Νόμος 4602/19 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες της Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκτός από τις θέσεις του άρθρου 30, στην Αρχή συνιστώνται 220 οργανικές θέσεις προσωπικού δημοσίου δικαίου και 5 θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής.

 

2. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού κατατάσσονται, ανά κατηγορία, ως εξής:

 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις 126,

 

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις 11,

 

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις 57,

 

δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις 26,

 

3. Οι θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής κατατάσσονται ως εξής:

 

α) Νομικού Συμβούλου, θέση 1,

 

β) Δικηγόρων, θέσεις 3,

 

γ) Δικηγόρου Προϊστάμενου Νομικής Υπηρεσίας, θέση 1.

 

4. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας κατανέμονται στις υπηρεσιακές μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας και στις περιφερειακές μονάδες της Αρχής, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού και καθορίζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες αυτών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής μπορεί να ανακατανέμονται μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής οι θέσεις του προσωπικού.

 

5. Προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις των ανωτέρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).

 

6. Για την κάλυψη έκτακτων, εποχικών ή παροδικών αναγκών μπορεί να προσλαμβάνεται προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) και 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.