τρίτων χωρών,

 

γ) τις φυσικές και χημικές δοκιμές και μετρήσεις σε ορυκτές πρώτες ύλες (εδάφη, πετρώματα, μεταλλεύματα), προϊόντα μεταλλευτικής βιομηχανίας, στερεά καύσιμα και βιοκαύσιμα, καθώς και τον προσδιορισμό των κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων, σπανίων γαιών και άλλων ειδικών παραμέτρων,

 

δ) τη συμμετοχή σε χημικές μελέτες για τις παραπάνω κατηγορίες δειγμάτων,

 

ε) τη λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος,

 

στ) την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους για τα παραπάνω αναλυτικά αντικείμενα,

 

ζ) τον σχεδιασμό της αντιμετώπισης των αναλυτικών αναγκών της Αρχής και τον επιστημονικό συντονισμό όλων των χημικών εργαστηρίων του (κεντρικών και περιφερειακών μονάδων).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.