Νόμος 4602/19 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4414/2016 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 η λέξη μεθεπόμενου αντικαθίσταται με τη λέξη επόμενου.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 21 του άρθρου 3 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών, εφόσον για την υφιστάμενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και οι σταθμοί τους δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), συνάπτουν νέα σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ παραγωγής τους. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης και η Τιμή Αναφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση τη συνολική ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5.

 

Με τη σύναψη της νέας σύμβασης, η αρχική σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. Ειδικά σε περίπτωση σταθμών που έχουν επιλεγεί για στήριξη Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, η νέα σύμβαση διέπεται από την Τιμή Αναφοράς που προέκυψε από την αντίστοιχη υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας.

 

Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών, εφόσον για την υφιστάμενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και οι σταθμοί τους έχουν τεθεί σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) και η Τιμή Αναφοράς για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α' ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς της αρχικής σύμβασης, συνάπτουν νέα σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ παραγωγής τους με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης.

 

Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση τη συνολική ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5. Κατά την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) της πρόσθετης ισχύος παραγωγής, η νέα σύμβαση τίθεται σε ισχύ και η αρχική λύεται αυτοδίκαια.

 

Ειδικά σε περιπτώσεις, όπου για την πρόσθετη ισχύ έχει συναφθεί διακριτή ΣΕΔΠ και η Τιμή Αναφοράς που διέπει τις δύο Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης είναι η ίδια, τότε τροποποιείται η αρχική σύμβαση, ώστε να αφορά στη συνολική ισχύ παραγωγής και η σύμβαση που αφορά στην πρόσθετη ισχύ λύεται αυτοδίκαια.}

 

3. Στο πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθενται κατηγορίες 29 και 30 ως εξής:

 

{

29

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ <500 kW

μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 5%.

30

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του νόμου 4513/2018 με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW ή σε κατ' επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ <500 kW

μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθμών ή, αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 10%

}

 

4. Η Τιμή Αναφοράς της κατηγορίας 29 του πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4414/2016 ισχύει από 01-01-2020.

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 μετά τις λέξεις από την 01-01-2016 προστίθενται οι λέξεις έως την 31-12-2019.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, οι Τιμές Αναφοράς της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ισχύουν για τους σταθμούς που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους από το έτος έκδοσης της απόφασης.}

 

7. α) Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:

 

{3Α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής απαγορεύεται να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για περισσότερα από 2 έργα της ίδιας τεχνολογίας, εφόσον οι τεχνολογίες ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη λήψη ή την τροποποίηση λόγω μείωσης της ισχύος αδειών παραγωγής για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι με βάση την αρχική ή νέα ισχύ τους εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξετάζει το κριτήριο του πρώτου εδαφίου και αν διαπιστώσει ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, κατέχει ήδη 2 άδειες παραγωγής για κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρείται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, εκδίδει την άδεια με τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο όρος αυτός απαγορεύεται να τροποποιηθεί.

 

Η Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και η Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ως διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων ελέγχουν το κριτήριο του πρώτου εδαφίου κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και αν διαπιστώσουν ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, έχει συνάψει ήδη 2 συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών απορρίπτουν την αίτηση.

 

Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ή για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης που υποβάλλεται για αιολικό ή φωτοβολταϊκό σταθμό, ο οποίος με βάση την ισχύ του εντάσσεται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) του αιτούντος με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου.

 

Οι Ενεργειακές Κοινότητες που συστήνονται, σύμφωνα με το νόμο 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018) απαγορεύεται να συνάπτουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των 18 MW. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων..

 

β) Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς ή για σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες, οι οποίοι με βάση την ισχύ τους εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, που έχουν υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από την 01-01-2016 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επικαιροποιούνται εντός 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος με την προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3Α του άρθρου 7 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση α' της παρούσας και αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη και το κριτήριο του πρώτου εδαφίου της ίδιας διάταξης.

 

Αν οι εκκρεμείς αιτήσεις δεν επικαιροποιηθούν εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, αυτές απορρίπτονται. Αν, εντός της ίδιας προθεσμίας, γίνει αλλαγή στο πρόσωπο, στη μετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση του αιτούντος, οι άδειες εκδίδονται με τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ειδικά για Ενεργειακές Κοινότητες επιτρέπεται η μεταφορά του αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγής σε νέα Ενεργειακή Κοινότητα εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Ο έλεγχος του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3Α του άρθρου 7 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση α' της παρούσας, δεν πραγματοποιείται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών από τη Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και τηΔιαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ως διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών:

 

α)α) για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για άδεια παραγωγής πριν από την 01-01-2016 και

 

β)β) για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης μέχρι τις 28-02-2019.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.