Νόμος 4602/19 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Σχέδιο ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αποκεντρωμένη διοίκηση ενημερώνει, στις 90 πρώτες ημέρες κάθε έτους το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία και τις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο σύνολό τους ή κατά το μεγαλύτερο ποσοστό επιφανειακής κατανομής στη χωρική της αρμοδιότητα.

 

2. α. Η αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλει να καταθέτει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σχέδιο Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού (ΣΑΓΔ) κάθε 5 έτη και εκτάκτως μέσα στην πενταετία, όποτε το κρίνει σκόπιμο. Το σχέδιο ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις έρευνας και εκμετάλλευσης όπως, ιδίως, αίτημα καθορισμού νέων περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος ή αύξησης του προς εκμετάλλευση δυναμικού σε ένα γεωθερμικό πεδίο. Το Σχέδιο Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού κοινοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, η οποία οφείλει να το αξιολογήσει και να προτείνει τροποποιήσεις επί τεχνικών θεμάτων μέσα σε 2 μήνες από τη λήψη του. Η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλει να ενσωματώσει στο Σχέδιο Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού τις τροποποιήσεις που πρότεινε η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το Σχέδιο Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού δημοσιοποιείται με ανάρτησή του στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποστέλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Υπουργείου. Το Σχέδιο Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού ισχύει μέχρι την τροποποίησή του ή την έγκριση νέου Σχεδίου Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού από την ημερομηνία ανάρτησής του στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

β. Αν το Σχέδιο Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού περιλαμβάνει νέες περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισμού τους, το Τμήμα του Σχεδίου, που αφορά τις περιοχές αυτές, δεν δημοσιοποιείται και δεν αναρτάται. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού των περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Τμήμα αυτό του σχεδίου ενσωματώνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο αρχικό Σχέδιο Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού και, με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το Σχέδιο Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού αναρτάται στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποστέλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Υπουργείου.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ετήσιες ενημερώσεις της παραγράφου 1, καθώς και στα σχέδια ανάπτυξης των παραγράφων 2)α και 2)β, στα οποία πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται η επέκταση των περιοχών εκμετάλλευσης και η αλλαγή του αξιοποιήσιμου γεωθερμικού δυναμικού ανά περιοχή.

 

4. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οφείλουν να υποβάλουν το πρώτο Σχέδιο Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.