Νόμος 4602/19 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διοικητικές προσφυγές και Ένδικα Βοηθήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά των πράξεων του συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α' (άρθρα 1 έως 24) μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επίδοση της πράξης. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε 3 μήνες από την άσκησή της. Αν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν αποφανθεί μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η προσφυγή θεωρείται ότι, απορρίφθηκε σιωπηρά. Για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.

 

2. Κατά των πράξεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α' (άρθρα 1 έως 24), επιτρέπεται προσφυγή που ασκείται από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε 1 μήνα από την επίδοση της πράξης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο εκδικάζει τη διαφορά σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.