Νόμος 4602/19 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:

 

1. Τμήμα Κοιτασματολογικής και Μεταλλευτικής Έρευνας (ΚΟΙΜΕ), με αρμοδιότητες:

 

α) την υλοποίηση ερευνών και μελετών εντοπισμού και αξιολόγησης κάθε είδους ορυκτών πρώτων υλών, για την αποτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού της Χώρας, περιλαμβανομένου του υπολογισμού των αποθεμάτων από δευτερογενείς πηγές, όπως τα εξορυκτικά απόβλητα,

 

β) τις γνωματεύσεις καταλληλότητας ορυκτών πρώτων υλών σε συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής,

 

γ) τη συμμετοχή στις Επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών,

 

δ) την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων ορυκτών πρώτων υλών,

 

ε) την εκπόνηση μεταλλευτικών ερευνών για την αποτίμηση του δυναμικού κοιτασμάτων των ορυκτών πρώτων υλών και τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους, καθώς και γεωστατιστικών μελετών για την αποτίμηση του δυναμικού ορυκτών πρώτων υλών και για γεωλογικές εφαρμογές,

 

στ) την αναγνώριση και κοιτασματολογική έρευνα και μελέτη των στερεών ενεργειακών πρώτων υλών με οικονομικό ενδιαφέρον,

 

ζ) την έρευνα και τη μελέτη μη ενεργειακών χρήσεων των λιγνιτών,

 

η) την αναγνώριση και κοιτασματολογική έρευνα ουρανίου, θορίου και συνοδών παραγενετικών μετάλλων, όπως σπανίων γαιών,

 

θ) τη ραδιοπροστασία του πληθυσμού από την εκπομπή ακτινοβολιών α, β και γ,

 

ι) την αξιολόγηση της συμβολής των ακτινοβολιών στη γνώση της σεισμικής επικινδυνότητας περιοχών,

 

ι)α) την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών εκμετάλλευσης και αξιοποίησης κοιτασμάτων ορυκτών πόρων, καθώς και τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές μελέτες,

 

ι)β) τον συντονισμό και την υποστήριξη του ερευνητικού έργου της Αρχής σε μελέτες οικονομοτεχνικής φύσης,

 

ι)γ) τη λειτουργία του διαπιστευμένου Εργαστηρίου ΛΙΘΟΣ με αντικείμενα:

 

α)α. τον εργαστηριακό προσδιορισμό των αισθητικών, φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων και των μωσαϊκών λίθων με στόχο την ποιοτική αξιολόγησή τους,

β)β. τη συμβολή στην απόδοση σήμανσης CE σε τελικά προϊόντα από διακοσμητικά πετρώματα,

γ)γ. τη διενέργεια αυτοψιών, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων μετά την εφαρμογή προϊόντων από διακοσμητικά πετρώματα,

 

ι)δ) τη λειτουργία του διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ενεργειακών Πρώτων Υλών με αντικείμενο τις αναλύσεις των στερεών ενεργειακών πρώτων υλών (γαιανθράκων - τύρφης και ραδιενεργών).

 

2. Τμήμα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ), με αρμοδιότητες:

 

α) την εκπόνηση ορυκτολογικών και πετρογραφικών μελετών πετρωμάτων, εδαφών, αδρανών και κάθε είδους φυσικών υλικών, καθώς και γεωαρχαιολογικών αντικειμένων,

 

β) την πραγματοποίηση εργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων για την ύπαρξη επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία στοιχείων ή ορυκτών στον αέρα,

 

γ) την επιμέλεια των μουσειακών συλλογών και του Μουσείου Ορυκτών και Πετρωμάτων της Αρχής,

 

δ) την οργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολείων στις εγκαταστάσεις της Αρχής,

 

ε) την παροχή υπηρεσιών εξέτασης διαφόρων φυσικών και τεχνητών υλικών προς ιδιώτες, εταιρείες και οργανισμούς του Δημοσίου, περιφέρειες και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα για τα δομικά υλικά δημοσίων έργων, η εξέταση γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 158 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), κατόπιν συμφωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο.

 

3. Τμήμα Γεωχημείας και Περιβάλλοντος (ΓΕΠ), με αρμοδιότητες:

 

α) τις γεωχημικές έρευνες και μελέτες κάθε είδους, με τη χρήση φυσικών υλικών, όπως ποτάμιων και λιμναίων ιζημάτων, εδάφους, μονοετών και πολυετών φυτών, πετρωμάτων, παρόχθιων και πλημμυρικών ιζημάτων, σκόνης δρόμων και αιωρούμενων σωματιδίων,

 

β) την ανάπτυξη βάσεων γεωχημικών δεδομένων και τη σύνταξη γεωχημικών πολυστοιχειακών χαρτών ποικίλης κλίμακας, καθώς και ατλάντων,

 

γ) την υποστήριξη ερευνητικών έργων για την αναζήτηση και τον εντοπισμό ορυκτών πρώτων υλών,

 

δ) τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο έδαφος και τα ύδατα, προστασίας περιβάλλοντος, διάθεσης αποβλήτων και διασποράς ρύπων,

 

ε) τον συντονισμό και την υποστήριξη του ερευνητικού έργου της Αρχής σε σχέση με το περιβάλλον.

 

4. Τμήμα Τεχνολογίας Ορυκτών Πρώτων Υλών και Μεταλλουργίας (ΤΕΟΠΥΜ), με αρμοδιότητες:

 

α) τις δοκιμές και μελέτες εμπλουτισμού και μεταλλουργικής επεξεργασίας κάθε είδους ορυκτές πρώτες ύλες, σε εργαστηριακή και ημιβιομηχανική κλίμακα, για την ανάπτυξη διαγραμμάτων ροής επεξεργασίας και τη συμμετοχή στην εκπόνηση σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών,

 

β) τη μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών διαφόρων τύπων εξορυκτικών αποβλήτων ή και παραπροϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας και τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους για την ανάκτηση χρήσιμων συστατικών ή την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων μεθοδολογιών, καθώς και τη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τη διαχείρισή τους,

 

γ) την εκτέλεση δοκιμών ελέγχου τοξικότητας στερεών αποβλήτων και λασπών σε διαπιστευμένο Εργαστήριο Ελέγχου Τοξικότητας Στερεών Αποβλήτων,

 

δ) την υποστήριξη του ερευνητικού έργου άλλων υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής σε εργασίες επεξεργασίας και προετοιμασίας δειγμάτων κάθε είδους ορυκτές πρώτες ύλες,

 

ε) τη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών ρύπανσης από βιομηχανική δραστηριότητα σε στερεά δείγματα,

 

στ) την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους με την εκτέλεση δοκιμών και μετρήσεων στο αντικείμενο της αρμοδιότητας του Τμήματος,

 

ζ) τις δοκιμές, έρευνες και μελέτες γεωμικροβιολογίας σε γεωλογικά και μεταλλευτικά δείγματα.

 

5. Τμήμα Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων, με αντικείμενο την άσκηση των γνωμοδοτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τους νόμους [Ν] 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α/1975) και 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) και τα νομοθετικά διατάγματα [Ν] 4433/1964 (ΦΕΚ 219/Α/1964) και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973), καθώς και μετά από ανάθεση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.