Νόμος 4602/19 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος γίνεται, ύστερα από διαγωνισμό με προσφορές. Η εκμίσθωση της έρευνας και της εκμετάλλευσης μπορεί να γίνεται και ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ύστερα από αίτηση ενδιαφερομένου.

 

2. Για την εκμίσθωση της έρευνας, εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης, ύστερα από διαγωνισμό ή δημόσια πρόκληση, εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5.

 

3. Η διάρκεια της μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας ορίζεται μέχρι 3 έτη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον μισθωτή για 1 επιπλέον έτος.

 

4. Η διάρκεια μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης ορίζεται μέχρι 30 έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον μισθωτή μέχρι 20 επιπλέον έτη.

 

5. Σε περίπτωση αίτησης ενδιαφερομένου, η αρμόδια υπηρεσία προχωρεί σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται με ανάρτηση στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπό της. Η πρόσκληση αποστέλλεται και στον δήμο ή στους δήμους εντός των ορίων του οποίου ή των οποίων βρίσκεται το γεωθερμικό πεδίο ή η περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος προς μίσθωση, ο οποίος οφείλει να τη δημοσιεύσει με ανάρτηση στο οικείο δημοτικό κατάστημα, καθώς και στον ιστότοπό του, με αποκλειστική του ευθύνη.

 

6. Η αίτηση της παραγράφου 5 συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου, με σφραγισμένη προσφορά και παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

7. Το χρονικό διάστημα για την υποβολή ενδιαφέροντος και προσφορών ορίζεται στις 30 ημέρες από την ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστότοπο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 δικαιωμάτων.

 

Η απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 

α) θέματα σχετικά με τις ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη διαχείριση των πεδίων, όπως την εκπόνηση διαχειριστικών μελετών ανά γεωθερμικό πεδίο,

 

β) τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και της δημόσιας πρόσκλησης,

 

γ) τα κριτήρια επιλογής του μισθωτή και την προτεραιότητά τους,

 

δ) τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,

 

ε) τον καθορισμό της ιδιότητας των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών,

 

στ) τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές των μελετών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές,

 

ζ) τον τρόπο καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων, καθώς και για το προϊόν, το οποίο πρέπει να υπολογίζεται βάσει της αποδιδόμενης ενέργειας ή του ενεργειακού περιεχομένου,

 

η) τα στοιχεία και τις μελέτες που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές,

 

θ) τους ειδικότερους όρους της σύμβασης,

 

ι) τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της σύμβασης, της κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών και της λύσης της σύμβασης.

 

9. Οι προσφορές που υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παραγράφου 1 αξιολογούνται από πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στην οποία μπορεί να συμμετέχει εκπρόσωπος της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Η εκμίσθωση διενεργείται με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

10. Οι παράγραφοι 8 έως 12 του άρθρου 5 εφαρμόζονται και στις μισθώσεις αρμοδιότητας του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

11. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μπορεί να εκμισθώνει το δικαίωμα έρευνας σε τμήμα των γεωθερμικών πεδίων ή περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος, με σκοπό μόνο το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το δικαίωμα της διαχείρισης παραμένει υποχρεωτικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

12. Η κατασκευή, συντήρηση και αντικατάσταση έργου εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού παλαιού έργου από νεώτερο δεν θεωρείται έρευνα, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης.

 

13. Η διενέργεια γεωθερμικών ερευνών του Δημοσίου μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων ή και εκτέλεσης δοκιμαστικών αντλήσεων υλοποιείται κατά προτεραιότητα από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς, σε ινστιτούτα και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα επιτρέπεται η διενέργεια παρόμοιων ερευνών, ύστερα από έγκριση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος, μπορεί να θέτει πρόσθετους όρους. Η έγκριση δίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το οποίο οφείλει να την καταθέσει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση μέσα σε 2 μήνες από την παραλαβή του αιτήματος, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών διατίθενται στο σύνολό τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι δραστηριότητες της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών δεν περιορίζονται από την παρούσα διάταξη.

 

14. Κάτοχοι νόμιμων γεωτρήσεων με θερμοκρασία ρευστού μεταξύ 30 oC και 90 oC, που έχουν ανορυχθεί εκτός περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος, μπορεί να μισθώσουν το εντοπιζόμενο σε αυτές γεωθερμικό δυναμικό για ίδια χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλει μέσα σε ένα εξάμηνο από την εκμίσθωσή τους να υποβάλλει τροποποιημένο σχέδιο ανάπτυξης, για να εντάξει την περιοχή αυτή στις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος.

 

15. Ο μισθωτής, εκτός από την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να εφοδιαστεί με τις άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για την άσκηση κάθε δραστηριότητας.

 

16. Σε περίπτωση μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού για τον σκοπό κάλυψης θερμικών αναγκών δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κέντρων υγείας και νοσοκομείων, δημόσιου ενδιαφέροντος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1)α και 1)γ του άρθρου 8.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.