Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 284

Άρθρο 284: Απαλλοτρίωση ακινήτων στα μη αμέσως εφαρμοστέα τμήματα και σε ζώνη γύρω από τα όρια σχεδίου πόλης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 39 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος)

 

1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ύστερα από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μπορεί να αναγνωριστεί δημόσια ωφέλεια για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που περιλαμβάνονται στα κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος μη αμέσως εφαρμοστέα τμήματα ή σε ζώνη γύρω από τα όρια των εγκεκριμένων σχεδίων, κατά το άρθρο 181 με σκοπό την εξασφάλιση της κανονικής ανάπτυξης και επέκτασης των πόλεων, κωμών κ.τ.λ.

 

2. Για την κατά την προηγούμενη παράγραφο απαλλοτρίωση εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 282, για τη διαδικασία και τον υπολογισμό της αποζημίωσης.

 

3. Τα ακίνητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να απαλλοτριώνονται μόνον υπέρ του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία έχουν μεταξύ των άλλων, ως αποστολή την εφαρμογή των σχεδίων πόλεων και τον εξωραϊσμό αυτών.

 

4. Τα κατά το παρόν άρθρο απαλλοτριούμενα ακίνητα περιέρχονται από την απαλλοτρίωση τους στην κυριότητα των νομικών προσώπων υπέρ των οποίων επιβάλλεται η απαλλοτρίωση και διατίθενται με διαδικασία που θα καθοριστεί σε κάθε περίπτωση με προεδρικό διάταγμα. Πάντως αποκλείεται οποιαδήποτε εκμετάλλευση των παραπάνω ακινήτων καθώς και οποιαδήποτε εκποίηση αυτών πριν επεκταθεί και εφαρμοστεί άμεσα το σχέδιο της πόλης, κώμης κ.τ.λ.

 

5. Η εκποίηση των ακινήτων αυτών εκτελείται αφού προηγουμένως διαιρεθούν τα απαλλοτριωθέντα γήπεδα σε οικόπεδα βάσει του εφαρμοσθέντος σχεδίου πόλης. Με το κατά την προηγούμενη παράγραφο προεδρικό διάταγμα θα ρυθμιστούν σε κάθε περίπτωση οι λεπτομέρειες του χρόνου και του τρόπου της εκποίησης, του καθορισμού της ελάχιστης τιμής, της καταβολής του τιμήματος, όλων των λοιπών όρων της εκποίησης καθώς και των εγγυήσεων που θα παρασχεθούν για την τήρηση των όρων αυτών. Προκειμένου τα ακίνητα αυτά να εκποιηθούν για σύσταση εργατικών συνοικισμών, η τιμή εκποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αναλογούσες δαπάνες απαλλοτρίωσης γενικά και η εκποίηση πρέπει να εκτελείται υπό τον όρο της ανέγερσης ορισμένου είδους κτιρίων σε κάθε οικόπεδο μέσα σε ορισμένη προθεσμία και της μη μεταβίβασης της κυριότητας των εκποιούμενων με πράξη εν ζωή.

 

6. Τα τυχόν προκύπτοντα κέρδη από τη διάθεση των κατά το παρόν άρθρο απαλλοτριούμενων ακινήτων διατίθενται αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών για τον εξωραϊσμό της πόλης, κώμης κ.τ.λ. και την εφαρμογή του σχεδίου αυτής.

 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ζωνών των πόλεων, κωμών κ.τ.λ. οι οποίες δεν έχουν εγκεκριμένο σχέδιο.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.