Νόμος 4602/19 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτών γεωθερμικού δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μισθωτής γεωθερμικού δυναμικού υποχρεούται, ιδίως, για την:

 

α) Κατάθεση εγγυητικών επιστολών εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης.

 

β) Εκτέλεση και πιστή εφαρμογή των ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών των άρθρων 5 και 6, όπως ορίζεται στους όρους των σχετικών συμβάσεων.

 

γ) Καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσιου αναλογικού μισθώματος και ελάχιστου αναλογικού μισθώματος. Το ετήσιο αναλογικό μίσθωμα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ελάχιστο αναλογικό της ίδιας δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου.

 

Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει το ετήσιο αναλογικό μίσθωμα από την έναρξη της εκμετάλλευσης.

 

Ο μισθωτής οφείλει επίσης να καταβάλλει το ελάχιστο αναλογικό μίσθωμα μετά την παρέλευση 2 ετών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Το ετήσιο αναλογικό μίσθωμα υπολογίζεται με βάση την καταναλισκόμενη ενέργεια, ενώ το ελάχιστο αναλογικό καταβάλλεται σε ποσοστό 30% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση κατανάλωσης.

 

Μίσθωμα δεν καταβάλλεται κατά την περίοδο της έρευνας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 5.

 

Ποσοστό 10% του ποσού των ετήσιων αναλογικών μισθωμάτων του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιώνεται υπέρ του πρωτοβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η εκμετάλλευση, εκτός αν μισθωτής είναι ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Ποσοστό 5% του ποσού των ετήσιων αναλογικών μισθωμάτων του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιώνεται υπέρ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών για την εξασφάλιση της διαχρονικής παρακολούθησης των γεωθερμικών πεδίων με στόχο την εξασφάλιση της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Στην περίπτωση των πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος και στις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος, τα μισθώματα αποδίδονται στο Δημόσιο, εγγράφονται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) που συνιστάται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και διατίθενται αποκλειστικά από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων.

 

δ) Καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο αναλογικού μισθώματος και για κάθε παραπροϊόν, εφόσον αυτό αξιοποιείται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Ο υπολογισμός του μισθώματος γίνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος για τα παραπροϊόντα υφίσταται από την έναρξη της εκμετάλλευσης του παραπροϊόντος,

 

ε) Τοποθέτηση καταγραφικών και ορθή λειτουργία αυτών, σύμφωνα με τη σύμβαση με τον εκμισθωτή και με τις γενικές προδιαγραφές που έχει ορίσει η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και την απόδοση στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών των απαιτούμενων, για τη διαχείριση ή τον έλεγχο της διαχείρισης του πεδίου, στοιχείων.

 

Αν δεν υποβληθούν τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου ή υποβληθούν αναληθή στοιχεία, ο μισθωτής τιμωρείται με πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη σύμβαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500 € και μεγαλύτερο των 2.000 € σε περίπτωση αρμοδιότητας του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ, σε περίπτωση αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 € και μεγαλύτερο των 5.000 €.

 

Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του οικείου εκμισθωτή. Στη περίπτωση που εκμισθωτής είναι ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καταβάλλεται στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) της περίπτωσης γ' και διατίθεται αποκλειστικά από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων.

 

στ) Ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος.

 

ζ) Εφαρμογή, κατά τη διενέργεια των ερευνητικών εργασιών και των εργασιών εκμετάλλευσης (παραγωγή προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων) των διατάξεων του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

 

η) Λήψη των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικών αδειών και εγκρίσεων, πριν από κάθε επέμβαση, είτε κατά την έρευνα είτε κατά την εκμετάλλευση.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον υπολογισμό, την καταβολή και τη διάθεση των μισθωμάτων.

 

2. Ο μισθωτής κάθε γεωθερμικού δυναμικού δικαιούται, ιδίως, να:

 

α) Διαθέτει στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μελετών τα προϊόντα, τα παραπροϊόντα και τα υποπροϊόντα του γεωθερμικού δυναμικού με τους όρους και τους περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Α' (άρθρα 1 έως 24).

 

β) Καταλαμβάνει προσωρινώς εδάφη για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 38 έως 40 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973.

 

3. Μισθωτής γεωθερμικού πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος και περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος δεν δικαιούται να αιτηθεί απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 128 και επόμενα του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.