Νόμος 4602/19 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Λύση και εκκαθάριση Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), το οποίο ιδρύθηκε με το νόμο [Ν] 272/1976 (ΦΕΚ 50/Α/1976), λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 και συμπληρωματικά στα άρθρα 72 έως 77 του Αστικού Κώδικα.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ο εκκαθαριστής, η μηνιαία αμοιβή του και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εκκαθάριση.

 

3. Τα κινητά και ακίνητα στοιχεία της περιουσίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας ή άλλης έγκρισης. Από τη μεταβίβαση στο Υπουργείο Οικονομικών εξαιρούνται τα εξής περιουσιακά στοιχεία, τα οποία παραμένουν στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών υπό εκκαθάριση:

 

α) το ακίνητο που βρίσκεται στον Δήμο Παιανίας Αττικής, στο 1ο km της Λεωφόρου Μαρκοπούλου,

 

β) οι απαιτήσεις του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών έναντι ιδιωτών από την εκτέλεση έργων.

 

Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στο Υπουργείο Οικονομικών και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται μ' αυτήν, απαλλάσσεται από φόρους, εισφορές ή τέλη, καθώς και δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου.

 

4. Ο εκκαθαριστής προβαίνει σε απογραφή του συνόλου της κινητής περιουσίας, περιλαμβανομένων σημάτων και πνευματικών και κάθε άλλου είδους δικαιωμάτων, και της ακίνητης περιουσίας που μεταβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Το σύνολο της περιουσίας αποτιμάται από επιτροπή που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Μετά την απογραφή και την αποτίμηση, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, οφείλεται από το Υπουργείο Οικονομικών και αποτελεί στοιχείο της εκκαθάρισης το ισόποσο της αξίας της περιουσίας αυτής, το οποίο, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να συμψηφίζεται με απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά του υπό εκκαθάριση Ινστιτούτου.

 

5. Η χρήση και η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που μεταβιβάζονται στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονομικών ανήκει στην Αρχή χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, η οποία και αναλαμβάνει τη φύλαξη και τη συντήρησή τους.

 

6. Οι εκκρεμείς δίκες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που έχουν προσδιοριστεί και η δικάσιμός τους έχει οριστεί μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναβάλλονται υποχρεωτικά από το αρμόδιο δικαστήριο και συνεχίζονται από τον εκκαθαριστή μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.