Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 285

Άρθρο 285: Απαλλοτρίωση σε οικιστικές περιοχές και περιοχές γενικού πολεοδομικού σχεδίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 22 του νόμου 947/1979, άρθρο 5 παράγραφος 3 του νόμου 1337/1983)

 

1. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων μέσα στην περιοχή του γενικού πολεοδομικού σχεδίου για τους σκοπούς που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους.

 

2. Από τη δημοσίευση της, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 39, απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την έγκριση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση οποιωνδήποτε ακινήτων που βρίσκονται μέσα στην περιοχή του, ανεξάρτητα από τον προβλεπόμενο τρόπο ανάπτυξης ή αναμόρφωσης αυτής, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

α) δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, πέραν εκείνων που αποκτώνται με την εισφορά σε γη.

 

β) δημιουργία χώρων για την εγκατάσταση δημόσιων ή κοινωφελών κτιρίων ή για την εκτέλεση έργων υποδομής ή για την πραγματοποίηση άλλων κοινωφελών σκοπών, εφόσον υφίσταται διάταξη νόμου που επιτρέπει την αναγκαστική απαλλοτρίωση για τον ειδικότερο σκοπό για τον οποίο προορίζεται κάθε χώρος.

 

γ) απόκτηση οικοδομήσιμων χώρων για την ανοικοδόμηση σε ζώνη ενεργού πολεοδομίας με την οργανωμένη δόμηση.

 

δ) σχηματισμός αποθέματος γης για την ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών σε χώρους για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την οικοδόμηση με βάση προγράμματα στέγασης ή για την παραχώρηση ιδιοκτησιών σε πρόσωπα που χρειάζονται ιδιαίτερη μέριμνα.

 

ε) απόκτηση ακινήτων, στα οποία υπάρχουν κτίρια ή μόνιμες εγκαταστάσεις ή έργα των οποίων ο προορισμός και η χρήση αντίκεινται προς τις χρήσεις που καθορίζονται στην απόφαση έγκρισης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου.

 

στ) απόκτηση ακινήτου που η κατά τον προορισμό χρήση δεν είναι δυνατό να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 1 εδάφιο β του νόμου 947/1979, εφόσον ζητήσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ο ιδιοκτήτης ακινήτου.

 

ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ειδικά από νομοθετική διάταξη.

 

3. Οι ιδιοκτησίες που απαλλοτριώνονται κατά τις περιπτώσεις ε' και στ' της προηγούμενης παραγράφου διατίθενται είτε για τους προβλεπόμενους στις περιπτώσεις α' έως και δ' της ίδιας παραγράφου σκοπούς είτε για άλλους οικιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις Χρήσεις γης που καθορίζονται με την απόφαση έγκρισης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου.

 

4. Η απαλλοτρίωση ενεργείται υπέρ και με δαπάνες του Δημοσίου ή δημόσιου οργανισμού ή επιχείρησης πολεοδομίας και στέγασης ή αναγκαστικού οικοδομικού οργανισμού ή ανάδοχου φορέα των άρθρων 55 και 68. Η παραπάνω απαλλοτρίωση μπορεί να κηρύσσεται και τμηματικά ή κατά ζώνες.

 

5. Οι κατά την παράγραφο 2 απαλλοτριώσεις κηρύσσονται είτε πριν από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, είτε μετά την έγκριση αυτής με απόφαση του οικείου νομάρχη. Ειδικά οι απαλλοτριώσεις για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων κηρύσσονται με την ίδια διοικητική πράξη. Στην περίπτωση που ζητηθεί η απαλλοτρίωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση στ' της παραγράφου 2, η πράξη απαλλοτρίωσης πρέπει να εκδοθεί εντός έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης, διαφορετικά το Δημόσιο ευθύνεται για κάθε θετική ή αποθετική ζημία του ιδιοκτήτη από την καθυστέρηση πέραν του έτους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

 

6. Με προεδρικά διατάγματα του εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τη χρησιμοποίηση του κτηματολογικού διαγράμματος και πίνακα και την εκτίμηση των ακινήτων, που προβλέπονται στο νόμο 947/1979, για τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων μέσα στην περιοχή του γενικού πολεοδομικού σχεδίου.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.