Νόμος 4602/19 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές της Αρχής - επιλογή διορισμός - αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Αρχή συνιστάται θέση Γενικού Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

2. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8 του νόμου 4369/2016, και διορίζεται από τον ίδιο Υπουργό, για τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

 

3. Για τον διορισμό στη θέση του Γενικού Διευθυντή απαιτούνται τα εξής τουλάχιστον προσόντα:

 

α) πτυχίο γεωλόγου ή δίπλωμα μηχανικού μεταλλείων - μεταλλουργού μηχανικού ή μηχανικού ορυκτών πόρων ή άλλο συναφές με τα αντικείμενα της Αρχής πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής σε συναφή αντικείμενα,

 

β) επαγγελματική εμπειρία 10 τουλάχιστον ετών.

 

4. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) προΐσταται των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών όλων των υπηρεσιών της Αρχής και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών, είναι υπεύθυνος έναντι του διοικητικού συμβουλίου για την εύρυθμη λειτουργία τους και εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Αρχή.

 

Ειδικότερα είναι αρμόδιος για:

 

α)α) τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, την οργάνωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και τη σύγκληση τακτικών συσκέψεων με τους αρμόδιους προϊσταμένους, για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής,

 

β)β) την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της Αρχής, για την καλύτερη λειτουργία τους,

 

γ)γ) την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο διοικητικό συμβούλιο,

 

β) προετοιμάζει και εισηγείται τα θέματα στο διοικητικό συμβούλιο,

 

γ) εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αρχής,

 

δ) εξειδικεύει και εφαρμόζει το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αρχής, με βάση τις γενικές κατευθύνσεις του διοικητικού συμβουλίου,

 

ε) επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου,

 

στ) είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό επιστημονικών και διοικητικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τον σκοπό και το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής και μεριμνά για την υλοποίησή τους,

 

ζ) εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, καθώς και ετήσια λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων για τη δραστηριότητα της Αρχής και προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της,

 

η) υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο σχέδιο προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού,

 

θ) αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων της Αρχής, μέχρι το ποσό των 100.000 €,

 

ι) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων της Αρχής, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 117 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, και ασκεί την αρμοδιότητα της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ίδιου Κώδικα,

 

ι)α) εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο τη μεταβίβαση επί μέρους αρμοδιοτήτων του ή την ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Γραφείων της Αρχής,

 

ι)β) αποφασίζει για τη συγκρότηση μόνιμων και έκτακτων επιτροπών, ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου (ΟΔΕ) για εκτέλεση εργασιών ειδικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον σκοπό της Αρχής και τη δράση της. Στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας και ΟΔΕ μετέχουν πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικό της Αρχής, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας μπορεί να εποπτεύεται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή από Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές ή από προϊσταμένους υπηρεσιών της Αρχής,

 

ι)γ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το διοικητικό συμβούλιο.

 

5. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ασκούνται από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή που έχει ορίσει ο ίδιος με απόφασή του.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015, καθορίζονται οι αποδοχές που καταβάλλονται στον Γενικό Διευθυντή.

 

7. Στην Αρχή συνιστώνται θέσεις Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Έργων και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής, με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8 του νόμου 4369/2016. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, και σε αυτούς καταβάλλεται το 80% των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή.

 

8. Για τον διορισμό στις θέσεις των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών απαιτούνται τα εξής τουλάχιστον προσόντα:

 

α) πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συναφές με την προκηρυχθείσα θέση,

 

β) μεταπτυχιακός τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή δεκαετής εμπειρία, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

9. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 50.

 

10. Στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή συνιστώνται 3 θέσεις ειδικών συμβούλων, που θα παρέχουν υπηρεσίες στον Γενικό Διευθυντή.

 

Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται:

 

α) με απευθείας πρόσληψη από τον Γενικό Διευθυντή δυνάμει σχετικής σύμβασης που υπογράφεται από τον προσλαμβανόμενο και τον Γενικό Διευθυντή. Αν η θέση καλύπτεται με δικηγόρο, αυτή δεν συνεπάγεται απώλεια ή αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 31 του νόμου [Ν] 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/2013) και για τις μισθολογικές του απολαβές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του νόμου 4354/2015,

 

β) με απόσπαση για πλήρη απασχόληση στην Αρχή, από άλλον φορέα του δημόσιου τομέα του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) ή με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κύριων καθηκόντων του ενδιαφερομένου.

 

Η θητεία του προσωπικού της παρούσας λήγει αυτοδίκαια και αζημίως με την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Γενικού Διευθυντή. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής ορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα για τους υπαλλήλους των θέσεων αυτών, καθώς και τα σχετικά καθήκοντά τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές που καταβάλλονται στους ειδικούς συμβούλους που δεν έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.